2018. június 6., szerda

„Hiszem a bűnök bocsánatát”, de miért is hiszem azt?


igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 464: 1-2; 458, 32: 1-2 és 4, 461.
Alapige: „Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom (Róma 7, 18).”

2018. május 30., szerda

Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét


Igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 42: 1; 229: 1-3, 392: 1-5; 395: 1- 3.
Alapige: „Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” 1Kor 12, 13.

2018. május 23., szerda

Hiszek Szentlélekben, azaz Krisztus Urunk számára való elkészíttetésünk történeteIgehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: „Ugyanis segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” Róma 8: 26
Énekek: 372: 1; 2-3 és 5-6; 377; 165: 1,4,6; 436; 440.
Bibliaolvasás: ApCel 2: 1-12.
Alapige: Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá:
-       Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta:
-       Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. [ Ezsd 4,1-3 ] Jézus így válaszolt:
-       Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. [ Jn 7,37-38 ; Jel 21,6 ] Az asszony így szólt hozzá:
-       Uram, merítőedényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki:
-       Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. [ Jn 7,37-39 ; Ézs 49,10 ; 55,1 ] Az asszony erre ezt mondta:
-       Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. János 4: 6 – 15.

2018. május 18., péntek

Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, Krisztus átváltoztató munkája bennünk


Alapige: 2Pét 3:1-15.
Igehirdető: Faust Gyula

Köszöntés:Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.” Tit 2:11-14
Alapige: 2Pét 3:1-15.

2018. április 22., vasárnap

Ő a Krisztus, aki mindent megmondott nekem (…)!


Textus: János 20: 24-29

Igehirdető: Faust Gyula

Alapige: „A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták:
-       „Láttuk az Urat!” De (Tamás) kételkedett:
-       „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket:
-       „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult:
-       „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!”  Tamás fölkiáltott:
-       „Én Uram, és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott:
-       „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” János 20: 24-29.
Bibliaolvasás: Lk 24: 13-36, vagy János 4: 5-30; 39-42.

2018. február 12., hétfő

Miképpen vélekedtek a Messiás felől, kinek a fia ő?

Textus: 
Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: Mit gondoltok a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Ő azt kérdezte: Hogyan nevezheti akkor Dávid a Lélek által urának, amikor ezt mondja: „Így szól az Úr az én Uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet!” [ Zsolt 110,1 ; ApCsel 2,34-35 ; Zsid 1,13 ] Ha tehát Dávid Urának nevezi őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki válaszolni egyetlen szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt megkérdezni többé. Mt 22: 41 – 46.

Igehirdető: Faust Gyula

2017. július 3., hétfő

Kétszívűség és a hit

Igehirdető: Faust Gyula
Bibliaolvasás: „Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok [valamit], és nincs nektek: gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.