2014. május 26., hétfő

Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá (Jézushoz) egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: „Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.” Jézus erre így válaszolt: „Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!” Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” Ő így válaszolt: „Kishitűségetek miatt. Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! – odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.05.26-án.
OlvasandóMáté 17:14-21   Igehirdető: Nagy Lajos

 Amikor a hitről – vagy éppen annak az ellenkezőjéről, a hitetlenségről - beszélünk, akkor soha sem valamiféle elvont és elvonatkoztatott dologról, dolgokról van szó, amelyeket bizonyos esetlegesen úgynevezett elvarázsolt lelkek vízionálnak. Ellenkezőleg. A hit-kérdés által érintett reáliák az életünk legfrekventáltabb területeihez kapcsolódnak. Ezek legelsőbbike az egészség és betegség kérdés-csomagja.  

2014. május 25., vasárnap

Isten gyermeke(i) a megrendüléseiben változó világban


Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés:   Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Zsid 12: 1.
Bibliaolvasás: Zsidók 12: 12 – 29.
Alapige: János 5: 1 – 9
Az evangélium szavai hallatán szükség nekünk odaképzelni és elhelyezni magunkat a történetbe, az események színhelyére és idejébe! Halljunk és ízlelgessünk tehát, minden szót, hangot és megelevenedő képet!

2014. május 12., hétfő

Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?” Ők így feleltek: „Ki tudjuk.” Erre ő ezt mondta nekik: „Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én Atyám elkészítette.” Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.05.12-én.
OlvasandóMáté 20:22-28    Igehirdető: Nagy Lajos

Egy héttel ezelőtti meditációnkban az előző napi Anyák Napja mondanivalójára fókuszálva kerestük az alkalmi üzenetet, a ma hallott evangéliumi szakaszt megelőző versek alapján, amelyben azt hallhattuk: „…A Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte – tudniillik Jézus előtt - és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: >Mit akarsz?< Ő így felelt: >Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban.<” (Máté 20:20,21) Elhangzott, hogy mennyire figyelemreméltó ennek az édesanyának a fiai perspektívikus jövőjét biztosítandó tiszteletreméltó igyekezete. Viszont – terjedelmi okokból – csak érintőlegesen került kifejtésre az, hogy miért is aggályos ennek az édesanyának a bájos kérése. 

2014. május 11., vasárnap

Az Úr keze, mint Krisztust hitelesítő pecsét *


Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés:   Messzünnen [is] megjelent nekem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Újra felépítelek téged, és felépülsz, oh Izrael leánya. Jer 31: 3 – 4.
Alapige: Zsolt 139: 1 – 6.
Bibliaolvasás: Jelenések 1: 9 – 18.
Mi tölti be embervoltodat, amikor ezt hallod:
„Hagyd, hogy szavaim elérjenek  (…). Hagyd, hogy szavaim simogassanak (…). Hagyd, hogy szavaim fáklyavivőként eljussanak hozzád,  és ha kész vagy befogadni őket,  érezni fogod, ahogy átölelnek belül.”[i]

Az élet angyala, avagy a hit által rejtegetett élet


Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés:   Annak okáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben. Kol 3: 1 – 4.
Alapige: Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Zsidók 11: 23.

2014. május 5., hétfő

Akkor odament hozzá (Jézushoz) a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit akarsz?” Ő így felelt: „Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.05.05-én.
OlvasandóMáté 20:20,21   Igehirdető: Nagy Lajos


Tegnap Anyák Napja volt. Ilyenkor akiben csak érző lélek lakik, az gondolatban és lélekben legalábbis mélyen megalázza magát és hálát ad Istennek az édesanyjáért. Azért az anyáért, aki egykor rég – vagy ha fiatal az ember, akkor nem is olyan rég – először is vállalta, felvállalta áldott állapotát, ami ma egyszerűen, de annál inkább tőrdöfésszerűen terhességnek mondatik. Aztán vállalta, felvállalta a gyermeknevelés töredelmét, nélkülözött azért, hogy a gyermekének mindene meglegyen. Majd miután szinte önmagát elégette egy áldozatos életen át, lassan-lassan megcsendesedve, a szeretet, a soha el nem múló, igazi szeretet mintájává lett. Áldott dolog és kimondhatatlan boldogság, ha valakinek még itt van, ebben a zajos-bánatos földi világban az édesanyja.