2014. január 27., hétfő

Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.01.27-én.
OlvasandóMáté 11:29,30  Igehirdető: Nagy Lajos


A globalista-individualista kultúrán és annak etikátlan etikáján felnövő társadalmak embere valószínűsíthetően többnyire nem igen tud azonosulni ezzel a bibliai gondolattal. Szelídség, alázatosság – ósdi, avítt fogalmaknak számítanak sokak tudatában, a rokon értelmű, párhuzamos tulajdonság-jegyekkel együtt. Pedig ezeket a szavakat, ezeket a kifejezéseket a Nagy Tanító, Jézus Krisztus mondja, az Őt ámulattal hallgató sokaságnak. Mégpedig közvetlenül azok után mondja ezt, hogy az előző versben elhangzik ajkáról a világtörténelem leggrandiózusabb hívása: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Máté 11:28) 

2014. január 26., vasárnap

Pásztorlás vagy kígyótanya


Igehirdető: Faust Gyula 

Köszöntés: „Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”(Zsolt 23)
Alapige: 2Mózes 4: 1- 14; 24 – 26; 29 – 31.
Bibliaolvasás: Zakariás 11

2014. január 20., hétfő

Miért gondoltok gonoszt a jóról?

Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: József[1] pedig monda: Ne féljetek; mert vajon Isten helyett vagyok-e én? Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa! 1Móz 50: 19 – 20.
Énekek: 33: 1; 33: 3 -5; 165; 33: 9 – 11.
Alapige: Máté 9: 1-9
Bibliaolvasás: 1 Mózes 44: 1 – 10.

Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.01.13-án.
OlvasandóJános 14:27  Igehirdető: Nagy Lajos

Még az elmúlt év végén olvastam egy ádventi interjút Döbröntey Ildikó Magyar Örökség-díjas íróval. Egyik legújabb kötetének ezt a címet adta: „És képzeld, Uram…” A mű egyszerű, de nagyon tartalmas imákból áll. A számos rádiós és televíziós nívódíjjal kitüntetett irónő egyik imádság-töredéke bőven árulkodik a szerző lelkiségéről, érzelmi beállítódásáról és mélységes hitéről. Ezt idézzük. Így hangzik: „Uram, itt a Te házadban, a Te szeretetedben / hétről hétre kinyitjuk életünk szekrényét, / és csodálkozva nézzük, / hogy már megint összevisszaság uralkodik benne. / Elég egy rossz hír a munkahelyünkről, / egy kórházba került kedves szerettünk, / egy fájó pletyka a hátunk mögött, / és máris kész a zűrzavar. / Máris nem találjuk, ami legjobban kellene: a lelkünk békéjét…” 

2014. január 13., hétfő

A hit nyugalmat kereső aggodalma, avagy ne aggodalmaskodj a holnap felől!

Bibliaolvasás: Máté 6: 25 - 34; 7: 7 – 11.
Alapige 1Mózes 15
Igehirdető: Faust Gyula
Szeretett testvéreim! Történetünkben Ábrahám a távoli jövőbe mutató holnap miatt aggodalmaskodott. Ábrahám szemszögéből tehát a holnap nem az ő testi egzisztenciáját jelentette, hanem az Isten neki adott ígéretének a megvalósulását. Amikor Móréh tölgyesénél sátorozott megjelent az Úr Ábrahámnak és ezt mondta: „A te magodnak adom ezt a földet!”[1]Amikor elvált Lót Ábrahámtól az Úr ismét szólt hozzá és ezt mondta: „Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, ahol vagy északra, délre, keletre és nyugatra. Mind az egész földet, amelyet, neked adom és a te magodnak örökre. Olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámolhatja a földnek porát, akkor a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében, - azaz vedd birtokba – mert neked adom azt.”[2]

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről…

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.01.13-án.
OlvasandóZsidó 13:7a  Igehirdető: Nagy Lajos

Mai meditációnk gondolatvezetésének irányát két friss  aktualitás határozza meg. Egyáltalán nem fontossági, nagyságrendi vagy súlypontossági sorrendben. Hanem szigorúan a kronológia szerint.
      Három nappal ezelőtt, pénteken 11 órai kezdettel a Kórházunk  „Csillag Termé”-ben egy az Intézményünk eddigi történelmében „ilyen még nem volt” alapon formabontónak számító rendezvény volt. A 69 betöltött esztendő után tavaly májusban az örökkévalóságba távozott Dr. Pákozdy János László, kórházunk még nem is oly rég volt igazgató főorvosa, majd főigazgatója  születésének 70. évfordulója alkalmából.

