2014. július 28., hétfő

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen! Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek! Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.07.28-án.
OlvasandóI.Mózes 1:26-31  Igehirdető: Nagy Lajos

 Negyedik alkalommal taglaljuk a teremtés történetét, a hit, a keresztyén hit dogmatikai megközelítésében. 
      Először a zsoltáros Dávid király szavai nyomán: „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” (Zsoltárok 19:2) Ennek kapcsán az égitestekről volt szó. 
      Másodjára elkezdtük a klasszikus bibliai teremtés történet elemzését és a téma feldolgozását: „…Ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket!” (I.Mózes 1:6) Kiemelten foglalkoztunk a vízzel. 
      Harmadszor pedig, részben még mindig a víz-kérdésnél maradva, a teremtés harmadik napjának üzenetét dolgoztuk fel: „…Ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. (I.Mózes 1:11) Hangsúlyossá vált: mindez csak úgy történhetett meg, hogy előzőleg a Teremtő az őstengerek vizét összegyűjtötte és e generális rendezés során keletkeztek a szárazföldek, amelyek már alkalmasak voltak a növényzet eltartására.

2014. július 21., hétfő

Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld! És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket: különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcstermő fákat, amelyeknek magvuk van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: harmadik nap.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.07.21-én.
OlvasandóI.Mózes 1:9-13  Igehirdető: Nagy Lajos

Ma egy hete a teremtéstörténetből kiragadott néhány bibliai vers alapján, majd több kontextus mentén haladva s végül további tartalmi idézetet átvéve Marilyn Adamson Isten létének tudományos bizonyítékait tartalmazó művéből, a vizet, mint ősprincípiumot vizsgáltuk meg többféle megközelítésben is. Így jutottunk el a végkonklúzióhoz. Eszerint a víz fogalmának, jelentőségének, valódi „kincs”-jellegének s metaforikus és valóságos értelemben életet adó s életet jelentő karakterének teremtésbeni szerepe akkor értékelődik fel a legteljesebben, amikor az élet vízében már magát a Teremtőt is meglátjuk. A Transcendenst, Aki adta a Földnek s az emberiségnek a vizet s így szól a Biblia utolsó könyvének legvégén: „…Aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” (Jelenések 22:17)

2014. július 14., hétfő

Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket! Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.07.14-én.
OlvasandóI.Mózes 1:6-8  Igehirdető: Nagy Lajos


Múlt hétfőn elkezdtünk egy sajátos logika mentén tovább elmélkedni a hit-kérdésről. A 19. zsoltárból azt hallottuk: „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” (Zsoltárok 19:2) Majd Marilyn Adamson Isten-bizonyítéknak szánt írásából idéztünk. A tudós ugyanis a Föld, a Nap és a Hold teremtettségi mivoltának minőségét, vagyis magát a Teremtőt dicséri. Az égitestek járásának precíz összehangoltsága, egyáltalán az egész végtelen világegyetem lehetetlen volna elképzelni, hogy nélkülözné a Teremtőt.

2014. július 10., csütörtök

Szeretetének ajándéka egyszülött Fia


Igehirdető: Faust Gyula
Alapige:„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3: 16).
Bibliaolvasás: 2 Kor 5.
A sivatagot átszelő karaván és az óceán közepén útját járó tengerészeknek az ég valamennyi csillaga közül a sarkcsillag a leghasznosabb. Számukra felettébb nagy öröm, amikor beleragyog a sötét éjszakába. Isten Krisztusban megnyilvánított szeretete ilyen sarkcsillag, de csak az úton lévő ember számára, aki biztos célba akar megérkezni, mert ez az igevers több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármely más bibliai vers.

2014. július 7., hétfő

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.07.07-én.
OlvasandóZsoltárok 19:2-6  Igehirdető: Nagy Lajos

Egy héttel ezelőtti meditációnkban arra a kérdésre kerestük a választ, vajon áthidalható-e a szakadék, kibékíthető-e az antagonisztikus ellentét a hit nélkül élő és a hitben járó ember között? A különféle érvelések és aktualizált idézetek alapján igennel válaszolhattunk a kérdésre. 
      Ma az imént hallott zsoltár idézet kapcsán – mintegy – megerősítést szeretnénk kapni arra nézve: érdemes-e számolni a Transcendenssel, azaz a Teremtő Istennel. 

2014. július 3., csütörtök

Ragyogjon bennünk az Atya Isten dicsősége!

Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Jakab 3: 17.
Alapige:            Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.[1] Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.[2] 2 Kor 4: 5-7