2014. június 30., hétfő

…Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten… Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.06.30-án.
OlvasandóZsoltárok 14:1 és Lukács 12:20  Igehirdető: Nagy Lajos

Két látszólagosan, a felületes füllel hallgató számára nem igazán összetartozó Igét olvastunk. Az egyiket, az elsőt az Ószövetségből, a másikat az Újszövetségből.
      Szentháromság Vasárnapja után tizenöt nappal, ezúttal arról próbáljunk elmélkedni: áthidalható-e a szakadék, kibékíthető-e az antagonisztikus ellentét a hit nélkül élő és a hitben járó ember között? Elöljáróban mindjárt válaszoljunk „igen”-nel a kérdésre és gyorsan szögezzük le: éppenhogy a hit által lehetséges az ellentétes nézetek egymáshoz való közelítése, kizárólag az óvás szándékával. Örökzöld téma ez, de annál inkább ifjontian kell hozzáállnunk, annak érdekében, hogy értelmes hozadéka legyen, lehessen bennünk, köztünk és nem utolsó sorban általunk.

2014. június 24., kedd

Keressétek először Isten országát!

Elhangzott: Felsőörs 2014. 06. 22
Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: „Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek!” Péld 8: 1 – 11.
Alapige: Mt 6: 25 – 33.
Bibliaolvasás: Lk 11: 5 – 13.
Az Úr beszéde az Isten királyságának kereséséről, gondoskodó szerelméről, ráadásként adott ajándékairól, aggodalmaskodásokról és bizalomról szól. Hallottatok az ég madarairól, a mező virágairól és arról, hogy a ti életetek sokkal több a madarakénál vagy akár a templomkert vadon nőtt virágainál. Már csak az a kérdés, hogy ezzel az útravalóval ti mit kezdjetek? Mi ez az életnél több élet? Mi az, hogy Isten királysága, uralkodása? Minek azt keresni, ha nem is tudom, hogy mi az? Van pedig olyan is, aki egyenesen gonosz módon gondolkodik erről: „Uralkodjon az Isten, de lehetőleg a mennyekben, aztán hagyjon engem is élni; én nem foglalkozom vele, ő pedig ne szóljon bele az én életembe.” Sajnos a mai kor legtöbb embere így gondolkodik és cselekszik.

2014. június 16., hétfő

…Én, az Úr vagyok a ti Istenetek: mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok! Legyetek szentek, mert én szent vagyok!...

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.06.16-án.
Olvasandó III.Mózes 11:44   Igehirdető: Nagy Lajos


A keresztyén időszámítás szerint tegnap Szentháromság Vasárnapja volt. Ezzel a vasárnappal zárul az úgynevezett ünnepes félév és veszi kezdetét az ünneptelen félév. Majd lepereg a nyár, nem soká utána részben az ősz is és november végén az Örökélet Vasárnapja vagy másként Krisztus Király Vasárnapja lezárja az ünneptelen félévet is és egyúttal beharangozza a következő vasárnappal, Ádvent Első Vasárnapjával kezdődő újabb ünnepes félévet. 

2014. június 15., vasárnap

A Szentlélek Isten visszahelyez bennünket emberségünkbe


Fohász: Szentlélek Isten Mózes által így szólt: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, amit csak szólánd néktek. Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül. ApCSel 3: 22.
Bibliaolvasás: Luk 5:1- 11.
Alapige: ApCSel 22: 3 – 11.
Igehirdető: Faust Gyula
Pünkösdkor sok megmagyarázhatatlan természetfeletti csoda történt. Szél zúgásához hasonló morajlás, kettős tüzes lángnyelvek, remegő föld, különös nyelveken szólás, oly módon, hogy a hallgatók, ki-ki saját édesanyja bölcsőénekét ismerte fel benne, de mindezek csak állványzat voltak a készülő épület körül, amely mi vagyunk. Mennyei Atyánk nem ezeken az állványzatokon keresztül kíván megszólítani, hanem a testvérré formált embertársadon keresztül, az olyan testvéren keresztül, amilyen Ananiás Saulnak, Saul pedig Ananiásnak lett.

