2018. november 18., vasárnap

Ige teljesedett be a Kaliforniai „Paradicsomban”
Énekek: 230: 1-2; 228: 1-4; 460; 464: 1-2 és 4.
Alapige: „Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. [Jel 19,7] Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak! Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok! [*] Máté 25: 1 - 13

Sikeres állásinterjú a „Góliát projekt” nagy vállalkozásában


Köszöntés: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Vitéz harcos az Úr; az ő neve Jehova.” 2Móz 15:1 – 3.
Olvasandó ige: 1Sámuel 17: 25 - 54.
Alapige: Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. 2Móz 20:7.

2018. november 7., szerda

Cselekedjünk igazságot, hogy mindenki megtudja a földön, hogy az anyaszentegyháznak élő Ura és Istene van!


Igehirdetés Reformáció 501. alkalmából, Vörösberény
Énekek: 1: 1; 392: 1-4; 393: 1-2;390: 1-2; 436; 440; 447.
Köszöntés: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.[1] [5Móz 10,12; Hós 6, 6; Ám 5,2 4] Az Úr hangosan kiált a városnak – és üdvös dolog félni az ő nevét –: Engedelmeskedjetek a vesszőnek, és annak, aki azt rendelte!” Mikeás 6: 8 – 9.
Alapige: „Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.[2] [Zsolt 20,8] Még ma kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom, hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben. És megtudja ez az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket.” Sám 17: 45-47.

2018. június 6., szerda

„Hiszem a bűnök bocsánatát”, de miért is hiszem azt?


igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 464: 1-2; 458, 32: 1-2 és 4, 461.
Alapige: „Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom (Róma 7, 18).”

2018. május 30., szerda

Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét


Igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 42: 1; 229: 1-3, 392: 1-5; 395: 1- 3.
Alapige: „Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” 1Kor 12, 13.

2018. május 23., szerda

Hiszek Szentlélekben, azaz Krisztus Urunk számára való elkészíttetésünk történeteIgehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: „Ugyanis segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” Róma 8: 26
Énekek: 372: 1; 2-3 és 5-6; 377; 165: 1,4,6; 436; 440.
Bibliaolvasás: ApCel 2: 1-12.
Alapige: Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá:
-       Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta:
-       Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. [ Ezsd 4,1-3 ] Jézus így válaszolt:
-       Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. [ Jn 7,37-38 ; Jel 21,6 ] Az asszony így szólt hozzá:
-       Uram, merítőedényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki:
-       Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. [ Jn 7,37-39 ; Ézs 49,10 ; 55,1 ] Az asszony erre ezt mondta:
-       Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. János 4: 6 – 15.

2018. május 18., péntek

Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, Krisztus átváltoztató munkája bennünk


Alapige: 2Pét 3:1-15.
Igehirdető: Faust Gyula

Köszöntés:Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.” Tit 2:11-14
Alapige: 2Pét 3:1-15.