2014. december 15., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában, 2014.12.15-én.

Olvasandó: Ézsaiás 30:18 – Zakariás 2:17

…Még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. (Ézsaiás 30:18)


Csendesedjék el mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakhelyéről! (Zakariás 2:17)

Igehirdető: Nagy Lajos

Sejtelmesek, jótékonyan spirituálisak ezek az Igék – Ádvent tizenhatodik reggelén, amikor is már jóval kevesebb nap van vissza a Karácsonyig, mint amennyi letelt az Ádventből. Miután pedig ez a mai meditációnk már az utolsó ebben az esztendőben, mondanivalónk még egy kicsit ádventi, de kicsit már karácsonyi kitekintésű lesz. Ehhez hívtam segítségül az iménti idézeteket.

2014. december 8., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában, 2014.12.08-án.

Olvasandó: II.Péter 3:3-13

Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.” Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel. amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik.

Igehirdető: Nagy Lajos

2014. december 3., szerda

Dr. Rednik András emlékülés, Veszprémben,2014. december 2-án.

Az igaznak emlékezete áldott; a hamisnak neve pedig megrothad…
Amint a forgószél ráfuvall, már odavan az istentelen; az igaznak pedig örökkévaló fundamentuma van…
Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.

(Példabeszédek 10:7,25, 14:32)

Az idő kereke a Szent András Apostol napját követő keddre fordult. Mi azonban itt most nem arra a bizonyos egykori első Szent Andrásra  emlékezünk. Hanem egy késői utódára és névrokonára, Rednik András főorvos úrra. Aki azonban, túlzás nélkül bizton állíthatjuk, hogy  életszentségében valahol mégiscsak hasonlított valamelyest arra a bizonyos első névelődjére.   Éppen emiatt aztán egyáltalán nem lesz haszontalan, ha azért néhány felvillanásnyit mégis csak érintjük Szent András Apostol személyét.     

2014. december 1., hétfő

Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. (...) Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. (...) Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok…

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.12.01-én.
Olvasandó: I.Mózes 3:14 – Zsoltárok 130:5,6 – Jakab 4:8a   Igehirdető: Nagy Lajos


Ádvent második reggelére virradtunk. Tegnap volt Ádvent első vasárnapja, a keresztyén világ időszámítása szerint az esztendő négy hetes minősített időszakának nyitánya. A Karácsony első napját megelőző negyedik vasárnapon, más megközelítésben a Szent András napját követő vasárnapon (illetve esetleg ahogy az idei esztendőben is, éppen Szent András napján) kezdődik és bizonyos összefüggésben voltaképpen nem is csak Karácsonyig, hanem egészen január 6-ig, Vízkereszt Napjáig tart.

2014. november 24., hétfő

…Én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vígadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet vígasságra teremtem, népét pedig örömre. Vígadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A tónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.11.23-án.
Olvasandó: Ézsaiás 65:17-19  - Jelenések 21:1-6 Igehirdető: Nagy Lajos

A világkeresztyénségnek nagy ünnepe volt tegnap. Az Ádvent előtti utolsó vasárnap, ez az úgynevezett ünneptelen félévet lezáró november végi vasárnap Krisztus Király Ünnepe vagy másként Örökélet Vasárnapja.

2014. november 17., hétfő

Örül az igaz, ha látja a megtorlást, lába a bűnösök vérében fürdik. Az emberek pedig ezt mondják: Mégis van az igaznak jutalma! Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.11.17-én.
Olvasandó: Zsoltárok 58:11,12 Igehirdető: Nagy Lajos

Ma jubilálunk. Merthogy a Belgyógyászati Centrum két orvosának javaslatára, illetve határozott kérésére s a Tanár Úr előzetes hozzájárulásával pontosan öt esztendővel ezelőtt, 2009. november 16-án tartottuk meg az első belgyógyász csendes perceket. Elébb – némi bizonytalansággal, kísérleti jelleggel – reggelente csak egy-egy bibliai Igét és/vagy más idézetet olvastunk. Majd nemsokkal későbben – több szempont mérlegelése után, az orvos team közösségi döntése alapján – körvonalazódni látszott a megoldás: szigorúan fakultatív alapon tartsunk hétkezdő- – illetve „csonka” hét esetén  munkahét kezdő -   meditációkat, már nem csupán csak 1-2 percben, hanem kissé bővebben is kifejtve egy-egy témát vagy éppen aktualitást, valamely kontextuális idézethez kapcsolódóan. 

2014. november 10., hétfő

Istenem, törd össze szájukban a fogakat! Zúzd össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát! Tűnjetek el, mint a szétfolyó víz! Ha lőni akarnak, nyilaik legyenek tompák!Járjanak úgy, mint a csiga, amely széjjelmállik, vagy mint az elvetélt magzat, amely nem látott napvilágot. Mielőtt tüske nőne cserjéteken, ragadja el a forgószél, akár élő, akár elszáradt.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.11.10-én.
Olvasandó: Zsoltárok 58:7-10 Igehirdető: Nagy Lajos

Mai meditációnk az 58. zsoltár alapján az 1956-os forradalom 58. évfordulójára emlékezve megkezdett sorozatunk harmadik darabja. Mindenek előtt, a kontinuitás érdekében az előzményekről. Dávid király e zsoltárának megelőző verseiben negativisztikus húrokat penget: „Valóban igazat beszéltek, ti, hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött? Hiszen álnokságon jár az eszetek, arra törekedtek, hogy az országban erőszakkal érvényesüljetek. Pártütők a bűnösök, már amikor világra jönnek, tévelygők a hazugok, amint megszületnek. Mérgük olyan, mint a kígyóméreg, olyanok, mint a süket vipera, amelynek oly tompa a füle, hogy nem hallja a kígyóbűvölőt, a varázslásban jártas igézőt.” (Zsoltárok 58:2-6)

2014. november 3., hétfő

Pártütők a bűnösök, már amikor a világra jönnek, tévelygők a hazugok, amint megszületnek. Mérgük olyan, mint a kígyóméreg, olyanok, mint a süket vipera, amelynek oly tompa a füle, hogy nem hallja a kígyóbűvölőt, a varázslásban jártas igézőt.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.11.3-án.
OlvasandóZsoltárok 58:4-6 Igehirdető: Nagy Lajos

Bizarr a kép, amit mai alapigénk elénk fest. Egyértelműen negativisztikus gondolatok fogalmazódnak meg ezekben a bibliai versekben. Azonban következeteseknek kell lennünk: ma egy hete ugyanis elhangzott, hogy a több éves hagyományt nem szakítjuk meg s az ’56-os forradalom 58. évfordulóján elemezni kezdett 58. zsoltár bevezető versei után a következő verseket is bonckés alá vesszük az előttünk álló hetek meditációi során. 

