2019. március 4., hétfő

Keresem, akin könyörülhetek, - mondja az Úr


Bibliaolvasás: Zsolt 27. Alapige: 1Kir. 17, 8-24
Énekek: 77: 1-2; 38: 1 és 4; 459.
Mennyei Atyánk vigasztalása Illés próféta által szól, aki Izrael történelmének egyik legválságosabb idejében élt. Mi is kibírhatatlanul válságos időben élünk.
Illéssel kapcsolatosan elég most azt mondanom, hogy akkor a bűn miatt az országban három és fél évig tartó éhínség pusztított, Illésre pedig istenfélelméért vérdíjat tűztek ki, ezért külföldre kellett menekülnie. Isten egy Szidónhoz tartozó kis faluban akarta őt elrejteni és róla gondoskodni. Ezt mondta neki az Úr:
-       „Megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.”

2019. február 27., szerda

Bethesda a kegyelem kiöntésének háza (bét-esda)


Köszöntés: „Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól, Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” Zsid 4:9-12.

2019. február 18., hétfő

A samáriai találkozás – avagy konkoly közt érlelődik az aratásra kész búzaA samáriai találkozás – avagy konkoly közt érlelődik az aratásra kész búza

Faust Gyula 2019. február 17. úrnapi igehirdetése

1. ábra. Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus

 Tartalom2018. december 30., vasárnap

Kezdetben volt a vég, avagy a zsidók királya, aki most született


„Létezni annyi, mint itt lenni, egyszerűen csak annyi; a létezők megjelennek, lehetővé teszik, hogy találkozzunk velük, de levezetni sohasem lehet őket.”[1]
Bibliaolvasás: Zsidók 12: 12 – 29

2018. december 3., hétfő

„Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból”


Köszöntés: „A nép, amely sötétségben ül, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén ülnek, azoknak világosság támad.” Mt 4: 16; „A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot; akik a halál árnyékának földében lakoznak, fény ragyog fel fölöttük!” Ézsaiás 9: 2.
Alapige: „Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált: Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. (…) „Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, [Mal 3,20; Ézs 60,1] hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. [Ézs 9,1]” Lukács 1: 67-68 és 78 – 79.

2018. november 26., hétfő

Nikodémus adventi kérdése Jézushoz


Énekek: 90: 1-2; 465, 466; 229.
Alapige: Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. [*] [Jn 3,31; 1Pt 1,23; 1Jn 3,9] Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. [Ez 36,25-27; Ef 5,26; Tit 3,5] Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. [*] Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom neked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. [*] És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, [4Móz 21,8-9] hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. [1Jn 4,9] Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. János 3: 1 – 21

2018. november 18., vasárnap

Ige teljesedett be a Kaliforniai „Paradicsomban”
Énekek: 230: 1-2; 228: 1-4; 460; 464: 1-2 és 4.
Alapige: „Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. [Jel 19,7] Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak! Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok! [*] Máté 25: 1 - 13