2015. augusztus 31., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,2015.08.31-én

Olvasandó: II.Mózes 9:1-12


Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Menj be a fáraóhoz és így beszélj vele: Így szól az Úr, a héberek Istene: Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem! Mert  ha nem akarod elbocsátani, és még mindig visszatartod őket, akkor megveri az Úr keze a mezőn levő jószágodat: a lovakat, szamarakat, tevéket, marhákat és juhokat igen nagy dögvésszel. De különbséget tesz az Úr Izráel jószága és az egyiptomiak jószága között, és egy sem hullik el abból, ami Izráel fiaié. Az időpontot is megszabta az Úr: holnap cselekszi meg az Úr ezt a dolgot az országban. Másnap meg is cselekedte ezt az Úr, és elhullott az egyiptomiak összes jószága. De Izráel fiainak jószágából egy sem hullott el. A fáraó oda is küldött, és kitűnt, hogy Izráel fiainak a jószágából egy sem hullott el. De konok volt a fáraó szíve, és nem bocsátotta el a népet. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: Vegyetek egy tele marok kemencekormot, és szórja azt Mózes az ég felé a fáraó szeme láttára. Porfelhővé válik az egész Egyiptom fölött, és hólyagos fekélyeket támaszt az embereken és állatokon egész Egyiptomban. Vették azért a kemencekormot, odaálltak a fáraó elé, és Mózes az ég felé szórta  azt. Ekkor hólyagos fekélyek támadtak az embereken és állatokon. A mágusok már oda sem tudtak állni Mózes elé a fekélyek miatt, mert fekélyek támadtak a mágusokon is meg minden egyiptomin. De megkeményítette az Úr a fáraó szívét, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta Mózesnek az Úr.

Igehirdető: Nagy Lajos

2015. augusztus 24., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,2015.08.24-én

Olvasandó: II.Mózes 8:12-28

Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Mondd meg Áronnak: Nyújtsd ki a botodat, és üss rá a föld porára, hogy az szúnyoggá váljék Egyiptom egész földjén! Így is cselekedtek. Áron kinyújtotta a kezét botjával együtt, és ráütött a föld porára. Ekkor szúnyog lepett el embert és állatot. A föld összes pora szúnyoggá változott egész Egyiptomban. A mágusok is meg akarták tenni titkos mesterségükkel, hogy szúnyogokat hozzanak elő, de nem tudták. Szúnyog lepett el tehát embert és állatot. Ekkor azt mondták a mágusok a fáraónak: Isten ujja ez! A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Állj oda korán reggel a fáraó elé, amikor kimegy a vízhez, és mondd ezt neki: Így szól az Úr: Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem! Mert ha nem bocsátod el népemet, akkor én bögölyöket bocsátok rád, udvari embereidre, népedre és házadra. Bögölyökkel telnek meg az egyiptomiak házai, sőt az a föld is, amelyen ők laknak. De kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögölyök, hogy megtudd: Én, az Úr itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel. Az Úr így is cselekedett: Tömegestül jöttek a bögölyök a fáraónak és udvari embereinek házaiba, úgyhogy egész Egyiptomban szenvedett a föld a bögölyök miatt. Ekkor hívatta a fáraó Mózest és Áront, és ezt mondta: Menjetek, áldozzatok Isteneteknek itt az országban! De Mózes azt felelte: Nem volna helyes így cselekednünk, mert utálatos az egyiptomiaknak az, amit mi Istenünknek, az Úrnak áldozunk. Hiszen ha olyasmit áldozunk, ami az egyiptomiak szerint utálatos, megköveznek bennünket. Kimegyünk háromnapi járóföldre a pusztába, hogy ott áldozzunk Istenünknek, az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk. Akkor ezt mondta a fáraó: Én elbocsátalak benneteket, hogy a pusztában áldozzatok Isteneteknek, az Úrnak. Csak nagyon messze ne menjetek! Könyörögjetek értem! Mózes így felelt: Én most kimegyek tőled, könyörgök az Úrhoz, és holnap eltávoznak a bögölyök a fáraóról, udvari embereiről és népéről. De ne csapjon be többé minket a fáraó azzal, hogy nem bocsátja el a népet áldozni az Úrnak! Azután kiment Mózes a fáraótól, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr pedig Mózes szava szerint cselekedett: Eltávolította a bögölyöket a fáraóról, udvari embereiről és népéről, úgyhogy egy sem maradt. De ezúttal is konok maradt a fáraó szíve, és nem bocsátotta el a népet.

