2014. augusztus 4., hétfő

Dr. Pap Máté és Dr. Nagy Katalin házasságkötésének megáldása alkalmával

Dr. Pap Máté és Dr. Nagy Katalin házasságkötésének megáldása alkalmával, Balatonalmádiban, 2014. augusztus 2-án.

Igehirdető: Nagy Lajos szentgáli lelkipásztor (Isten kegyelméből örömapa)Szeretett Ifjú Pár! 
Kedves Násznép!
Kedves Testvéreim! 

      Isten hozott Mindnyájunkat ebben a szép templomban! Az apostol szavaival köszöntelek Benneteket e szent helyen: 

„Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.”
(I.Korintus 1:3)
Ámen!

      Mi, akik összegyűltünk ez örömünnepre, hálaadó szívvel válaszoljunk az apostoli köszöntésre és magasztaljuk Istent, Aki kegyelméből elhozta életünk e boldog óráját. A zsoltáros imádságával mondjuk: 

„Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!”
(Zsoltárok 95:1,2) 

      Énekeljük ezért együtt a padokra kihelyezett éneklapon látható zsoltár-verset, a 105. zsoltár 1. versét: „Adjatok hálát az Istennek…” 

Gyülekezeti ének…

      Most pedig imádkozzunk a Zsoltárok szavaival így:

 „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem…
Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim…”
(Zsoltárok 51:12,9,10)

„Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!”
(Zsoltárok 118:24,25)
Ámen!        Halljátok meg Isten Igéjét, Testvéreim, amelynek alapján, Szentlelkének szüntelenül való segítségül-hívásával az Ő üzenetét hirdetni szeretném ez örömteli órában s amely írva található a Szentírás három helyén, a Máté írása szerinti szent evangélium 5. fejezetének 5. versében, továbbá Pál apostol Galáciabeliekhez írott levele 5. fejezete 22. és 23 versében, valamint a Filippibeliekhez írott levele 4. fejezetének 5. versében, a következőképpen:     

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
(Máté 5:5)
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
(Galata 5:22,23)
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
(Filippi 4:5)

Ámen!

Drága Kis Katikám, Drága Máté!
Kedves Szülők, Keresztszülők, 
Kedves Nagyszülők itt és az Örökkévalóságban,
Kedves Családok, Kedves Barátok!

      Isten Szentlelkétől imádságban kértem el ezeket az imént felolvasott Igéket a Bibliából. Amikor megkaptam, akkor boldogan mondtam: Köszönöm, Uram, ezt csak Te cselekedhetted, hogy ezeket adtad ajkamra. Három gyönyörű Igét,  amelyeknek kibontására kérjük Szentlelkedet!
      Ez az Ige-trilógia, a Szentháromság mintájára,  a hármas számmisztika analógiájára olyan üzenetet közölhet ma velünk, amit kérhetjük Isten Szentlelkét, hogy ne engedjen felednünk.   
      Az első Ige magának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a Hegyi Beszédében, a Boldog-mondások sorában elmondott szava: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” 
      Azt jelenti ez, hogy mindennek ellenére érdemes szelídnek lenni ebben a szelídnek egyáltalán nem nevezhető világban. Merthogy az igaz jellemünkről, természetünkről, pozitív vér- mérsékletünkről a szelídségünk árulkodhat. 

      Akaratlanul is beszédesen árulkodnak ugyanis  szavaink, tetteink, gesztusaink, mozdulataink s nem utolsó sorban a nonverbális, meta-kommunikatív  jelzéseink, az arcmimikánk és így tovább még sok minden más egyéb a bennünk lakozó lélekről. A viselkedésünket, személyi jellemvonásainkat tekintve sokféle emberek vagyunk. A keresztyén hívők életében azonban mégis egyedül csak a krisztusi szelídség kellene, hogy érvényesüljön! Jézus mondja önmagáról:
"…Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívü." (Máté 11,29) Tudjuk, hogy az agresszívitás sajnos ma gyakori jelenség. Az ellentéte, a szelídség pedig – ha valakiben alapvetően megvan – áldott isteni adomány. Amit viszont mégis naponta újra és újra el kell kérni. Ebben az indulatoktól megfertőzött és elvadult világban, amelyben élünk, ahol az ember-embernek-farkasa mentalitás az uralkodó, csak Jézusnak van hatalma minket megszelídíteni, majd a szelídségben folyamatosan meg is tartani. 
      A keresztyén tanítást teljes egészében áthatja a szelídség és az alázat. Az újjászületett emberek mentesek  lesznek  minden  erőszaktól,  indulattól,  gyűlölettől, mert szívük mozgatórugója már a krisztusi szeretet, amely egyszerűen szelíddé tesz.   A bennünk munkálkodó Szentlélek hatalma által valósulhat    meg    az    új    természet,   amely    a  folyamatos szelídség termését is teremni képes.  
     
