2014. április 28., hétfő

Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.04.22-én.
OlvasandóApostolok Cselekedetei  4:33    Igehirdető: Nagy Lajos

Egy héttel vagyunk Húsvét ünnepe után. Mai meditációnk gondolatmenetének irányát azonban még meghatározza a feltámadás grandiózus kérdés-csomagjának gazdag tartalmú vetülete.

      Múlt kedden Pál apostol ajkáról azt hallottuk, hogy Ő bizony – mint mondja - hőn óhajtja: „…hogy megismerjem őt – mármint Jézus Krisztust - és feltámadása erejét… hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.” (Filippi 3:10,11) Nagyon fontos tudnunk, hogy Pál még nincs ott a kereszt alatt, nem közvetlenül részesül a feltámadás esemény élményében sem. Ő akkor még más utakat jár. Üldözi a Krisztus-követőket. Ellenben a farizeusi életének egy bizonyos pontján, amikor – a Biblia tudósítása szerint - épp bosszútól lihegve Damaszkuszba tart s fanatikus gyűlölettel akarja begyűjteni és letartóztatni a keresztyéneket, csoda történik. Látomásban megjelenik Neki a Feltámadott, Ő földre esik, amikor az audícióval is párosuló jelenés során azt hallja: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Ő visszakérdez: „Ki vagy, Uram?” Mire hangzik a válasz: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” (Apostolok Cselekedetei 9:4,5) És ekkor megtörténik az a bizonyos pálfordulás. Ugyanez a Pál apostol beszél tehát későbben a feltámadás tényének erejéről. 

2014. április 14., hétfő

Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!” Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.” A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle: „Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed?” Jézus így felelt nekik: „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” Ezt mondták rá a zsidók: „Negyvenhat esztendeig épült e templom, és te három nap alatt felépíted?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.04.14-én.
OlvasandóJános 2:13-22    Igehirdető: Nagy Lajos

Tegnap Virágvasárnap volt. A Világkeresztyénség –  mint még mindig meghatározó, jelentős része a Földön lakó emberiségnek - hitvallásra és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül Jézus Krisztus Jeruzsálembe történt dicsőséges bevonulását ünnepelte. Azonban - elhangzott már itt e helyről - hogy a virágvasárnapi és a Virágvasárnap környéki események egyidejűleg több szálon is futnak. 

2014. április 7., hétfő

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.04.07-én.
OlvasandóJános 15:16    Igehirdető: Nagy Lajos

      Már Nagyböjt ötödik hetébe léptünk. Ez azt jelenti, hogy mához egy hétre már megkezdődik a Nagyhét, a Passió hete, amely minden érző lelket elvezet a Golgotára. A keresztyén kultúrában a megváltás tanra épülő grandiózus hittan rendszer csúcspontja a Golgota. 
      Ma viszont még csak készítgetnünk kell a lelkünket a nagyheti-nagypénteki események lélek szerint való átélésére. A ráhangolódásban segít az imént hallott bibliai idézet. Jézus szavai ezek, akkor hangzanak el ajkáról, amikor Ő már célegyenesben van a Golgota felé. A tanítványok még nem is sejtenek semmit, de Ő már tudja: rövidesen elkezdődik a végjáték, azaz a passió. Lukács evangélista evangéliumában fel is van jegyezve, hogy a Mester egyértelműen kijelenti a tanítványoknak: „Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van írva: És a bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik.” (Lukács 22:37) Hiába válaszolnak Jézus szavaira a fontoskodó tanítványok így: „Uram, íme, van itt két kard…” – vagyis, hogy harcolni fogunk érted, Mester. Ő talán kicsit mosolyogva leinti őket: - „Elég!” (Lukács 22:38) Mintha azt mondaná, elég az okoskodásból. Itt nem emberek ilyen-olyan emberi akarata fog érvényesülni ugyanis. Hanem az isteni eleve elrendelés. Ezt hívjuk mi predestinációnak.

      Lényege, hogy a világmindenségben és az egyéni személyes életekben a Transcendens, azaz Isten irányítja a kis és nagy dolgokat egyaránt. Nincsen más rendező elv, csak az Övé. Kis jóindulattal filozófiai értelemben determinizmusnak, determinációnak is nevezhetnénk ezt. Jézus ugyanis  „…Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra…” (Apostolok Cselekedetei 2:23)
      Mai alapigénk a predestináció egy konkrét szeletére utal. Jézus világossá teszi tanítványai számára: nem az Ő emberi akaratuk érvényesült akkor, amikor tanítványaivá szegődtek s ezzel etikai és gyakorlati értelemben egyaránt elkötelezték magukat a Krisztus követő életmódra, annak minden velejárójával együtt. Tehát: nem emberi döntés, nem emberi szempontok praktikus mérlegelése történt. Hanem a magasabb Akarat döntése az eleve elrendelés, az eleve elrendeltség. Ez az eleve elrendelés az élet minden szeletére érvényes. Minden dolgunkra és minden történésre. Nagy volumenben ez azt jelenti: a Jézustól tanult mintaimádság, a Miatyánk csúcspontja ez a kitétel: „…Legyen meg a te akaratod…” (Máté 6:10b) Tehát ne az enyém, hanem az Övé! Mert az lesz nekem jó!     
      Tegnap megvolt az évtized második nagy magyar derbije, a parlamenti képviselő választás. Meglehetősen durva, szeretetlen és itt-ott, némelyek részéről ízléstelen kampány időszak előzte meg, de végül is túlestünk rajta. Az eredmény miatt lehet fanyalogni némelyeknek. Másoknak meg lehet nem titkolt örömmel lelkendezni. Lehet sok mindent latolgatni így 12 órával az eredmény kihirdetése után. Egyet nem lehet: nem lehet azt mondani senkinek sem, hogy márpedig én közömbös vagyok, engem nem érdekel a politika. Valaki nagy ember egyszer azt mondta, hogy az ilyen nyilatkozat máris politizálásnak minősül.

