2017. július 3., hétfő

Kétszívűség és a hit

Igehirdető: Faust Gyula
Bibliaolvasás: „Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok [valamit], és nincs nektek: gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.

2017. június 29., csütörtök

Szükségből

Énekek: 167: 1-3; 166: 1-4; 475: 1-3; 395.
Bibliaolvasás: ApCsel 4: 23-31.
Alapige: ApCsel 4: 29-30.
Igehirdető: Faut Gyula

2017. június 26., hétfő

Zörgetek

Énekek: 227: 1; 2-5; 226: 1-3; 230: 1-5.
Bibliaolvasás: „Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. 6Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.”7„Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. 8Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.” 9Mt. 6: 5- 9.
Kérjetek és adatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. Máté 7:7-12.
Alapige: „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énve1em” (Jel 3, 20).

2017. június 6., kedd

Istennek nem látszó nyomai lüktetnek bennünk! Szela.

Igehirdető: Faust Gyula

Köszöntés: Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. ApCsel 2: 16-21.

2017. május 22., hétfő

2017. május 13., szombat

2017. április 29., szombat

Hiábavaló keresztyénség

Igehirdető: Faust Gyula
Bibliaolvasás: „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hivőkké. 3Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 4Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, 5és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 6Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. 7Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. 8Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. 9Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. 10De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 11Azért akár én, akár ők: így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké.” 1Kor 15: 1-11

2017. április 20., csütörtök

Krisztus Jézus meglátásáért meg kell küzdenünk.

Krisztus Jézus meglátásáért[1] meg kell küzdenünk.
Igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 187; 196; 464; 468.
Köszöntés: Így szól a mi Urunk Jézus Krisztus!
„Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött.” Luk 10:16.
Bibliaolvasás:„(A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.” Márk 16: 9-14.

Húsvét, mint a velünk szembejövő Krisztus

Igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 185; 186; 174; 345; 440; 459; 461 és a himnusz.
Alapige: „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.” Márk 16: 1-14.

2017. április 11., kedd

Iszá (Yasue) ákhbár,vagy  الله أكبر?

Iszá (Yasue) ákhbár,[1]vagy  الله أكبر[2]?
يسوأكبر عأ الله أكب

Igehirdető: Faust Gyula
Prológus
Virágvasárnapi prédikációm olvasásra bocsátása előtt egyperces elcsendesedésre hívok minden olvasót. Szent istenfélelem tölt el az egyiptomi testvéreim halálhíre hallatán. Szombaton, amikor e sorokat már leírtam és tegnap, azaz virágvasárnap még nem tudtam, hogy amikor Vörösberényben Istennek ezt az igéjét el fogom mondani, Egyiptom Tanta városában a Szent György templomban és Alexandriában a Szent Márk kopt ortodox katedrálisnál a virágvasárnapi istentiszteleten pokolgépek robbannak.[3]

2017. március 6., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.03.06-án

Olvasandó: Zsidó 4:12a - Máté 12:30-32

…Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél…

Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Aki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 27., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.27-én

Olvasandó: Galata 5:22,23

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 20., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.20-án

Olvasandó: I.János 4:7,8

Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 13., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.13-án

Olvasandó: Hóseás 6:1-3,6 

„Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az  Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet”…Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 6., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.06-án

Olvasandó: I.János 4:18,19

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. január 30., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.30-án

Olvasandó: Zsoltárok 40:4, 118:14 – Kolossé 3:16

Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne.

Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. január 23., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.23-án

A tizenhat fiatal magyar áldozatot követelt veronai autóbuszbaleset  miatti nemzeti gyásznap reggelén


Igehirdető: Nagy Lajos


Mielőtt mai szokásos hétkezdő meditációnk Igéinek kifejtésére kerülne sor, nem mehetünk el a mai gyásznap által ránk rótt kötelességünk felemlítése nélkül. Tizenhat magyar fiatal életet követelt a szombatra virradó éjszaka Verona mellett  történt autóbusz tragédia. Amikor imádságos lélekkel, messzemenő szolidarítással a Gyermeküket elvesztő Szülő-társainkra gondolunk, egyetlen egy dolog van, ami megvígasztalhatja lelkünket. Ez pedig az Istenbe fogódzás. Ez az a pont, ahol nincsen más segítség! Egyedül Tőle várható a fájdalmakra enyhülés. Hogy ezt realizálni tudjuk magunkban, legalábbis valamilyen szinten, ennek érdekében lássuk, mit üzen ebben a tragikus élethelyzetben a Biblia. 

2017. január 16., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.16-án

Olvasandó: Lukács 1:76-80

Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izráelben.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. január 9., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.09-én

Olvasandó: Jakab 4:13-17

Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk”, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. január 2., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.02-án

Olvasandó: Lukács 13:6-9 

Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki! 

Igehirdető: Nagy Lajos