2014. január 6., hétfő

Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: „Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki őhozzá megy.” János így válaszolt: „Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem…”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.01.06-án.
OlvasandóJános 3:26-30  Igehirdető: Nagy Lajos

Az új esztendő második hétkezdő meditációjának tartalmát két körülmény határozza meg. Egyik az, hogy még mindig jelentős helyet foglal el a gondolatainkban az esztendő váltás. Még jópár hétig a Szilveszter estéről s a 2014-es „Új- esztendő”-ről fogunk beszélni. És még jó ideig el is tévesztjük a dátumokban, a keltezésekben az évszámot s 2014. helyett gyakorta 2013-at fogunk írni. Bár mára már, az elektronikus levelezés hőskorában ez is majdhogynem anakronisztikussá válik, hiszen amikor emailt írunk, a mindentudó gép már nem tud tévedni s a 2014-es keltezés biztosan helyesen jelenik meg a gépünkön. Tehát, lám, még mindig ez az egyik témánk.  

2014. január 5., vasárnap

Jézus azt akarja, hogy ne légy többé világtalan, hanem láss! Te mit akarsz?

Énekek: 278: 1; 278: 7 – 8; 231; 230.
Alapige: Máté 5: 27-30; János 9: 1 – 7; 26 – 38.
Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, s hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Luk 4: 18 – 19.

2014. január 4., szombat

Az Úr arcai [Újév első napi igehirdetés, avagy útravaló az erőd feletti úthoz (1Kir 19: 7-8)!]

Énekek: 190; 479; 434.
Alapige: 2Móz 33: 11 – 23
Igehirdető: Faust Gyula
Mennyei Atyánk, életutunkhoz, Krisztus Jézusban az Ő atyai lényét, a szívét, a lelkét kínálja fel nekünk!
Mózes a népért ráruházott felelősség miatt fél és „nyugtalan”, ezért azt kéri az Istentől, hogy nyugtassa meg azzal, hogy megmutatja neki, hogy kit küldött el, hogy vezesse az Isten népét. Mózes látni akarta az egyház Isten által küldött vezetőjét, úgy is mondhatnám, hogy az anyaszentegyház fejét. Kérte azt is, hogy mutassa meg az utat, amelyen menniük kel, a harci stratégiát, mely által Isten minden ígérete valóra válik. Megtudjuk, hogy az út, a stratégia elválaszthatatlan a Vezetőtől, a Főtől, az Úrtól, hisz Ő maga az Út (Ján 14: 6)!

Én vagyok, aki elkezdem és bevégzem (Óévi igehirdetés 2013)

Alapige Jelenések 22: 13
Énekek: 423: 1; 423: 2-6; 90: 1; 7; 9.
Igehirdető: Faust Gyula

Az Óév határán és az Újév küszöbén állunk ezen az istentiszteleten. Mindenható Urunk, Jézus Krisztus nevét halljuk. Nem én, vagy János apostol mondjuk, hanem Ő maga mondja, hogy Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és az Utolsó, a Kezdet és a Vég, aki elkezdtem és bevégeztem, aki elkezdem és bevégzem. Én vagyok, akiben elvégeztetett minden, és kiben új kezdete van mindennek. Urunk nevét hallva visszanézünk, és csak Őt látjuk, kiben létünk forrása van. Előre tekintünk, és csak Őt látjuk, akihez létünk, mint nagy folyam ellenállhatatlanul és feltartóztathatatlanul a végtelen óceánhoz megérkezik. Bárcsak neve puszta meghallása békességgel töltené be a lelkünket! Békesség! Nem teljesen megfoghatatlan. Olyan, mint amikor a tengerparton sétáltam. Hallgattam nagy tenger egyenletesen hullámzó lélegzését és a hullámok egymásba csobbanó szívdobogását. Belenéztem és feloldódtam a horizonttal egybeolvadt végtelen kék tekintetében. Ott, valahogy lenyugszik az ember.

A királyi apa lakomája (Óév utolsó Úrnapján!)

Alapige: Készít majd a Seregek Ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokbó1 zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. — Ezt ígérte az Úr! (Ézs 25,6—8)
Bibliaolvasás: Máté 22: 1 – 15.
Igehirdető: Faust Gyula
Krisztus Urunk példázata egy édesapáról szólt, aki történetesen egy teljhatalmú király. Ő a szeretett fia menyegzőjének fő szervezője, aki Ézsaiás szerint egy hegyen készítette elő fia menyegzőjét. Azt akarja, hogy minden meghívott ott legyen, betöltse a nevével jelzett helyét. Célja, hogy mindnyájan osztozzunk abban az örömben, amely az Ő szíve öröme, a menyasszony és a vőlegény öröme, vagyis, hogy egyazon öröm töltse be mindenki bensőjét, aki azon a lakomán részt vesz. Ez az öröm közös, nem lehet részekre osztani, úgy annyira közös, hogyha valaki hiányzik, akkor a boldogság elillan, és nem létezik.

2014. január 2., csütörtök

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrízni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Munka hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.01.02-án.
OlvasandóFilippi 4:6,7  Igehirdető: Nagy Lajos

Az új esztendő első munkanapjának reggelén, még a többszörös karácsonyi ünnepnapok és  munkaszüneti napok élményével is a szívünkben egy mindössze két napos rövid munkahéttel kezdjük ezt az évet. Vajon milyen érzésekkel gondolunk az előttünk álló esztendő feladataira s egyáltalán a titokteljes múló időre, amelyben megint letelt egy év?