2014. február 24., hétfő

Ekkor felállítottak kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Jusztusz volt, és Mátyást, és így imádkoztak: „Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson.” Ekkor sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.02.24-én.
OlvasandóApostolok Cselekedetei 1:23-26    Igehirdető: Nagy Lajos

Mátyás napja van. A katolikus naptárban Szent Mátyás apostol neve áll ezen a napon. Többféle Mátyásról is tudunk. A magyar lélek tudatában e név hallatán azonnal az igazságos Mátyás király képe kezd el derengeni. Aztán tovább mozgatva a fantáziánkat, természetesen eszünkbe jut így február végén a népi bölcsesség megfigyelése. Eszerint: ahol a Zsuzsanna-nap, vagyis február 19-e nem szüntette meg a fagyot, Mátyás fogja megtörni a tél hatalmát. Ha viszont Mátyás nem talál jeget, akkor csinál.

2014. február 17., hétfő

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.02.17-én.
OlvasandóJános 15:5    Igehirdető: Nagy Lajos

  Február második felében általában már a remélten közelgő rügyfakadásra gondolunk. A katolikus naptárban február 17-e Szent Donát napja. A történetírás szerint Donát ókeresztyén mártír, a Krisztus utáni 361. esztendő tájékán szenved vértanuságot. A vallási folklór bőséges adalékkal szolgál személyét és tiszteletét illetően. A szőlő ültetvények és a szőlősgazdák védőszentje. Régen nem február 17-én, hanem augusztus 7-én szerepelt a naptárban, amikor is Szent Sixtussal együtt a pogány Vinalia Rustica örökébe lépve a szőlőérést ünnepelték korábban.  

2014. február 12., szerda

Amikor eljön az Úr

Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. Máté 7: 12.
Alapige: 2Kir 6: 14-17

Bibliaolvasás: 2Kir 6: 8-23
Szeret testvéreim. Isten Igéje élet és igazság. Akkor is élet, ha történetesen egy-egy bibliai történet számunkra az érthetetlenségig furcsa és különös. Úgy gondolom, hogy Elizeus próféta és szolgája, Géházi most hallott története pontosan ilyen gondolkodásunkat provokáló különlegesség.
Mit akar üzenni Isten a Királyok második könyvéből felolvasott több szálon is futó történettel, a Géházi megváltozott szemléletmódján keresztül? Testvéreim! Mindenekelőtt helyezzük el a biztos tényeket. Körülbelül 2800 évvel ezelőtt Szíria igényt és jogot formált magának arra, hogy elfoglalja Izraelt. Hódításának az volt a stratégiája, hogy rajtaütések által rendszeresen fosztogatja és gyöngíti az országot. Ebben az időben Jóás volt a nagyobbik országrész királya és Isten szerette őt. Bármilyen betörési stratégiát ötlöttek is ki a szírek, Isten megmutatta Elizeus prófétának, ő pedig figyelmeztette a királyt.
- „Ide és ide mozgósítsd a sereged, mert itt és itt akarnak betörni a szírek!”

2014. február 10., hétfő

…Mivel Ő, a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik…”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.02.10-én.
OlvasandóI.Péter 1:15 és Máté 7:7,8    Igehirdető: Nagy Lajos

Korszerű és időszerűen modern ökumenicitással – annál inkább, hisz nemrég zajlott le a világméretű egyetemes imahét -  interkonfesszionális nyitottsággal és a különféle hitvalláson lévő keresztyéneknek a Szentlélek egyességre hívó s egyességre vivő szándékának egyértelmű és jótékony nyilvánvalóságával közelítsünk a mai alapigékhez! Miért is? Azért, mert benne az interkonfesszionális szentségről lesz szó.

2014. február 3., hétfő

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.02.03-án.
OlvasandóII.Timóteus 4:7,8   Igehirdető: Nagy Lajos


  Ez a Pál apostol által szerzett bibliai idézet egyszer már szerepelt a repertoárunkban. Mégpedig a legutóbbi londoni olimpiai játékok idején, egészen pontosan 2012. július 30-án kezdtük a hetet ennek az Igének a felidézésével (ez a meditáció a harmadik kötet 133. és következő lapjain olvasható). Mivel azonban az akkorihoz képest egy egészen más megközelítésben kerül ma elénk ez az idézet, bátorkodtam mai elmélkedésünk mottojául is ezt választani.