2014. november 2., vasárnap

Isten a halál közepette teremt új életet

Alapige: 2 Kir 7: 9 – 10a
Bibliaolvasás: 2Kir 7.
Igehirdető: Faust Gyula
„A halál örökre szól; nem számít, hogy mikor kezdődik!”[1] – szólalt meg a cigány bölcsesség a Macskajaj című filmben. Senkit ne tévesszen meg az, hogy Jézus mindössze péntektől vasárnapig volt halott, mert az örök kárhozattól, csak örök halál által szabadíthatott meg bennünket. Másfelől pedig meg vagyunk keresztelve, ami azt jelenti, hogy megölettünk a Krisztus halálával és eltemetettünk az Ő halálába, hogy új életet éljünk az Ő halottaiból való feltámadása által.[2]

Jézus vonzása a gyülekezet

Bibliaolvasás: Mk 10: 2 – 16.

Igehirdető: Faust Gyula
Alapige: „Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?[1] Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk!” Mk 2: 1 – 12.

2014. október 27., hétfő

Valóban igazat beszéltek, ti, hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött? Hiszen álnokságon jár az eszetek, arra törekedtek, hogy az országban erőszakkal érvényesüljetek.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.10.27-én.
OlvasandóZsoltárok 58:2,3 Igehirdető: Nagy Lajos

      2011. október 24-én spontán indult el itt nálunk egy azóta immár hagyománnyá lett gyakorlat, az 1956-os magyar forradalom 55. évfordulója kapcsán. Akkor a forradalomról való megemlékezés kapcsán elhangzott meditációnkat az 55. évfordulóra tekintettel az 55. zsoltárban foglalt gondolatmenet mentén fogalmaztuk meg. Az azóta eltelt két esztendő hasonló időszakában, a forradalom évfordulóját követő meditációnk alapigéje a megfelelő évforduló számával azonos számú zsoltárból való idézet volt. Az 56. évfordulón az 56., az 57-en pedig az 57. zsoltár került terítékre. Úgy, hogy a nevezetes dátumot követően még heteken át a zsoltár további versei fölé hajoltunk, igyekezvén kimeríteni annak teljes mondanivalóját.

2014. október 13., hétfő

Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.10.13-án.
OlvasandóMáté 16:13-17 Igehirdető: Nagy Lajos

Definíció-ígényes világunkban rendkívül fontos, hogy lehetőség szerint mindent és mindenkit minél teljesebb mértékben körül tudjunk írni, be tudjunk azonosítani. A definíció-szegény érvelés nem kelendő ma, nincsen értéke. Meditációink műfaji sajátosságából adódóan sohasem „direkt” evangélizációs céllal, a legkevésbé sem rámenősen – ám a közvetett célt sem tévesztve szem elől – számos alkalommal definiáltuk filozófiai- és/vagy teológiai alapon magát a hitet. Szentírási idézetekre, nagy gondolkodók vélekedéseire alapozottan időről-időre terítékre szoktak ezek kerülni.

2014. október 6., hétfő

Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön…És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban. És mindezeken, noha hit által Istentől jó tanubizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.10.06-án.
OlvasandóZsidó 11:13,32-40 Igehirdető: Nagy Lajos

1849. október hatodikára emlékezünk. Ez az épp ma 165 éves évforduló a magyar nemzet vérrel és könnyekkel írt történelmének egyik legfájóbb lapját világítja meg előttünk s teszi mindinkább értelmezhetetlenné a történelmi múltat.  

2014. szeptember 29., hétfő

Negyven nap múlva kinyitotta Nóé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült és visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. Kiengedett egy galambot is, hogy lássa: vajon leapadt-e a víz a föld színéről. De a galamb nem tudott leszállni, ezért visszatért hozzá a bárkába. Víz borította ugyanis az egész földet. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta, és bevette magához a bárkába. Várakozott még újabb hét napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és íme, már egy leszakított olajág volt a csőrében. Ebből tudta meg Nóé, hogy leapadt a víz a földről. Várakozott még újabb hét napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. A hatszázegyedik esztendőben az első hónap első napjára fölszáradt a víz a földről. Ekkor Nóé eltávolította a bárka fedelét, és látta, hogy már fölszáradt a föld. A második hónap huszonhetedik napjára felszikkadt a föld. …Őrizd meg a rád bízott kincset…

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.29-én.
OlvasandóI.Mózes 8:6-14 – I.Timóteus 6:20a  Igehirdető: Nagy Lajos

 Immár negyedik alkalommal emlékezünk meg ebben a közösségben az évenként, a szeptember végi és október elejei napokban megtartásra kerülő Teremtés Hete rendezvény sorozatáról. Ez a tulajdonképpen már hovatovább világméretű kezdeményezés azt a szándékot szeretné mindinkább elhinteni a világban, hogy minél szélesebb körben nyilvánvalóvá váljék az emberiség számára: rendkívül nagy a felelősségünk az Isten által teremtett világ, benne kiemelten is a lakott föld lehetőség szerint minél lelkiismeretesebb megóvása érdekében.    