  Egy Isten által megáldott házasságban az egymást valóságosan szerető házastársak alapvető magatartás formája a szelídség. Áldott dolog és kimondhatatlan boldogság, Kedves Máté és kedves Kata, hogy Bennetek Isten kegyelméből megvan ez az alapvető szelídség. Most már csak azért kell imádkoznunk, hogy ez az alapvető krisztusi szelídség a házasságotok minden egyes időpillanatában csak tovább erősödjék az egymással való kommunikációtokban, minden egymáshoz való viszonyúlásotokban!
      De van itt még egy kitétel, amiről nem szóltunk eddig. Krisztus Urunk azt mondja: azért „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” Mit jelent ez? Azt, hogy ez a boldogság kritérium, a szelídség örökössé teszi azt, aki ebben gyakorolja magát. Örökölni a földet Jézus  metaforikus, képes beszédében nem egyebet jelent,minthogy mindent megkapni,mindent elérni. 
      Amit csak az ember a Földön el tud képzelni és még azon túl is. A szelídség lelkével megáldott ember Isten örököse itt a Földön, azaz a földi boldogságban és az égben, az örök boldogságban. 
      Alig lehet kérdéses ezek után most már, hogy tényleg érdemes-e  törekedni a szelídségre. 
      A második Ige így hangzott:  „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” Ó, milyen jó is így együtt hallani ezt az összesen kilenc, pozitív emóciókat ébresztő s  jóság-hormonainkat igencsak serkentő kifejezést. Mint amik az ember tulajdonságai lehetnek, ha akarja s ha ehhez kéri Isten segedelmét. 
      A felvezető gondolatból, a szelídség gondolatából kiindulva - amely ebben a szép felsorolásban is ott szerepel – bátran mondhatjuk: ez a felsorolás minden kitételével a szelídség szinonímájaként jelenik meg a tudatunkban. Vagyis: rendre pozitív emberi tulajdonságok gyönyörűséges lajstroma ez! Aki Isten kegyelméből ezeknek a birtokában van – vagy legyünk egy  kicsit  megengedőek:  ha  valamelyik 
esetleg még kicsit „hibádzik”, de megvan a készség a teljességre juttatására nézve – akkor azon már az Isten áldása lesz. 
      Jelesül: áldás lesz azon az Isten színe előtt kötött házasságon, amelyben a házasfelek Mindketten ezekre folyton folyvást törekednek. 
      Azonban érdekes, hogy ebben a második Igében is megint csak van egy záró kitétel, mely így hangzik: „…Az ilyenek ellen nincs törvény.” Hát persze: aki a felsorolt tulajdonságokra igyekezve harcolja meg élet-harcát, az biztos lehet abban, hogy itt az „elítélő” vagy fenyegető törvény nem talál támadási felületet.
      Kedves Máté és kedves Kata! Ti Mindketten arra kaptatok elhívást, hogy hívatásotokban széles körűen az elétek kerülő konkrét ügyek kapcsán, esetenként a törvény tiszteletére és a törvény konzekvenciáira hívjátok fel a figyelmet. Lám-lám: ebben a mostani alkalmi Igében meg éppen arról van szó, hogy van olyan helyzet és van olyan állapot, ahol és amikor egyszerűen nincsen szükség törvényre, törvényekre. Merthogy egy idealisztikus társadalmi helyzetben, mondjuk egy  volumenében dominánsan  keresztyén  államban – nem utópia! – legalábbis jelentékenyen kisebb szerepe van – vagy lenne – a jognak, a törvénynek és az igazságszolgáltatásnak. Hiszen döntő faktor – vagy döntő faktor lenne – a bibliai tanítás, amely a szelídségre és – összefoglalva a másik nyolc felsorolt pozitív tulajdonságot – jóságra int.        
      A szelídségre és az alapvető jóságra tehát, mert „…az ilyenek ellen nincs törvény.”  
      Végül az Ige-trilógia harmadik idézetében ezt hallottuk: „A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!” Az eddigi gondolatok patakocskái, csermelyei mintegy békés és képzeletbeli deltatorkolattal érkeznek meg, érkeznek vissza a szelídség gondolatának grandiózus tengerébe. Szándékosan idéztem a veretes Károli fordításból ezt az Igét. Mert itt már – mintegy fokozásként - arról is van szó, hogy a szelídségetek, sőt egyenesen a szelídlelküségetek – jaj - ne legyen ám csak egyfajta szerepvállalás! Hanem a lélek legbelsejéből jöjjön! 
      S hogy ez a harmadik Ige se maradjon záró exhortáció, buzdító felhívás nélkül, ott van a végén ez a három szóból álló mondat:  „…Az Úr közel!” 
      Ez ennek a szeretettel imádságban elkért esketési igehirdetésnek a záró üzenete és egyúttal a csúcspontja. Azért legyetek szelídek és jók Egymással az áldást folyamatosan kereső házassági szövetségben, de a hivatásotok gyakorlásában, az ítélkezés, az igazság-keresés és az igazság-szolgáltatás összefüggésében is, mert „…Az Úr közel!” Mindennek ez az alapja! 
      Ne másért legyetek jók és szelídek Egymáshoz az Isten által megszentelendő házasságban, és akihez csak lehet, mindenkihez a hívatásotok betöltése során, hanem azért, mert „…Az Úr közel!” Jakab apostol szavait kölcsönkérve mondjuk: „Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok…” (Jakab 4:8) Isten ugyanis már közel van. Készenlétben vár arra, hogy elkérjétek naponként az áldását házasságotokra, hívatásotok gyakorlására és arra, hogy mindezekben megáldhasson minden nap Benneteket. Ezért imádkozunk, hogy ez így legyen! 
      Megint csak Jakab apostol szavait idézem és Vele kérlek Benneteket: „…Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.” (Jakab 1:21)
      Még egyetlen gondolat. Az esztétikus, szép esküvői meghívón ezt a bibliai idézetet olvastuk, a mai napra elkészített előzetes üzenetként: „…Ahová te mész, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem és Istened az én Istenem.” (Ruth 1:16) Dicséretes  ez az Ige-választás és tökéletes telitalálat a szándéknyilatkozat – aktuálisan mára. És ezzel a nagyon szép Igével együtt is kérjük: soha, egyetlen időpillanatban ne feledjétek, hogy a legeslegfontosabb, a mindenre kiterjedő szelídség-ígénnyel összefüggésben, hogy „…Az Úr közel!”       
      Legvégül pedig, drága Katikám és drága Máté, hadd helyezzem szívetekre jókívánságul és áldásul Goethe költői megfogalmazását: 