Igehirdető: Nagy Lajos

2015. augusztus 17., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,2015.08.17-én

Olvasandó: II.Mózes 7:26-8:11

Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Menj be a fáraóhoz, és ezt mondd neki: Így szól az Úr: Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem! Mert ha nem akarod elbocsátani, akkor én békákkal verem meg országod egész területét. Békák hemzsegnek a Nílusban, majd kijönnek belőle, és bemennek a házadba, a hálószobádba, az ágyadba, udvari embereid házába, néped közé, a kemencékbe és a sütőteknőkbe. Rád másznak majd a békák meg népedre és udvari embereidre. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak, hogy nyújtsa ki kezét botjával együtt a folyók, a csatornák és a tavak fölé, és hozza föl a békákat Egyiptom földjére! Áron kinyújtotta kezét Egyiptom vizei fölé, mire feljöttek a békák, és ellepték Egyiptom földjét. De a mágusok is így cselekedtek titkos mesterségükkel, és békákat hoztak föl Egyiptom földjére. Ekkor hívatta a fáraó Mózest és Áront, és azt mondta: Könyörögjetek az Úrhoz, hogy távolítsa el a békákat rólam és népemről! Én pedig elbocsátom a népet, hogy áldozzon az Úrnak. Mózes azt felelte a fáraónak: Tetszésedre bízom, hogy amikor könyörgök érted, udvari embereidért és népedért, mikorra kérjem, hogy nálad és a házaidban pusztuljanak ki a békák, és csak a Nílusban maradjanak meg. Holnapra – felelte a fáraó. Mózes ezt mondta: Úgy lesz, ahogyan mondod, hogy megtudd: nincs hasonló a mi Istenünkhöz, az Úrhoz. Eltávoznak a békák tőled, házaidból, udvari embereidtől és népedtől, és csak a Nílusban maradnak meg. Mózes és Áron kijött a fáraótól. Mózes azután az Úrhoz kiáltott a békák miatt, amelyeket a fáraóra küldött. Az Úr pedig Mózes szava szerint cselekedett: kipusztultak a békák a házakból, az udvarokból és a mezőkről. Akkor halomba hányták őket: egyik rakás a másikat érte, és bűzlött az egész ország. Amikor a fáraó látta, hogy enyhült a baj, konok maradt a szíve, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr.

Igehirdető: Nagy Lajos

2015. augusztus 10., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,2015.08.10-én

Olvasandó: II.Mózes 7:14-25

Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Konok a fáraó szíve, nem akarja elbocsátani a népet. Menj el a fáraóhoz reggel, amikor kimegy a vízhez! Állj eléje a Nílus partján, és vedd kezedbe azt a botot, amely kígyóvá változott! Ezt mondd neki: Az Úr, a héberek Istene küldött engem hozzád ezzel az üzenettel: Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljanak nekem a pusztában! – de te nem hallgattál rám mindeddig. Így szól azért az Úr: Ebből tudod meg, hogy én vagyok az Úr: A kezemben levő bottal ráütök a Nílus vizére, és az vérré változik. A Nílusban a halak elpusztulnak, a Nílus pedig megbüdösödik, úgyhogy az egyiptomiak nem tudnak majd vizet inni a Nílusból. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Vedd a botodat, és nyújtsd ki a kezedet Egyiptom vizei fölé, folyói és csatornái, tavai és valamennyi víztározója fölé, hogy vérré váljanak. Legyen vér Egyiptom egész földjén, még a fa- és a kőedényekben is! Mózes és Áron úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta. Fölemelte a botját a fáraó és udvari emberei szeme láttára, ráütött a Nílus vizére, és a Nílus vize mind vérré változott. A Nílus halai elpusztultak, a Nílus megbüdösödött, úgyhogy az egyiptomiak nem tudtak inni a Nílus vizéből. Vér volt Egyiptom egész földjén. De Egyiptom mágusai is ugyanezt tették titkos mesterségükkel, ezért a fáraó szíve kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. A fáraó sarkon fordult és hazament; nem vette szívére a dolgot. Az egyiptomiak pedig mind elkezdtek ivóvízért ásni a Nílus környékén, mert nem tudtak inni a Nílus vízéből. És ez így ment hét napig, miután megverte az Úr a Nílust.

Igehirdető: Nagy Lajos

2015. augusztus 3., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,2015.08.03-án

Olvasandó: II.Mózes 7:1-13

Az Úr azt mondta Mózesnek: Lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha isten volnál. Testvéred, Áron pedig a prófétád lesz. Te mondj el neki mindent, amit én parancsolok neked! Testvéred, Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait! Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó mégsem hallgat majd rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregeimet, az én népemet, Izráel fiait Egyiptomból súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izráel fiait. Mózes és Áron eszerint jártak el. Úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta nekik az Úr. Mózes nyolcvan, Áron pedig nyolcvanhárom éves volt, amikor beszéltek a fáraóval. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: Ha így szól hozzátok a fáraó: Tegyetek valami csodát! – akkor mondd Áronnak: Vedd a botodat, és dobd a fáraó elé, hogy kígyóvá változzon! Bement azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr parancsolta. Áron odadobta a botját a fáraó és udvari emberei elé, és az kígyóvá változott. Akkor a fáraó is hívatta a bölcseket és varázslókat, és azok, Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével: mindegyikük odadobta a botját, és azok kígyóvá változtak. De Áron botja elnyelte az ő botjaikat. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr.