2014. szeptember 22., hétfő

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!... Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: „Bizony, az ő nemzetsége vagyunk.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.22-én.
OlvasandóI.Mózes 1:27,28 – Apostolok cselekedetei 17:26-29  Igehirdető: Nagy Lajos

Az elmúlt nyáron volt egy hét héten át tartó teremtés- sorozatunk. Egy aspektusát azonban korántsem merítettük ki teljesen. Nevezetesen: Mivégre, milyen céllal teremtette Isten az embert? Vagy szekularizált frazeológiával fogalmazva: Miért is alakulhattak úgy a dolgok a fejlődéstörténet során, hogy sor került a homo sapiens előállására?

2014. szeptember 15., hétfő

Simeon…ezt mondta – Jézus – anyjának, Máriának: Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyílvánvalóvá legyen sok szív gondolata.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.15-én.
OlvasandóLukács 2:34,35  Igehirdető: Nagy Lajos


A négy, népiesen szólva „berregő” hónap, szeptember, október, november és december közül az elsőnek immár pont a közepén járunk. Szeptember tizenötödike a naptárban Enikő és Melitta napja. A katolikus naptár pedig a Fájdalmas Anya ünnepeként jelöli ezt a napot.

2014. szeptember 14., vasárnap

Szeresd felebarátodat, mint önmagad! [1]


Alapige: Péld. 19: 8 - 9.
Bibliaolvasás: 1 Mózes 4: 1 – 15.
Igehirdető: Faust Gyula
Hogyan szeressem önmagam? Egyáltalán mit jelent az önmagam szeretete? A Példabeszédek válasza a feltett kérdésre a következő:

2014. szeptember 8., hétfő

Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.08-án.
OlvasandóLukács 2:19  Igehirdető: Nagy Lajos

A katolikus naptár szerint ma Kisboldogasszony ünnepe van. Ez a „világi” naptárban Mária és Adrienn nevével jelzett nap az augusztus 15-i Nagyboldogasszony ünnepéhez hasonlóan Jézus Édesanyját, Máriát állítja a középpontba. A katolikus hagyomány úgy tudja, hogy Mária szeptember 8-án a jeruzsálemi Bethesda tó mellett született s azt is tudatosítja, hogy ugyanezen a napon szentelték fel egykor a jeruzsálemi templomot, amely állítólag Mária születésének helyén áll ma is.

2014. szeptember 7., vasárnap

2014. szeptember 5., péntek

„Sok néktek Jeruzsálembe felmennetek!”

Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, (…) lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek: Akikben a gondolkodását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a dicsőséges Krisztus evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. 2Kor 4: 1-4
Alapige: 1Kir 12: 28.
Bibliaolvasás: 1Kir 11: 26 – 39 és 1Kir 12: 25 - 33.

2014. szeptember 1., hétfő

Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? Nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.01-én.
OlvasandóÉzsaiás 40:27-31  Igehirdető: Nagy Lajos

Megérkezett a ma egy hete beharangozott szeptember. Ezzel tehát mögöttünk hagytuk a 2014-es esztendő kétharmadát. Előttünk áll az a bizonyos harmadik harmad, ami a végén – ha megérjük – ismét egy újabb esztendő-váltáshoz vezet el bennünket. De addig még sok víz lefolyik a Dunán… Éppen ezért egyáltalán nem közömbös, hogy miként is töltjük meg tartalommal az előttünk álló négy hónapot. 

2014. augusztus 25., hétfő

Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpá és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Az Úr segített el bennünket egészen idáig!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.08.25-én.
OlvasandóI.Sámuel 7:12   Igehirdető: Nagy Lajos

 E ma megkezdett hét végén – ha Isten kegyelméből megérjük - le fog telni az esztendő kétharmada. Vajon milyen emóciókat ébreszt bennünk a tény, hogy sorban tépődnek le a képzeletbeli naptárunk lapjai? Miközben a bibliai Jóbbal mondhatjuk: „Napjaim gyorsabbak a takács vetélőjénél…” (Jób 7:6) Igen, a huszonegyedik század az egyre gyorsuló idő százada. Minden sarkán a világnak, minden szinten, minden tekintetben egy eszeveszett rohanás, Radnótitól kölcsönvett szókapcsolattal egy erőltetett menet tapasztalható nap, mint nap. Nincs kivétel még véletlenül sem, mert sodródunk, sodortatunk a világ eszelősen felgyorsult folyásával.

2014. augusztus 18., hétfő

…Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!...Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk… Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig…Mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.08.18-án.
OlvasandóZsoltárok 100:1,3 – Róma 8:19-22,11:29   Igehirdető: Nagy Lajos

Ma még egy kis bónusz ráadással megtoldjuk a hetedik hete tartó nyári teremtés-történeti sorozatunkat. Ennek az ad  létjogosultságot, hogy láthattuk: a teremtés tényére s a Teremtő létére, létezésére vonatkozó állításaink – nemcsak a Biblia alapján, hanem a tudósok tartalmilag idézett vonatkozó kifejtései fényében is - a téma kimeríthetetlen tárházára bukkantunk. 

2014. augusztus 11., hétfő

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. (...) Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.08.11-én.
OlvasandóI.Mózes 1:1,2 – János 1:1-3   Igehirdető: Nagy Lajos

Ez már a hatodik darabja a teremtéssel kapcsolatos meditációs sorozatunknak. Sajátosan utoljára hagytuk a Biblia legelső mondatait. A teremtés történet eme prológusában, a Mózes első könyve, a Genezis vagy másként Teremtés könyve által taglalt teremtési fázisokat ezzel vezeti be a szentíró: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” 

2014. augusztus 4., hétfő

…A látó szemet az Úr teremtette… A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.08.04-én.
OlvasandóPéldabeszédek 20:12b - Máté 6:22,23  Igehirdető: Nagy Lajos

Hétkezdő meditációink sorában ötödik alkalommal hajolunk a teremtés történet fölé, abban a megközelítésben, hogy egyes kiragadott bibliai dokumentumok és momentumok, illetve tények alapján bizonyítékokat szerezzünk a Teremtő Isten létezésének tényére nézve. 

Dr. Pap Máté és Dr. Nagy Katalin házasságkötésének megáldása alkalmával

Dr. Pap Máté és Dr. Nagy Katalin házasságkötésének megáldása alkalmával, Balatonalmádiban, 2014. augusztus 2-án.

