2013. augusztus 26., hétfő

Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg! Népem összetörése engem is összetört; gyászolok, rémület fogott el. Nincs balzsamolaj Gileádban, nincs ott orvos? Miért nem tud begyógyulni népemnek a sebe?

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.08.26-án.
OlvasandóJeremiás 8:20-22  Igehirdető: Nagy Lajos


Még ez az előttünk álló munkahét van vissza s azt mondhatjuk: vége van a hosszú, forró nyárnak vagy legalábbis a vele időnként azonos értelemben használt megfogalmazás szerint a vakációnak. 
       Ma Jerémiás próféta néhány mondatát hallottuk – amelyek kontextusukból kiemelten, önállóan is értelmezhetők. A prófétai szó borongása kimondatlanul ott lappang számos mai szívben is: „Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg!…Miért nem tud begyógyulni népemnek a sebe?”

2013. augusztus 21., szerda

…Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.08.21-én.
OlvasandóJózsué 24:15e  Igehirdető: Nagy Lajos

Tegnap országalapító Szent István királyunkra emlékezett a magyarság, országhatárainkon innen és túl. Utóbbiak immár többségükben Isten kegyelméből a kettős állampolgárság lehetőségével is élő nemzettársaink. Óriási dolog ez a kettős  állampolgárság! Különösen így, Szent István országalapító apostoli királyunk ünnepe idején mondhatjuk ezt s egyáltalán nem kizárólag a 2014-es parlamenti választásokra való előre tekintés – némelyek által kitaláltan sandának nevezett – szándékának szempontjából. Hanem amúgy, a valóságos nemzeti lelki összetartozás gondolata összefüggésében!

2013. augusztus 12., hétfő

Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön…


Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.08.12-én.
Olvasandó: Ézsaiás 35:7a,b  Igehirdető: Nagy Lajos


     Augusztus közepe lesz immár, lassan múlik a nyár. Az idén volt részünk bőven rekkenő hőségben, reméljük, hogy most már majd talán enyhül a kánikula. Mivel is foglalkozhatnánk leginkább, meditációs témaként, mint olyas valamivel, ami szorosan összefügg a nyárral, a hőséggel. Az imént elhangzott tíz szavas prófétai Ige kontextusából kiragadottan, önállóan is értelmezhető. Első hallásra kiderül, hogy benne egy természeti képpel, egyfajta isteni tüneménnyel állunk szemben, ami jó esetben megjelenítheti, illetve megjeleníthetné előttünk magát a Teremtő Istent. Nem titkoltan: ez a cél! A meditáció – műfaji sajátosságait tekintve és éppen abból következően – egyáltalán nem és soha sem vonatkoztathatja el magát a tágabb értelemben vett kontextustól. Vagyis: fontos számára a hic et nunc – az itt és most – meghatározó körülményeinek összessége.

2013. augusztus 5., hétfő

Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.08.05-én.
Olvasandó: I. Péter 4:12,13  Igehirdető: Nagy Lajos

 Kicsit úgy hangoznak ezek a szavak, mintha valami komoly tragédiát akarnának beharangozni. Preventív módon explorálva s azonnal applikálva is valamilyen szörnyűséget.  Az apostoli intelem a mi huszonegyedikszázadi gondolat-menetünkbe könnyű szerrel nemigen integrálható. Archaikusnak tűnnek e szavak s nem igazán lehet velük csak úgy minden további nélkül mit kezdeni. Nehéz az isteni Igével azonosulni! De hátha mégis… Ezért is van e meditáció! Elöljáróban  lássuk ezt a bibliai idézetet a veretes Károli fordításban: „Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.” Vagy – hogy még inkább tisztán lássunk a szövegfordítás variánsok tekintetében – halljuk, hogy fordítja ezt a legmodernebb katolikus bibliafordítás: „Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul értek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek.”