”A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
 Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet.
 És sok-sok önzetlen szeretetet.”

Így legyen! Ámen!


     Kedves Katalin és kedves Máté! Miután azzal az istenes elhatározással jöttetek ide e szent helyre, hogy a házassági szent szövetségre esküvel is  elkötelezzétek Magatokat, kérem, fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a házassági esküt!

      Mondjad először Te, keresztyén férfiú Testvérem: 

      Én – dr. Pap Máté  – esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a Nőt, akivel most kézenfogva Isten színe előtt állok, szeretem. Szeretetből veszem el Őt Isten törvénye szerint feleségül. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele szenvedek. És Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segéljen!  


      Mondjad Te is, keresztyén nő Testvérem: 


      Én – dr. Nagy Katalin – esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a Férfiút, akivel most kézenfogva Isten színe előtt állok, szeretem. Szeretetből megyek Hozzá Isten törvénye szerint feleségül. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele szenvedek. És Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segéljen!  


      Isten Titeket úgy segéljen! Ámen! Hallotta Isten és hallottuk mi is szent esküvésteket. Tartsátok meg ezt az esküt, hogy az Örökkévaló Isten áldása Veletek maradjon s istenfélő, feddhetetlen és követésre méltó házassági és családi életetek által az Ő szent nevére dícséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, Tireátok pedig áldás térjen! 
      Most pedig jertek, imádkozzunk!