Igehirdető: Nagy Lajos szentgáli lelkipásztor (Isten kegyelméből örömapa)

2014. július 28., hétfő

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen! Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek! Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.07.28-án.
OlvasandóI.Mózes 1:26-31  Igehirdető: Nagy Lajos

 Negyedik alkalommal taglaljuk a teremtés történetét, a hit, a keresztyén hit dogmatikai megközelítésében. 
      Először a zsoltáros Dávid király szavai nyomán: „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” (Zsoltárok 19:2) Ennek kapcsán az égitestekről volt szó. 
      Másodjára elkezdtük a klasszikus bibliai teremtés történet elemzését és a téma feldolgozását: „…Ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket!” (I.Mózes 1:6) Kiemelten foglalkoztunk a vízzel. 
      Harmadszor pedig, részben még mindig a víz-kérdésnél maradva, a teremtés harmadik napjának üzenetét dolgoztuk fel: „…Ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. (I.Mózes 1:11) Hangsúlyossá vált: mindez csak úgy történhetett meg, hogy előzőleg a Teremtő az őstengerek vizét összegyűjtötte és e generális rendezés során keletkeztek a szárazföldek, amelyek már alkalmasak voltak a növényzet eltartására.

2014. július 21., hétfő

Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld! És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket: különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcstermő fákat, amelyeknek magvuk van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: harmadik nap.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.07.21-én.
OlvasandóI.Mózes 1:9-13  Igehirdető: Nagy Lajos

Ma egy hete a teremtéstörténetből kiragadott néhány bibliai vers alapján, majd több kontextus mentén haladva s végül további tartalmi idézetet átvéve Marilyn Adamson Isten létének tudományos bizonyítékait tartalmazó művéből, a vizet, mint ősprincípiumot vizsgáltuk meg többféle megközelítésben is. Így jutottunk el a végkonklúzióhoz. Eszerint a víz fogalmának, jelentőségének, valódi „kincs”-jellegének s metaforikus és valóságos értelemben életet adó s életet jelentő karakterének teremtésbeni szerepe akkor értékelődik fel a legteljesebben, amikor az élet vízében már magát a Teremtőt is meglátjuk. A Transcendenst, Aki adta a Földnek s az emberiségnek a vizet s így szól a Biblia utolsó könyvének legvégén: „…Aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” (Jelenések 22:17)

2014. július 14., hétfő

Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket! Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.07.14-én.
OlvasandóI.Mózes 1:6-8  Igehirdető: Nagy Lajos


Múlt hétfőn elkezdtünk egy sajátos logika mentén tovább elmélkedni a hit-kérdésről. A 19. zsoltárból azt hallottuk: „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” (Zsoltárok 19:2) Majd Marilyn Adamson Isten-bizonyítéknak szánt írásából idéztünk. A tudós ugyanis a Föld, a Nap és a Hold teremtettségi mivoltának minőségét, vagyis magát a Teremtőt dicséri. Az égitestek járásának precíz összehangoltsága, egyáltalán az egész végtelen világegyetem lehetetlen volna elképzelni, hogy nélkülözné a Teremtőt.

2014. július 10., csütörtök

Szeretetének ajándéka egyszülött Fia


Igehirdető: Faust Gyula
Alapige:„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3: 16).
Bibliaolvasás: 2 Kor 5.
A sivatagot átszelő karaván és az óceán közepén útját járó tengerészeknek az ég valamennyi csillaga közül a sarkcsillag a leghasznosabb. Számukra felettébb nagy öröm, amikor beleragyog a sötét éjszakába. Isten Krisztusban megnyilvánított szeretete ilyen sarkcsillag, de csak az úton lévő ember számára, aki biztos célba akar megérkezni, mert ez az igevers több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármely más bibliai vers.

2014. július 7., hétfő

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.07.07-én.
OlvasandóZsoltárok 19:2-6  Igehirdető: Nagy Lajos

Egy héttel ezelőtti meditációnkban arra a kérdésre kerestük a választ, vajon áthidalható-e a szakadék, kibékíthető-e az antagonisztikus ellentét a hit nélkül élő és a hitben járó ember között? A különféle érvelések és aktualizált idézetek alapján igennel válaszolhattunk a kérdésre. 
      Ma az imént hallott zsoltár idézet kapcsán – mintegy – megerősítést szeretnénk kapni arra nézve: érdemes-e számolni a Transcendenssel, azaz a Teremtő Istennel. 

2014. július 3., csütörtök

Ragyogjon bennünk az Atya Isten dicsősége!

Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Jakab 3: 17.
Alapige:            Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.[1] Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.[2] 2 Kor 4: 5-7

2014. június 30., hétfő

…Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten… Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.06.30-án.
OlvasandóZsoltárok 14:1 és Lukács 12:20  Igehirdető: Nagy Lajos

Két látszólagosan, a felületes füllel hallgató számára nem igazán összetartozó Igét olvastunk. Az egyiket, az elsőt az Ószövetségből, a másikat az Újszövetségből.
      Szentháromság Vasárnapja után tizenöt nappal, ezúttal arról próbáljunk elmélkedni: áthidalható-e a szakadék, kibékíthető-e az antagonisztikus ellentét a hit nélkül élő és a hitben járó ember között? Elöljáróban mindjárt válaszoljunk „igen”-nel a kérdésre és gyorsan szögezzük le: éppenhogy a hit által lehetséges az ellentétes nézetek egymáshoz való közelítése, kizárólag az óvás szándékával. Örökzöld téma ez, de annál inkább ifjontian kell hozzáállnunk, annak érdekében, hogy értelmes hozadéka legyen, lehessen bennünk, köztünk és nem utolsó sorban általunk.

2014. június 24., kedd

Keressétek először Isten országát!

