2014. március 31., hétfő

Amikor útnak indult (Jézus), odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így szólt hozzá: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.03.24-én.
OlvasandóMárk 10:17,18    Igehirdető: Nagy Lajos


Ez a rövid evangéliumi epizód mindhárom szinoptikus evangéliumban – tehát a Márk szerinti evangélium imént hallott tolmácsolásán kívül a Máté szerinti evangéliumban és a Lukács szerint evangéliumban is - olvasható. János evangéliumának anyagában nem szerepel. Igaz, Máté elbeszéléséből hiányzik a „..Jó Mester…” kitétel, míg Márknál és Lukácsnál egybehangzóan, lényegében egyező az evangéliumi szöveg. Középpontjában a jóság fogalmának mibenléte, helyesebben kiben létele áll. 

2014. március 24., hétfő

A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.03.24-én.
OlvasandóLukács 1:26-29     Igehirdető: Nagy Lajos

Már Nagyböjt harmadik hete van. Azért esett a választás a hallott Igére, mert a katolikus naptárban ezen a napon Szent Gábor neve áll. Bármennyire is igaz, hogy most éppen a Nagyhét s Húsvét felé menetelünk és nem pedig Karácsony felé, a kalendáriumban Gábor, illetve másként Gábriel nevére pillantva mégis indokoltnak látszik e név kapcsán elmélkednünk e nagyböjti meditáció keretében.

2014. március 17., hétfő

Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így válaszolt: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk – amíg nappal van – annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.” Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: „Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában” – ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.03.17-én.
OlvasandóJános 9:1-7    Igehirdető: Nagy Lajos

Nagyböjt második hetében vagyunk. Egy héttel ezelőtt a böjt kérdésének értelmezése kapcsán hangsúlyt kapott a böjt lelki aspektusa. Ebbe a koncepcióba bőven belefér még az is, hogy ha egyszer létezik – márpedig létezik  - ez a bizonyos lelki aspektus, akkor ezúttal próbáljunk csak bátran böjti önmérsékletet tanusítani az úgynevezett csoda-jelek, jelesül Jézus gyógyító csodái megítélése tekintetében.

2014. március 10., hétfő

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.03.10-én.
OlvasandóZsidó 10:23b,24    Igehirdető: Nagy Lajos

A múlt héten volt Húshagyókedd, amely a farsang végét jelenti, majd másnap volt Hamvazószerda, amely pedig a negyven napos Nagyböjt kezdetét jelzi. A böjti időszak  egészen Virágvasárnapig tart. A böjt lényegét a lehető legrövidebben összefoglalandó, két irányú aspektusát elevenítsük fel.   

2014. március 4., kedd

Érted mindenét eladja, amije van!

Köszöntés: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene, Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba [esteket] azzal a vigasztalással, amellyel Isten vígasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalástokért és üdvösségtekért [van az], mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk; akár megvigasztaltatunk a ti vigasztalástokért és üdvösségtekért [van az]. És a mi reménységünk erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is.” 2Kor 1: 3 - 7.
Bibliaolvasás: 2Kir 5: 1 – 5; 9 – 15.
Alapige: Máté 13: 44 – 46
Igehirdető: Faust Gyula
Istennek Fia minden alakalommal példázatokban[1] szólt az Isten királyságáról, uralkodásáról. Szándékosan fogalmaztam így, mert a „mennyek országa” görög kifejezés sokkal inkább jelenti Isten cselekvését, mintsem egy térképpel megtalálható földrajzi helyet. Krisztus Urunk, amikor azt mondja, hogy hasonló a mennyek országa az emberhez, aki talál, elrejt, eladja mindenét, megvásárol, akkor cselekvést hasonlít cselekvéshez. Egészen pontosan az Atya Isten cselekvését példázza egy számunkra is megfogható és befogadható egyszerű példával. Ha tehát én napszámos lennék, és a mezőn valakinek a földje megművelésekor egy kincsre találnék, vajon nem tennék meg mindent, hogy az a kincs a tulajdonom legyen? Ha pedig, kereskedő volnék, és egy nagy értékű gyöngyre találnék, amit jó áron adnak el, vajon nem tennék-e meg mindent, hogy az árának többszörösét érő igazgyöngyöt megszerezzem? Ki az közületek, aki nem így cselekedne? Vajon, van-e épeszű ember, aki nem pontosan így cselekedne? Mindenki ezt teszi, - vonja le a következtetést Jézus.

2014. március 3., hétfő

Mert Isten igéje elő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.03.03-án.
OlvasandóZsidó 4:12,13    Igehirdető: Nagy Lajos


Tegnap Bibliavasárnap volt. Ezen a napon a Biblia fordítása, terjesztése és a Bibliával kapcsolatos iratterjesztés kerül több magyarországi egyház figyelmének középpontjába. A tizenkét vallásfelekezet bibliamunkáját koordináló Magyar Bibliatársulatot a Magyarországi Református Egyház hívta életre. Azzal a céllal, hogy legyen egy olyan testület, amely szolgálatának középpontjába a Biblia fordítását, kiadását, terjesztését és a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztést állítja.