      Hát persze, mert egyfajta apolitikus szemléletről szól s az apolitikus magatartás egyáltalán nem helyes dolog, ráadásul pedig nem is vall jellemes személyiségre. Természetesen ez a hely és ezek a meditációs percek különösen nem alkalmasak arra – és nem is volna illendő - hogy mélyebben elmerüljünk a választások eredményeként kialakult helyzet elemzésében. Ellenben nagyon is indokolt, éspedig épp a józan ész diktálta alapon indokolt mérlegelni azt: kinek, kiknek a döntése ez a választási eredmény? A választóké? Netalántán a pártoké és/vagy a kampányfőnökeiké? Nem hiszem. Hanem azé, Aki - Berzsenyi szavaival - „…Ronthat s teremthet száz világot, / S a nagy idők folyamit kiméri…” (Berzsenyi Dániel: „Fohászkodás”) Ebbe a predestinációs koncepcióba bőven belefér az, hogy nem véletlenül kerengtek a világhálón ilyen és ehhez hasonlói imádságok Orbán Viktor miniszterelnökért: 
 Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked!
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon 
és megvédjen a veszedelmektől!
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel!
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak!
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten ma, holnap
és minden időben!


Úgylegyen! Soli Deo Gloria!
Nagy Lajos kórházi lelkész


2014. április 2., szerda

Vigyázzatok!

Köszöntés: „Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” 2Tim 1: 7.
Alapige:„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” Máté 26: 41
Bibliaolvasás: Máté 14: 22 - 33
Igehirdető: Faust Gyula
2014. március 16-i Úrnapján a Timóteusi igével köszöntöttem a gyülekezetet. „Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.”Tegnapról még ott él bennünk a márciusi ifjak lángoló szíve és világot megrengető hősiessége. Sokan józanatlan vakmerőségnek nevezték szabadságunkért vívott küzdelmüket.  Másfelől viszont erő és szeret árad felénk a tetteikből, hősi mártírhalálukból. Csak Szentlélek által tudunk engedelmeskedni ennek az áldott felszólításnak. Bárcsak Isten igéje és Szentlelke vezethetne életünk minden órájában, minden döntésünkben!

„Oldjátok fel és hagyjátok elmenni!”

„Oldjátok fel és hagyjátok elmenni!”[1]
Alapige: János 11: 1-8; 11; 38-44
Igehirdető: Faust Gyula
Szeretet testvéreim! A hallott történet Jézus barátairól, Lázárról, Máriáról és Mártáról szólt, akiket Jézus nagyon szeretett. Lázár hosszú betegeskedés után elaludt, vagyis meghalt. Jézus, noha nagyon szerette őt, mégis hagyta meghalni. Sokan úgy képzelik el Istent, hogy kivitelezik azokkal, akiket szeret. Valóban kivételezik, de nem abban, hogy őket elkerüli a próba, a betegség, a baj, vagy a gyász. Isten legtöbbször úgy kivételezik a fiaival, hogy nehezebb keresztet ad nekik. Lássátok az igaz Jób példáját. Isten barátja volt, akivel büszkélkedett a mennyei seregek előtt is, mégis az egyik legnehezebb emberfeletti próbát adta neki.

Isten országa titkon, de minden nap közelebb van a beteljesüléséhez

Bibliaolvasás: 2Péter 3: 3-9
Alapige: Más példázatot is mondott nekik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele. Máté 13: 33.
Igehirdető: Faust Gyula

Szeretet testvéreim. A mi urunk Jézus Krisztus hétköznapi példákkal szemléltette Isten üdvözítő váltságának feltartozhatatlan munkáját, melynek helye ez a világ és benne a mi életünk. Minden példázata könnyem megérthető, hiszen olyan elemekből épül, amit az ember szinte minden nap cselekszik az ő földi életéért.

Istenjelenések

Alapige 2 Mózes 19: 3 – 24; 24: 9-18.
Bibliaolvasás: 2Kor 12: 1- 10.
Igehirdető: Faust Gyula
Szeretett testvéreim, húsvétra készülve Krisztus Urunk megjelenéseiről szeretnék szólni. Egyetlen célt szeretnék elérni, hogy a Kegyelem Istene az igén keresztül Szentlelkével nyissa meg látásunkat és megismerésünket, hogy mi mindenkor Dicsőséges Urunk jelenlétében éljünk!

Hogy hasonlók legyünk ő hozzá

Hogy hasonlók legyünk ő hozzá
Temetési beszéd Nagy Gyuláné felett
Igehirdető: Faust Gyula
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tiszta. 1Ján 3:1-3.

Azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket

Alapige: Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene; Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba [esteket] azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalástokért és üdvösségetekért [van az], mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk; akár megvigasztaltatunk a ti vigasztalástokért és üdvösségetekért [van az]. És a mi reménységünk erős felőletek. 2Kor 1: 3 – 4