Elhangzott: Felsőörs 2014. 06. 22
Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: „Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek!” Péld 8: 1 – 11.
Alapige: Mt 6: 25 – 33.
Bibliaolvasás: Lk 11: 5 – 13.
Az Úr beszéde az Isten királyságának kereséséről, gondoskodó szerelméről, ráadásként adott ajándékairól, aggodalmaskodásokról és bizalomról szól. Hallottatok az ég madarairól, a mező virágairól és arról, hogy a ti életetek sokkal több a madarakénál vagy akár a templomkert vadon nőtt virágainál. Már csak az a kérdés, hogy ezzel az útravalóval ti mit kezdjetek? Mi ez az életnél több élet? Mi az, hogy Isten királysága, uralkodása? Minek azt keresni, ha nem is tudom, hogy mi az? Van pedig olyan is, aki egyenesen gonosz módon gondolkodik erről: „Uralkodjon az Isten, de lehetőleg a mennyekben, aztán hagyjon engem is élni; én nem foglalkozom vele, ő pedig ne szóljon bele az én életembe.” Sajnos a mai kor legtöbb embere így gondolkodik és cselekszik.

2014. június 16., hétfő

…Én, az Úr vagyok a ti Istenetek: mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok! Legyetek szentek, mert én szent vagyok!...

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.06.16-án.
Olvasandó III.Mózes 11:44   Igehirdető: Nagy Lajos


A keresztyén időszámítás szerint tegnap Szentháromság Vasárnapja volt. Ezzel a vasárnappal zárul az úgynevezett ünnepes félév és veszi kezdetét az ünneptelen félév. Majd lepereg a nyár, nem soká utána részben az ősz is és november végén az Örökélet Vasárnapja vagy másként Krisztus Király Vasárnapja lezárja az ünneptelen félévet is és egyúttal beharangozza a következő vasárnappal, Ádvent Első Vasárnapjával kezdődő újabb ünnepes félévet. 

2014. június 15., vasárnap

A Szentlélek Isten visszahelyez bennünket emberségünkbe


Fohász: Szentlélek Isten Mózes által így szólt: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, amit csak szólánd néktek. Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül. ApCSel 3: 22.
Bibliaolvasás: Luk 5:1- 11.
Alapige: ApCSel 22: 3 – 11.
Igehirdető: Faust Gyula
Pünkösdkor sok megmagyarázhatatlan természetfeletti csoda történt. Szél zúgásához hasonló morajlás, kettős tüzes lángnyelvek, remegő föld, különös nyelveken szólás, oly módon, hogy a hallgatók, ki-ki saját édesanyja bölcsőénekét ismerte fel benne, de mindezek csak állványzat voltak a készülő épület körül, amely mi vagyunk. Mennyei Atyánk nem ezeken az állványzatokon keresztül kíván megszólítani, hanem a testvérré formált embertársadon keresztül, az olyan testvéren keresztül, amilyen Ananiás Saulnak, Saul pedig Ananiásnak lett.

2014. június 10., kedd

…Ezt mondta Mózes az Úrnak: Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad: Név szerint ismerlek téged, és elnyerted jóindulatomat. Ha valóban elnyertem jóindulatodat, ismertesd meg velem a te útadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jóindulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped! Az Úr így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre mondta neki: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket! Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez: Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jóindulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet! Az Úr így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod – mondta –, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr: Van egy hely nálam: állj ide a kősziklára! És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.06.10-én.
OlvasandóII.Mózes 33:12-23   Igehirdető: Nagy Lajos

  A Világkeresztyénség tegnap és tegnapelőtt a Szentlélek kitöltetésének ünnepét, a keresztyén egyházak születésnapját ünnepelte. Az ünnep a bibliai Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetében leírt tudósításon alapul. Eszerint: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak – a tanítványok - ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…” (Apostolok Cselekedetei 2:1-4) Ez a pünkösdi csoda-esemény aztán oda vezetett, hogy az apostolok személyéhez nemsokkal későbben már egy másik csoda is kapcsolódik: az összeverődött soknyelvű sokaságból mindenki a saját nyelvén hallotta a Krisztusról szóló tanuságtételüket. Az eredmény: az emberek az apostolok szavai nyomán tömegesen  megkeresztelkedtek, „…és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.” (Apostolok Cselekedetei 2:41)   

2014. június 9., hétfő

Meggyógyít a közömbösségemből!

Alapige: Jel 3: 15 – 19
Igehirdető: Faust Gyula
Keresztyén civilizációnk rákfekélye a közömbösség. Mielőtt Hitler a teljes gőzerőre kapcsolta volna az anschluss gyilkos gépezetét, tudományosan megtervezett, évekig tartó, fokozatos közömbösítéssel közömbösítette birodalma polgárait. A közömbösítés sikeres volt. Millió szám pusztultak el a rendszer és a tiszta faj ellenségének bélyegzett emberek az úgynevezett munkatáborokban, a többségi jóléti társadalom pedig helyeslően bólogatott, vagy önfeledten tapsolt is neki. Közömbösség nélkül nem működött volna a kommunizmus gépezete sem. Míg százezrek és milliók a haláltáborokban szenvedtek a közömbösített új ember az új rendszer bizalmát élvezte az első az elsőbbek igazságosnak hirdetett Kánaánjában. Könnyű azt mondanunk, hogy mi nem vagyunk közömbösek. Valóban? Gonosz őrszemek éjjel és nappal ügyelnek ránk, hogy azok legyünk. Nem volt olyan rég a Jugoszláviát darabjaira szétszedő háború. És míg a szerbek, horvátok és bosnyákok gyilkolták egymást, Magyarország a „Big brather” valóság show-t bambulta a tévében. És ez csak egy az elközömbösítő eszközök közt.

2014. június 2., hétfő

Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van… Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt: Meghalt a leányod, ne fáraszd tovább a Mestert! Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak, és gyászolták a leányt, de Jézus így szólt hozzájuk: Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik! De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította: Leányom, ébredj! Ekkor visszatért belé a lelke, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. A leány szülei elcsodálkoztak, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.06.02-án.
OlvasandóLukács 8:40-42,49-56   Igehirdető: Nagy Lajos


Az elmúlt héten volt Áldozócsütörtök, a keresztyén naptár időszámítása szerint Jézus Krisztus mennybemenetelének napja. 40 nappal a feltámadás után megy végbe a titokzatos  esemény, melynek során az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv első fejezetének legelején feljegyzett helyszíni tudósítás szerint Jézus szemtanuk szeme láttára „…felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.” (Apostolok Cselekedetei 1:9) A mennybemenetel csodája és maga az ünnep nyilván ma is a hit próbája ugyan, de megéri hittel elfogadni!  