      Örökkévaló Istenünk! Teremtő, szerető mennyei édes Atyánk! Áldunk és magasztalunk ezért a mai napért s e hálaadásteli óráért. Köszönjük, hogy Gyermekeink útját édesatyai szereteteddel úgy igazgattad, hogy e két életet összetalálkozni engedted. Légy áldott az élet-előzményekért is; hogy gyermekségükben, tanulmányaik során s a családi szeretet-szálak ápolása tekintetében sok örömet szereztek nekünk. Köszönjük, hogy a szüleik lehettünk s lehetünk kegyelmedből. Köszönjük Nagyszüleiket, közülük Azokat, akik kegyelmedből itt vannak velünk és Azokat  is, Akik ezekben  a  pillanatokban   odaát,  az örökkévalóság  mennyei birodalmában adnak hálát Neked, Urunk a Gyerekekért, Akik a szemük fényei voltak s lesznek is és most ott, abban a mennyei világban kérik el Tőled imádságos áldásukat az Ifjú Párra. 
      Köszönjük, Urunk a Máté és Kati felé áradó Jótestvéri áldást. 
      Köszönjük a Keresztszülők imádságos szeretetét, a szorosabb-tágabb Család és a Jóbarátok jókívánságait és áldását.
      Könyörgünk, édes Atyánk! Áldd meg szent színed előtt álló Gyermekeidet, Gyermekeinket szelídséggel, szeretettel, békességgel, türelemmel és tiszta szívvel. Hogy boldogságuk és szeretetük tartson – ha szabad így kérnünk Tőled - örökké. Te megadhatod s meg is adod, ha azt buzgó, imádságos és alázatos szívvel kérjük. 
      Köszönjük, hogy a hallott alapigékben vissza-visszacsendülő szelídség is közös kincsük immár, mindvégig az úton, amit reménységünk szerint  eléjük fogsz adni kegyelmes szeretetedből mindig. 
      Köszönjük ennek a templomnak boldogságot ígérő áldott atmoszféráját. E templomét, amelyben 24 esztendővel ezelőtt  Kati  kicsiny  gyermekként gyakorta megfordult s noha akkor még nem értette az Ige üzenetét, de most újra visszajőve e szent helyre, már Mátéval együtt közösen értik, Uram, mi a Te jó és tökéletes akaratod irányukban. És együtt értik azt is, hogy csak Te áldhatod meg őket a boldogsággal. Könyörögve kérünk, engedd, hogy így lehessen: engedd, hogy legyenek boldogok!
      Urunk! Fogadd ezért a mai gyönyörű napért hálaadásunkat, dicsőítésünket s magasztalásunkat, melyet néhány perc múlva majd így énekelünk: „Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett…” (264. dicséret 2.) 
      Kérünk, áldd meg az Ifjú Párt, áldd meg e násznépet s áldj meg mindnyájunkat. Végül pedig azt kérjük: áldd meg az e kedves templomban ma 14 órakor megkötött házasságot is.     
      Jézusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen!

    
       „Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;  mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen!” 
(Máté 6:9-13)

      Most pedig, mielőtt elkérnénk az Örökkévaló Isten áldását Rátok, Kedves Máté és kedves Katalin, énekeljük együtt mindnyájan a padokon elhelyezett éneklapon található második éneket, a 264. dicséret minden versét: „Áldjad én lelkem  a dicsőség erős királyát…” A Gyülekezet az ének előtt – az áldásig – foglalja el a helyét. 

      Az áldás elkérésére majd újra felállunk s ezt követően történik a templomból való kivonúlás; elsőként az Ifjú Pár megy ki a templomból, majd utánuk a szűkebb Család és végül a Gyülekezet.

      Most tehát énekeljük a záró dicséret-éneket: „Áldjad én lelkem  a dicsőség erős királyát…”  

Gyülekezeti ének…
  

      A minden jóknak adója, a szerelemnek, a szeretetnek, a jóságnak, a kegyelemnek, a békességnek, a szelídségnek és a reménységnek Istene áldjon és őrízzen meg Benneteket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat az esetleges próbatételek idején. Áldjon meg itt a földön, testetekben, lelketekben, Ti Magatokban  s Utódaitokban és áldjon meg majd egykor örök idvességgel a mennyekben, a mi Urunk Jézus Krisztus által! Áldjon meg Titeket az Úr és őrízzen meg Titeket! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját Tirajtatok és könyörüljön Rajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját Tireátok és adjon békességet Néktek a Jézus Krisztus által - itt az időben és az örökkévalóságban, örökkön örökké! 


Ámen!