2014. szeptember 29., hétfő

Negyven nap múlva kinyitotta Nóé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült és visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. Kiengedett egy galambot is, hogy lássa: vajon leapadt-e a víz a föld színéről. De a galamb nem tudott leszállni, ezért visszatért hozzá a bárkába. Víz borította ugyanis az egész földet. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta, és bevette magához a bárkába. Várakozott még újabb hét napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és íme, már egy leszakított olajág volt a csőrében. Ebből tudta meg Nóé, hogy leapadt a víz a földről. Várakozott még újabb hét napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. A hatszázegyedik esztendőben az első hónap első napjára fölszáradt a víz a földről. Ekkor Nóé eltávolította a bárka fedelét, és látta, hogy már fölszáradt a föld. A második hónap huszonhetedik napjára felszikkadt a föld. …Őrizd meg a rád bízott kincset…

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.29-én.
OlvasandóI.Mózes 8:6-14 – I.Timóteus 6:20a  Igehirdető: Nagy Lajos

 Immár negyedik alkalommal emlékezünk meg ebben a közösségben az évenként, a szeptember végi és október elejei napokban megtartásra kerülő Teremtés Hete rendezvény sorozatáról. Ez a tulajdonképpen már hovatovább világméretű kezdeményezés azt a szándékot szeretné mindinkább elhinteni a világban, hogy minél szélesebb körben nyilvánvalóvá váljék az emberiség számára: rendkívül nagy a felelősségünk az Isten által teremtett világ, benne kiemelten is a lakott föld lehetőség szerint minél lelkiismeretesebb megóvása érdekében.    

2014. szeptember 22., hétfő

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!... Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: „Bizony, az ő nemzetsége vagyunk.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.22-én.
OlvasandóI.Mózes 1:27,28 – Apostolok cselekedetei 17:26-29  Igehirdető: Nagy Lajos

Az elmúlt nyáron volt egy hét héten át tartó teremtés- sorozatunk. Egy aspektusát azonban korántsem merítettük ki teljesen. Nevezetesen: Mivégre, milyen céllal teremtette Isten az embert? Vagy szekularizált frazeológiával fogalmazva: Miért is alakulhattak úgy a dolgok a fejlődéstörténet során, hogy sor került a homo sapiens előállására?

2014. szeptember 15., hétfő

Simeon…ezt mondta – Jézus – anyjának, Máriának: Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyílvánvalóvá legyen sok szív gondolata.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.15-én.
OlvasandóLukács 2:34,35  Igehirdető: Nagy Lajos


A négy, népiesen szólva „berregő” hónap, szeptember, október, november és december közül az elsőnek immár pont a közepén járunk. Szeptember tizenötödike a naptárban Enikő és Melitta napja. A katolikus naptár pedig a Fájdalmas Anya ünnepeként jelöli ezt a napot.

2014. szeptember 14., vasárnap

Szeresd felebarátodat, mint önmagad! [1]


Alapige: Péld. 19: 8 - 9.
Bibliaolvasás: 1 Mózes 4: 1 – 15.
Igehirdető: Faust Gyula
Hogyan szeressem önmagam? Egyáltalán mit jelent az önmagam szeretete? A Példabeszédek válasza a feltett kérdésre a következő:

2014. szeptember 8., hétfő

Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.08-án.
OlvasandóLukács 2:19  Igehirdető: Nagy Lajos

A katolikus naptár szerint ma Kisboldogasszony ünnepe van. Ez a „világi” naptárban Mária és Adrienn nevével jelzett nap az augusztus 15-i Nagyboldogasszony ünnepéhez hasonlóan Jézus Édesanyját, Máriát állítja a középpontba. A katolikus hagyomány úgy tudja, hogy Mária szeptember 8-án a jeruzsálemi Bethesda tó mellett született s azt is tudatosítja, hogy ugyanezen a napon szentelték fel egykor a jeruzsálemi templomot, amely állítólag Mária születésének helyén áll ma is.

2014. szeptember 7., vasárnap

2014. szeptember 5., péntek

„Sok néktek Jeruzsálembe felmennetek!”

Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, (…) lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek: Akikben a gondolkodását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a dicsőséges Krisztus evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. 2Kor 4: 1-4
Alapige: 1Kir 12: 28.
Bibliaolvasás: 1Kir 11: 26 – 39 és 1Kir 12: 25 - 33.

2014. szeptember 1., hétfő

Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? Nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.01-én.
OlvasandóÉzsaiás 40:27-31  Igehirdető: Nagy Lajos

Megérkezett a ma egy hete beharangozott szeptember. Ezzel tehát mögöttünk hagytuk a 2014-es esztendő kétharmadát. Előttünk áll az a bizonyos harmadik harmad, ami a végén – ha megérjük – ismét egy újabb esztendő-váltáshoz vezet el bennünket. De addig még sok víz lefolyik a Dunán… Éppen ezért egyáltalán nem közömbös, hogy miként is töltjük meg tartalommal az előttünk álló négy hónapot.