2014. május 26., hétfő

Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá (Jézushoz) egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: „Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.” Jézus erre így válaszolt: „Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!” Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” Ő így válaszolt: „Kishitűségetek miatt. Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! – odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.05.26-án.
OlvasandóMáté 17:14-21   Igehirdető: Nagy Lajos

 Amikor a hitről – vagy éppen annak az ellenkezőjéről, a hitetlenségről - beszélünk, akkor soha sem valamiféle elvont és elvonatkoztatott dologról, dolgokról van szó, amelyeket bizonyos esetlegesen úgynevezett elvarázsolt lelkek vízionálnak. Ellenkezőleg. A hit-kérdés által érintett reáliák az életünk legfrekventáltabb területeihez kapcsolódnak. Ezek legelsőbbike az egészség és betegség kérdés-csomagja.  

2014. május 25., vasárnap

Isten gyermeke(i) a megrendüléseiben változó világban


Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés:   Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Zsid 12: 1.
Bibliaolvasás: Zsidók 12: 12 – 29.
Alapige: János 5: 1 – 9
Az evangélium szavai hallatán szükség nekünk odaképzelni és elhelyezni magunkat a történetbe, az események színhelyére és idejébe! Halljunk és ízlelgessünk tehát, minden szót, hangot és megelevenedő képet!

2014. május 12., hétfő

Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?” Ők így feleltek: „Ki tudjuk.” Erre ő ezt mondta nekik: „Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én Atyám elkészítette.” Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.05.12-én.
OlvasandóMáté 20:22-28    Igehirdető: Nagy Lajos

Egy héttel ezelőtti meditációnkban az előző napi Anyák Napja mondanivalójára fókuszálva kerestük az alkalmi üzenetet, a ma hallott evangéliumi szakaszt megelőző versek alapján, amelyben azt hallhattuk: „…A Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte – tudniillik Jézus előtt - és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: >Mit akarsz?< Ő így felelt: >Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban.<” (Máté 20:20,21) Elhangzott, hogy mennyire figyelemreméltó ennek az édesanyának a fiai perspektívikus jövőjét biztosítandó tiszteletreméltó igyekezete. Viszont – terjedelmi okokból – csak érintőlegesen került kifejtésre az, hogy miért is aggályos ennek az édesanyának a bájos kérése. 

2014. május 11., vasárnap

Az Úr keze, mint Krisztust hitelesítő pecsét *


Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés:   Messzünnen [is] megjelent nekem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Újra felépítelek téged, és felépülsz, oh Izrael leánya. Jer 31: 3 – 4.
Alapige: Zsolt 139: 1 – 6.
Bibliaolvasás: Jelenések 1: 9 – 18.
Mi tölti be embervoltodat, amikor ezt hallod:
„Hagyd, hogy szavaim elérjenek  (…). Hagyd, hogy szavaim simogassanak (…). Hagyd, hogy szavaim fáklyavivőként eljussanak hozzád,  és ha kész vagy befogadni őket,  érezni fogod, ahogy átölelnek belül.”[i]

Az élet angyala, avagy a hit által rejtegetett élet


Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés:   Annak okáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben. Kol 3: 1 – 4.
Alapige: Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Zsidók 11: 23.

2014. május 5., hétfő

Akkor odament hozzá (Jézushoz) a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit akarsz?” Ő így felelt: „Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.05.05-én.
OlvasandóMáté 20:20,21   Igehirdető: Nagy Lajos


Tegnap Anyák Napja volt. Ilyenkor akiben csak érző lélek lakik, az gondolatban és lélekben legalábbis mélyen megalázza magát és hálát ad Istennek az édesanyjáért. Azért az anyáért, aki egykor rég – vagy ha fiatal az ember, akkor nem is olyan rég – először is vállalta, felvállalta áldott állapotát, ami ma egyszerűen, de annál inkább tőrdöfésszerűen terhességnek mondatik. Aztán vállalta, felvállalta a gyermeknevelés töredelmét, nélkülözött azért, hogy a gyermekének mindene meglegyen. Majd miután szinte önmagát elégette egy áldozatos életen át, lassan-lassan megcsendesedve, a szeretet, a soha el nem múló, igazi szeretet mintájává lett. Áldott dolog és kimondhatatlan boldogság, ha valakinek még itt van, ebben a zajos-bánatos földi világban az édesanyja.

2014. április 28., hétfő

Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.04.22-én.
OlvasandóApostolok Cselekedetei  4:33    Igehirdető: Nagy Lajos

Egy héttel vagyunk Húsvét ünnepe után. Mai meditációnk gondolatmenetének irányát azonban még meghatározza a feltámadás grandiózus kérdés-csomagjának gazdag tartalmú vetülete.

      Múlt kedden Pál apostol ajkáról azt hallottuk, hogy Ő bizony – mint mondja - hőn óhajtja: „…hogy megismerjem őt – mármint Jézus Krisztust - és feltámadása erejét… hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.” (Filippi 3:10,11) Nagyon fontos tudnunk, hogy Pál még nincs ott a kereszt alatt, nem közvetlenül részesül a feltámadás esemény élményében sem. Ő akkor még más utakat jár. Üldözi a Krisztus-követőket. Ellenben a farizeusi életének egy bizonyos pontján, amikor – a Biblia tudósítása szerint - épp bosszútól lihegve Damaszkuszba tart s fanatikus gyűlölettel akarja begyűjteni és letartóztatni a keresztyéneket, csoda történik. Látomásban megjelenik Neki a Feltámadott, Ő földre esik, amikor az audícióval is párosuló jelenés során azt hallja: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Ő visszakérdez: „Ki vagy, Uram?” Mire hangzik a válasz: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” (Apostolok Cselekedetei 9:4,5) És ekkor megtörténik az a bizonyos pálfordulás. Ugyanez a Pál apostol beszél tehát későbben a feltámadás tényének erejéről. 