Igehirdető: Nagy Lajos

Az Exodus-történetről szóló, már három hónapja tartó meditációs sorozatunk tizennegyedik darabjának alapigéje jelentős fordulatot hoz a drámai történetben. Eddig még mindig csak az előkészületekről hallottunk. Ezúttal most a fáraó s Mózes és Áron többször, többféle megvilágításban ecsetelt, gondosan előkészített nagy találkozása leírásának részesei vagyunk. Ebben a rövid tudósításban van valami nagyfokú ridegség. Az is durván szembeötlő, hogy mennyire egyenlőtlenek az esélyek ebben a nehézkes kommunikációban.

      A korábbiakban már vázolt stratégia szerint Mózes szószólója Áron. Ebben a szakaszban pedig már ennél több is kiderül: „Az Úr azt mondta Mózesnek: Lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha isten volnál. Testvéred, Áron pedig a prófétád lesz. Te mondj el neki mindent, amit én parancsolok neked! Testvéred, Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait!...” Isten számára fontos ez a gondosan megkonstruált koreográfia. Mózes úgy tűnjék fel a fáraó szemében mint egy isten, Áron pedig mint egy próféta. Óriási ötlet! Mózes nemcsak pusztán – mintegy – értelmi szerzőként vagy ihletőként áll a „szájával” s nyilvánvalóan Istentől jövő szavaival Áron mellett. Hanem teljhatalmat kap Istentől arra nézve, hogy Isten nevében lépjen fel a fáraóval szemben, Áront pedig prófétájaként „hasznosítsa”. 

      A próféták azonban nem csupán csak recitálni szokták Isten üzenetét. Hanem gyakorta jeleket is produkálnak. Ezért Áronnak is csodát kell tennie a fáraó szeme láttára. Megteszi hát és a földre ejtett bot kígyóvá változik – ahogyan az az isteni forgatókönyvben előre megíratott. 

      Azonban van itt valami, ami kicsit összekuszálja a képet. A fáraó felszólítására az egyiptomi mágusok, varázslók is képesek Áron attrakciójára. Ami esetleg kérdőjelet rajzolhat Mózes és Áron isteni erejére és autoritására nézve. 

      „De – még mielőtt nagyobb jelentőséget tulajdonítanánk ennek a közbülső epizódnak, halljuk a folytatást: -  Áron botja elnyelte az ő botjaikat. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr.” A fáraó Áron látható erőfölénye és tudásfölénye ellenére nem ismeri el győzelmüket. Úgy gondolkozik: az lehet, hogy most egy csatát megnyertetek, a háborút viszont végül menthetetlenül el fogjátok veszíteni. A fáraónak fogalma sincs arról, hogy az ő engedetlensége, keményszívűsége és makacs, hajthatatlan magatartása végső soron nem az ő „érdeme”, nem az ő szerzeménye, nem az ő „sajátja”. Isten eleve elvégzett akaratából alakulnak így a dolgok, mégpedig azért, hogy Isten mindenek felett való hatalmát épp egy erős ellenféllel szemben való harcban mutassa majd fel. Ezért mondja „…Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó mégsem hallgat majd rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregeimet, az én népemet, Izráel fiait Egyiptomból súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izráel fiait…” 

      Ettől még – hogy a fáraó szerepét így át kell értékelnünk magunkban - nem feltétlenül szükséges, hogy mindjárt szimpatikussá is váljon a szemünkben. De azt világosan látni kell, hogy konoksága egy magasabb isteni akarat eszköze. Maga Isten tette őt konokká, hogy ezáltal még inkább szembeötlően kiderüljön, ki is hát az Úr mennyen és földön. Ez a céltudatos isteni akarat azt éri el, hogy a fáraó elvakultan, szemellenzősen, a hatalomtól megmámorosodjon, ami aztán végső soron a vesztét is fogja jelenteni. Ebben az összefüggésben már most meg kell előlegeznünk a hírt: a fáraó végül is, elnyerve büntetését, majd a Vörös tengerben vész el.  

      A Mózes-történetnek e mai, tizennegyedik szelete abba az irányba terelgeti újszövetségi tartalommal megtöltött hitünket, hogy lássuk és belássuk Pál apostol állításának igaz voltát: „…Nem a félelem  lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (II.Timóteus 1:7) Mózes ezt még így nem tudja, nem tudhatja, hisz Ő az Ószövetségnek a kimagasló alakja s mint ilyen, mit sem tud még az Új Szövetségről, az Isten és emberek közötti szövetség Jézus Krisztus megváltó szeretete által történő majdani megújításáról. Azonban a „ráutaló magatartás”-ával Mózes mégis nagyon sokat elárul és még többet fog elárulni ezután abból, hogy mennyire életszerűen, korszerűen és főleg reálisan látja Ő Isten szerepét a nép és  saját maga életében.  
      Feleljünk a ma elhangzottakra Johann Sebastian Bach: „80. Reformáció Kantátá”-ja vezérkoráljának Luther Márton által írt szövegével:

Erőnk magában mit sem ér,
Mi csakhamar elesnénk;
De küzd értünk a hős vezér,
Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed: ki az?
Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia,
Az ég és föld Ura,
Ő a mi diadalmunk.

(Református Énekeskönyv, 390. dicséret 2.)  

Úgylegyen! Soli Deo Gloria!
Nagy Lajos kórházi lelkész