2014. november 24., hétfő

…Én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vígadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet vígasságra teremtem, népét pedig örömre. Vígadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A tónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.11.23-án.
Olvasandó: Ézsaiás 65:17-19  - Jelenések 21:1-6 Igehirdető: Nagy Lajos

A világkeresztyénségnek nagy ünnepe volt tegnap. Az Ádvent előtti utolsó vasárnap, ez az úgynevezett ünneptelen félévet lezáró november végi vasárnap Krisztus Király Ünnepe vagy másként Örökélet Vasárnapja.

2014. november 17., hétfő

Örül az igaz, ha látja a megtorlást, lába a bűnösök vérében fürdik. Az emberek pedig ezt mondják: Mégis van az igaznak jutalma! Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.11.17-én.
Olvasandó: Zsoltárok 58:11,12 Igehirdető: Nagy Lajos

Ma jubilálunk. Merthogy a Belgyógyászati Centrum két orvosának javaslatára, illetve határozott kérésére s a Tanár Úr előzetes hozzájárulásával pontosan öt esztendővel ezelőtt, 2009. november 16-án tartottuk meg az első belgyógyász csendes perceket. Elébb – némi bizonytalansággal, kísérleti jelleggel – reggelente csak egy-egy bibliai Igét és/vagy más idézetet olvastunk. Majd nemsokkal későbben – több szempont mérlegelése után, az orvos team közösségi döntése alapján – körvonalazódni látszott a megoldás: szigorúan fakultatív alapon tartsunk hétkezdő- – illetve „csonka” hét esetén  munkahét kezdő -   meditációkat, már nem csupán csak 1-2 percben, hanem kissé bővebben is kifejtve egy-egy témát vagy éppen aktualitást, valamely kontextuális idézethez kapcsolódóan. 

2014. november 10., hétfő

Istenem, törd össze szájukban a fogakat! Zúzd össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát! Tűnjetek el, mint a szétfolyó víz! Ha lőni akarnak, nyilaik legyenek tompák!Járjanak úgy, mint a csiga, amely széjjelmállik, vagy mint az elvetélt magzat, amely nem látott napvilágot. Mielőtt tüske nőne cserjéteken, ragadja el a forgószél, akár élő, akár elszáradt.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.11.10-én.
Olvasandó: Zsoltárok 58:7-10 Igehirdető: Nagy Lajos

Mai meditációnk az 58. zsoltár alapján az 1956-os forradalom 58. évfordulójára emlékezve megkezdett sorozatunk harmadik darabja. Mindenek előtt, a kontinuitás érdekében az előzményekről. Dávid király e zsoltárának megelőző verseiben negativisztikus húrokat penget: „Valóban igazat beszéltek, ti, hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött? Hiszen álnokságon jár az eszetek, arra törekedtek, hogy az országban erőszakkal érvényesüljetek. Pártütők a bűnösök, már amikor világra jönnek, tévelygők a hazugok, amint megszületnek. Mérgük olyan, mint a kígyóméreg, olyanok, mint a süket vipera, amelynek oly tompa a füle, hogy nem hallja a kígyóbűvölőt, a varázslásban jártas igézőt.” (Zsoltárok 58:2-6)

2014. november 3., hétfő

Pártütők a bűnösök, már amikor a világra jönnek, tévelygők a hazugok, amint megszületnek. Mérgük olyan, mint a kígyóméreg, olyanok, mint a süket vipera, amelynek oly tompa a füle, hogy nem hallja a kígyóbűvölőt, a varázslásban jártas igézőt.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.11.3-án.
OlvasandóZsoltárok 58:4-6 Igehirdető: Nagy Lajos

Bizarr a kép, amit mai alapigénk elénk fest. Egyértelműen negativisztikus gondolatok fogalmazódnak meg ezekben a bibliai versekben. Azonban következeteseknek kell lennünk: ma egy hete ugyanis elhangzott, hogy a több éves hagyományt nem szakítjuk meg s az ’56-os forradalom 58. évfordulóján elemezni kezdett 58. zsoltár bevezető versei után a következő verseket is bonckés alá vesszük az előttünk álló hetek meditációi során. 

2014. november 2., vasárnap

Isten a halál közepette teremt új életet

Alapige: 2 Kir 7: 9 – 10a
Bibliaolvasás: 2Kir 7.
Igehirdető: Faust Gyula
„A halál örökre szól; nem számít, hogy mikor kezdődik!”[1] – szólalt meg a cigány bölcsesség a Macskajaj című filmben. Senkit ne tévesszen meg az, hogy Jézus mindössze péntektől vasárnapig volt halott, mert az örök kárhozattól, csak örök halál által szabadíthatott meg bennünket. Másfelől pedig meg vagyunk keresztelve, ami azt jelenti, hogy megölettünk a Krisztus halálával és eltemetettünk az Ő halálába, hogy új életet éljünk az Ő halottaiból való feltámadása által.[2]

Jézus vonzása a gyülekezet

Bibliaolvasás: Mk 10: 2 – 16.

Igehirdető: Faust Gyula
Alapige: „Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?[1] Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk!” Mk 2: 1 – 12.