2014. április 14., hétfő

Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!” Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.” A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle: „Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed?” Jézus így felelt nekik: „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” Ezt mondták rá a zsidók: „Negyvenhat esztendeig épült e templom, és te három nap alatt felépíted?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.04.14-én.
OlvasandóJános 2:13-22    Igehirdető: Nagy Lajos

Tegnap Virágvasárnap volt. A Világkeresztyénség –  mint még mindig meghatározó, jelentős része a Földön lakó emberiségnek - hitvallásra és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül Jézus Krisztus Jeruzsálembe történt dicsőséges bevonulását ünnepelte. Azonban - elhangzott már itt e helyről - hogy a virágvasárnapi és a Virágvasárnap környéki események egyidejűleg több szálon is futnak. 

2014. április 7., hétfő

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.04.07-én.
OlvasandóJános 15:16    Igehirdető: Nagy Lajos

      Már Nagyböjt ötödik hetébe léptünk. Ez azt jelenti, hogy mához egy hétre már megkezdődik a Nagyhét, a Passió hete, amely minden érző lelket elvezet a Golgotára. A keresztyén kultúrában a megváltás tanra épülő grandiózus hittan rendszer csúcspontja a Golgota. 
      Ma viszont még csak készítgetnünk kell a lelkünket a nagyheti-nagypénteki események lélek szerint való átélésére. A ráhangolódásban segít az imént hallott bibliai idézet. Jézus szavai ezek, akkor hangzanak el ajkáról, amikor Ő már célegyenesben van a Golgota felé. A tanítványok még nem is sejtenek semmit, de Ő már tudja: rövidesen elkezdődik a végjáték, azaz a passió. Lukács evangélista evangéliumában fel is van jegyezve, hogy a Mester egyértelműen kijelenti a tanítványoknak: „Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van írva: És a bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik.” (Lukács 22:37) Hiába válaszolnak Jézus szavaira a fontoskodó tanítványok így: „Uram, íme, van itt két kard…” – vagyis, hogy harcolni fogunk érted, Mester. Ő talán kicsit mosolyogva leinti őket: - „Elég!” (Lukács 22:38) Mintha azt mondaná, elég az okoskodásból. Itt nem emberek ilyen-olyan emberi akarata fog érvényesülni ugyanis. Hanem az isteni eleve elrendelés. Ezt hívjuk mi predestinációnak.

      Lényege, hogy a világmindenségben és az egyéni személyes életekben a Transcendens, azaz Isten irányítja a kis és nagy dolgokat egyaránt. Nincsen más rendező elv, csak az Övé. Kis jóindulattal filozófiai értelemben determinizmusnak, determinációnak is nevezhetnénk ezt. Jézus ugyanis  „…Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra…” (Apostolok Cselekedetei 2:23)
      Mai alapigénk a predestináció egy konkrét szeletére utal. Jézus világossá teszi tanítványai számára: nem az Ő emberi akaratuk érvényesült akkor, amikor tanítványaivá szegődtek s ezzel etikai és gyakorlati értelemben egyaránt elkötelezték magukat a Krisztus követő életmódra, annak minden velejárójával együtt. Tehát: nem emberi döntés, nem emberi szempontok praktikus mérlegelése történt. Hanem a magasabb Akarat döntése az eleve elrendelés, az eleve elrendeltség. Ez az eleve elrendelés az élet minden szeletére érvényes. Minden dolgunkra és minden történésre. Nagy volumenben ez azt jelenti: a Jézustól tanult mintaimádság, a Miatyánk csúcspontja ez a kitétel: „…Legyen meg a te akaratod…” (Máté 6:10b) Tehát ne az enyém, hanem az Övé! Mert az lesz nekem jó!     
      Tegnap megvolt az évtized második nagy magyar derbije, a parlamenti képviselő választás. Meglehetősen durva, szeretetlen és itt-ott, némelyek részéről ízléstelen kampány időszak előzte meg, de végül is túlestünk rajta. Az eredmény miatt lehet fanyalogni némelyeknek. Másoknak meg lehet nem titkolt örömmel lelkendezni. Lehet sok mindent latolgatni így 12 órával az eredmény kihirdetése után. Egyet nem lehet: nem lehet azt mondani senkinek sem, hogy márpedig én közömbös vagyok, engem nem érdekel a politika. Valaki nagy ember egyszer azt mondta, hogy az ilyen nyilatkozat máris politizálásnak minősül.

      Hát persze, mert egyfajta apolitikus szemléletről szól s az apolitikus magatartás egyáltalán nem helyes dolog, ráadásul pedig nem is vall jellemes személyiségre. Természetesen ez a hely és ezek a meditációs percek különösen nem alkalmasak arra – és nem is volna illendő - hogy mélyebben elmerüljünk a választások eredményeként kialakult helyzet elemzésében. Ellenben nagyon is indokolt, éspedig épp a józan ész diktálta alapon indokolt mérlegelni azt: kinek, kiknek a döntése ez a választási eredmény? A választóké? Netalántán a pártoké és/vagy a kampányfőnökeiké? Nem hiszem. Hanem azé, Aki - Berzsenyi szavaival - „…Ronthat s teremthet száz világot, / S a nagy idők folyamit kiméri…” (Berzsenyi Dániel: „Fohászkodás”) Ebbe a predestinációs koncepcióba bőven belefér az, hogy nem véletlenül kerengtek a világhálón ilyen és ehhez hasonlói imádságok Orbán Viktor miniszterelnökért: 
 Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked!
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon 
és megvédjen a veszedelmektől!
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel!
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak!
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten ma, holnap
és minden időben!


Úgylegyen! Soli Deo Gloria!
Nagy Lajos kórházi lelkész


2014. április 2., szerda

Vigyázzatok!

