2013. október 29., kedd

Hol van a kegyelem, az igaz mennyei kenyér, avagy a rejtett manna?

Igehirdető: Faust Gyula
Bibliaolvasás: 1Sám 17: 22 – 47, vagy Jel 2: 12-17.

Köszöntés: Áldlak téged, hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jóságos vagy, a te híveidhez. Zsolt 52: 11.

Alapige: „És íme egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Azén leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felele néki. És az ő tanítványai hozzá menvén, kérik vala őt, mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk kiált. Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem! Ő pedig felelvén, monda: Nem Jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullnak. Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.” (Mt 15, 22—28)

Mit eszünk?

Bibliaolvasás: János 6: 53 – 59.

Alapige: Lukács 15: 11 – 24.
Igehirdető: Faust Gyula
Isten az embert egy mennyei lakoma céljából teremtette, erre a lakomára hívta el, amikor kinek – kinek létet adott, életnek leheletét ezen a földön. Isten kezdettől fogva a mennyei Atya örömébe hív, egyetlen erőteljes hívással, és ez a hívás Krisztus Jézus. Ahogy egyre közelebb jön hozzánk az Úr dicsőséges visszajövetele, Isten hívása a dicsőséges Krisztus erőtlenségnek látszó hatalmából és vereségnek látszó dicsőségéből merít egyre több és több erőt. Nem csak a hívás Jézus Krisztus, hanem maga a lakoma is ő maga.

„Mert Ő benne, - azaz Krisztus Jézusban - lakozik az istenségnek egész teljessége testileg (…).”

Alapige: Mennyei Jelenések 1.
Bibliaolvasás: Máté 7: 24 – 29.
Igehirdető: Faust Gyula

Minden a Jézus Krisztus kijelentése, kinyilatkoztatása! Ez nem csak erre a prófétai könyvre igaz, hanem mindarra, amit Krisztus Jézus tett kezdettől fogva, beleértve az evangéliumokat és az apostoli gyülekezetek minden munkáját is. Ebben a könyvben a hangsúly mégiscsak azon van, ami hamarosan meglesz, de úgy, hogy nem hallgatható el az sem, ami volt és van, sőt krisztus meg akarja mutatni a szolgáinak.

2013. október 28., hétfő

Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.10.28-án.
Olvasandó Zsoltárok 57:2  Igehirdető: Nagy Lajos

Október hónap folyamán immár másodszor is történelmi megemlékezésre szólít bennünket nemzeti múltunk. Azért van ez így, mert magyar nemzetünk történelmének a Gondviselő Isten által szivárvány színűre festett lapjai ismételten kötelezik a magyar lelket az áldó emlékezésre s a néma főhajtásra. 

2013. október 21., hétfő

Megőríz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.10.21-én.
Olvasandó Zsoltárok 121:8  Igehirdető: Nagy Lajos

Ma véget ér a sorozatunk, amelyben – a maival együtt - hét hétfői meditációnk gondolatmenetét kapcsoltuk a jól aktualizálható 121. zsoltár egyes verseihez. A rövid mondatokból álló Ige-versek egyenként, önállóan értelmezhetően is, de egymáshoz kapcsolódóan, egymásra építkezőn talán még inkább közel hoztak hozzánk egy az Isten-hívő ember számára sajátos lelki biztonságot jelentő gondolatot. Nevezetesen azt, hogy– minden negatív tapasztalat és minden lehúzó tényező ellenére - Isten folyamatosan és töretlenül őrzi azokat, akik bízni, hinni tudnak benne. Közben lépésről-lépésre egyre inkább nyilvánvalóvá vált az is, hogy számos pozitív példa tükrében is látható: ez a gondolatsor nem valamiféle fikció, nem kitaláció, nem képzelgés, nem is  extatikus fantázia szülemény, hanem megélt valóság – no persze csak azok számára, akik nyitottak s tudatosan megélt hittel és/vagy legalábbis nem elutasítóan fordulnak e pozitív üzenet felé.  

2013. október 14., hétfő

Az Úr megőríz téged minden bajtól, megőrzi életedet.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.10.14-én.
Olvasandó Zsoltárok 121:7  Igehirdető: Nagy Lajos

Folytatjuk zsoltár sorozatunkat és ma már a hatodik alkalommal hajolunk a 121. zsoltár sorban egymás után következő versei fölé. Egy héttel ezelőtti meditációnk anyagtorlódás miatt – hiszen három aktualitásról is kellett szólnia - és az ezzel összefüggő terjedelem túllépést elkerülendő, nem fejthette ki maradéktalanul a mait megelőző 6. verset. Így most még arról is ejtünk néhány szót. Ezért a két egymás utáni verset együtt olvasom: „Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.” (Zsoltárok121:6) „Az Úr megőríz téged minden bajtól, megőrzi életedet.”

2013. október 7., hétfő

Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.10.07-én.
Olvasandó Zsoltárok 121:6  Igehirdető: Nagy Lajos

 Ma három közeli aktualitásról is illik megemlékeznünk. Ha legalább csak felvillanásnyit is, lássuk őket kronológiai sorrendben. Tegnap múlt egy hete, szeptember 29-én, vasárnap indult s tegnap ért véget az egyre szélesebb érdeklődésre számot tartó Teremtés hete rendezvény sorozat. Immár világméretű a kezdeményezés kibontakozása; különféle hazai- és külhoni civil szervezetek, alapítványok, egyházak, magánszemélyek és szervezetek, valamint elszántan és célratörően küzdő akítvisták vették pártfogásukba ezt az ügyet.