2014. június 10., kedd

…Ezt mondta Mózes az Úrnak: Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad: Név szerint ismerlek téged, és elnyerted jóindulatomat. Ha valóban elnyertem jóindulatodat, ismertesd meg velem a te útadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jóindulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped! Az Úr így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre mondta neki: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket! Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez: Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jóindulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet! Az Úr így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod – mondta –, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr: Van egy hely nálam: állj ide a kősziklára! És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.06.10-én.
OlvasandóII.Mózes 33:12-23   Igehirdető: Nagy Lajos

  A Világkeresztyénség tegnap és tegnapelőtt a Szentlélek kitöltetésének ünnepét, a keresztyén egyházak születésnapját ünnepelte. Az ünnep a bibliai Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetében leírt tudósításon alapul. Eszerint: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak – a tanítványok - ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…” (Apostolok Cselekedetei 2:1-4) Ez a pünkösdi csoda-esemény aztán oda vezetett, hogy az apostolok személyéhez nemsokkal későbben már egy másik csoda is kapcsolódik: az összeverődött soknyelvű sokaságból mindenki a saját nyelvén hallotta a Krisztusról szóló tanuságtételüket. Az eredmény: az emberek az apostolok szavai nyomán tömegesen  megkeresztelkedtek, „…és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.” (Apostolok Cselekedetei 2:41)   

2014. június 9., hétfő

Meggyógyít a közömbösségemből!

Alapige: Jel 3: 15 – 19
Igehirdető: Faust Gyula
Keresztyén civilizációnk rákfekélye a közömbösség. Mielőtt Hitler a teljes gőzerőre kapcsolta volna az anschluss gyilkos gépezetét, tudományosan megtervezett, évekig tartó, fokozatos közömbösítéssel közömbösítette birodalma polgárait. A közömbösítés sikeres volt. Millió szám pusztultak el a rendszer és a tiszta faj ellenségének bélyegzett emberek az úgynevezett munkatáborokban, a többségi jóléti társadalom pedig helyeslően bólogatott, vagy önfeledten tapsolt is neki. Közömbösség nélkül nem működött volna a kommunizmus gépezete sem. Míg százezrek és milliók a haláltáborokban szenvedtek a közömbösített új ember az új rendszer bizalmát élvezte az első az elsőbbek igazságosnak hirdetett Kánaánjában. Könnyű azt mondanunk, hogy mi nem vagyunk közömbösek. Valóban? Gonosz őrszemek éjjel és nappal ügyelnek ránk, hogy azok legyünk. Nem volt olyan rég a Jugoszláviát darabjaira szétszedő háború. És míg a szerbek, horvátok és bosnyákok gyilkolták egymást, Magyarország a „Big brather” valóság show-t bambulta a tévében. És ez csak egy az elközömbösítő eszközök közt.

2014. június 2., hétfő

Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van… Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt: Meghalt a leányod, ne fáraszd tovább a Mestert! Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak, és gyászolták a leányt, de Jézus így szólt hozzájuk: Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik! De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította: Leányom, ébredj! Ekkor visszatért belé a lelke, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. A leány szülei elcsodálkoztak, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.06.02-án.
OlvasandóLukács 8:40-42,49-56   Igehirdető: Nagy Lajos


Az elmúlt héten volt Áldozócsütörtök, a keresztyén naptár időszámítása szerint Jézus Krisztus mennybemenetelének napja. 40 nappal a feltámadás után megy végbe a titokzatos  esemény, melynek során az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv első fejezetének legelején feljegyzett helyszíni tudósítás szerint Jézus szemtanuk szeme láttára „…felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.” (Apostolok Cselekedetei 1:9) A mennybemenetel csodája és maga az ünnep nyilván ma is a hit próbája ugyan, de megéri hittel elfogadni!