Köszöntés: „Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” 2Tim 1: 7.
Alapige:„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” Máté 26: 41
Bibliaolvasás: Máté 14: 22 - 33
Igehirdető: Faust Gyula
2014. március 16-i Úrnapján a Timóteusi igével köszöntöttem a gyülekezetet. „Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.”Tegnapról még ott él bennünk a márciusi ifjak lángoló szíve és világot megrengető hősiessége. Sokan józanatlan vakmerőségnek nevezték szabadságunkért vívott küzdelmüket.  Másfelől viszont erő és szeret árad felénk a tetteikből, hősi mártírhalálukból. Csak Szentlélek által tudunk engedelmeskedni ennek az áldott felszólításnak. Bárcsak Isten igéje és Szentlelke vezethetne életünk minden órájában, minden döntésünkben!

„Oldjátok fel és hagyjátok elmenni!”

„Oldjátok fel és hagyjátok elmenni!”[1]
Alapige: János 11: 1-8; 11; 38-44
Igehirdető: Faust Gyula
Szeretet testvéreim! A hallott történet Jézus barátairól, Lázárról, Máriáról és Mártáról szólt, akiket Jézus nagyon szeretett. Lázár hosszú betegeskedés után elaludt, vagyis meghalt. Jézus, noha nagyon szerette őt, mégis hagyta meghalni. Sokan úgy képzelik el Istent, hogy kivitelezik azokkal, akiket szeret. Valóban kivételezik, de nem abban, hogy őket elkerüli a próba, a betegség, a baj, vagy a gyász. Isten legtöbbször úgy kivételezik a fiaival, hogy nehezebb keresztet ad nekik. Lássátok az igaz Jób példáját. Isten barátja volt, akivel büszkélkedett a mennyei seregek előtt is, mégis az egyik legnehezebb emberfeletti próbát adta neki.

Isten országa titkon, de minden nap közelebb van a beteljesüléséhez

Bibliaolvasás: 2Péter 3: 3-9
Alapige: Más példázatot is mondott nekik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele. Máté 13: 33.
Igehirdető: Faust Gyula

Szeretet testvéreim. A mi urunk Jézus Krisztus hétköznapi példákkal szemléltette Isten üdvözítő váltságának feltartozhatatlan munkáját, melynek helye ez a világ és benne a mi életünk. Minden példázata könnyem megérthető, hiszen olyan elemekből épül, amit az ember szinte minden nap cselekszik az ő földi életéért.

Istenjelenések

Alapige 2 Mózes 19: 3 – 24; 24: 9-18.
Bibliaolvasás: 2Kor 12: 1- 10.
Igehirdető: Faust Gyula
Szeretett testvéreim, húsvétra készülve Krisztus Urunk megjelenéseiről szeretnék szólni. Egyetlen célt szeretnék elérni, hogy a Kegyelem Istene az igén keresztül Szentlelkével nyissa meg látásunkat és megismerésünket, hogy mi mindenkor Dicsőséges Urunk jelenlétében éljünk!

Hogy hasonlók legyünk ő hozzá

Hogy hasonlók legyünk ő hozzá
Temetési beszéd Nagy Gyuláné felett
Igehirdető: Faust Gyula
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tiszta. 1Ján 3:1-3.

Azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket

Alapige: Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene; Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba [esteket] azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalástokért és üdvösségetekért [van az], mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk; akár megvigasztaltatunk a ti vigasztalástokért és üdvösségetekért [van az]. És a mi reménységünk erős felőletek. 2Kor 1: 3 – 4

2014. március 31., hétfő

Amikor útnak indult (Jézus), odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így szólt hozzá: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.03.24-én.
OlvasandóMárk 10:17,18    Igehirdető: Nagy Lajos


Ez a rövid evangéliumi epizód mindhárom szinoptikus evangéliumban – tehát a Márk szerinti evangélium imént hallott tolmácsolásán kívül a Máté szerinti evangéliumban és a Lukács szerint evangéliumban is - olvasható. János evangéliumának anyagában nem szerepel. Igaz, Máté elbeszéléséből hiányzik a „..Jó Mester…” kitétel, míg Márknál és Lukácsnál egybehangzóan, lényegében egyező az evangéliumi szöveg. Középpontjában a jóság fogalmának mibenléte, helyesebben kiben létele áll. 

2014. március 24., hétfő

A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.03.24-én.
OlvasandóLukács 1:26-29     Igehirdető: Nagy Lajos

Már Nagyböjt harmadik hete van. Azért esett a választás a hallott Igére, mert a katolikus naptárban ezen a napon Szent Gábor neve áll. Bármennyire is igaz, hogy most éppen a Nagyhét s Húsvét felé menetelünk és nem pedig Karácsony felé, a kalendáriumban Gábor, illetve másként Gábriel nevére pillantva mégis indokoltnak látszik e név kapcsán elmélkednünk e nagyböjti meditáció keretében.

2014. március 17., hétfő

Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így válaszolt: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk – amíg nappal van – annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.” Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: „Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában” – ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.03.17-én.
OlvasandóJános 9:1-7    Igehirdető: Nagy Lajos

Nagyböjt második hetében vagyunk. Egy héttel ezelőtt a böjt kérdésének értelmezése kapcsán hangsúlyt kapott a böjt lelki aspektusa. Ebbe a koncepcióba bőven belefér még az is, hogy ha egyszer létezik – márpedig létezik  - ez a bizonyos lelki aspektus, akkor ezúttal próbáljunk csak bátran böjti önmérsékletet tanusítani az úgynevezett csoda-jelek, jelesül Jézus gyógyító csodái megítélése tekintetében.

2014. március 10., hétfő

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.03.10-én.
OlvasandóZsidó 10:23b,24    Igehirdető: Nagy Lajos

A múlt héten volt Húshagyókedd, amely a farsang végét jelenti, majd másnap volt Hamvazószerda, amely pedig a negyven napos Nagyböjt kezdetét jelzi. A böjti időszak  egészen Virágvasárnapig tart. A böjt lényegét a lehető legrövidebben összefoglalandó, két irányú aspektusát elevenítsük fel.