2015. december 14., hétfő

Imádság 2015. december 10-én, a dr. Rednik András belgyógyász főorvosról való megemlékezés alkalmával.

Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. 
(Dániel 12:3)

Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.
(Zsidó 13:7)

Úgy  tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. 
(I.Korintus 4:1,2) 

      Teremtő Istenünk! Köszönjük Neked, hogy Lelked által elkészítetted nekünk mára ezeket az imént elhangzott fennséges Igéket. Azért hoztad elénk őket, hogy ennek az Ige-trilógiának a fényében emlékezzünk a Kórháznak, a mi Kórházunknak áldott emlékezetű emblematikus személyiségére, dr. Rednik András főorvos úrra. 

      Amikor tavaly a Szent András napját követő harmadik napon az elhatározás született, hogy minden esztendőben így Szent András napját követően Rednik András emlékülés tartassék, érezhetően, szinte tapinthatóan itt voltál velünk és közöttünk Szentlelkeddel, Uram s megáldottad ezt a szándékot. Arra kérünk légy itt velünk most is és áldd meg emlékezésünket.
      Mert egyértelműen megerősítő a számunkra az első Ige: „Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.” Valljuk, hogy ez így van, ez a tapasztalatunk. És valljuk azt is, hogy ilyen fénylő csillag volt és marad is mindörökké annak a   tündöklő    csillaga,   akit    dr.  Rednik András személyében tiszteltünk, becsültünk és szerettünk és tisztelni, becsülni és szeretni fogunk akkor is, ha Ő már odaát van Nálad, az angyalok között az Örökkévalóságban.
      De, Uram, megerősítő számunkra a második szentírási idézet is: „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.” Igen, merthogy kétséget kizárón elöljárónk volt az az áldott Ember, akire emlékezünk. És mert nem csak beszéddel lehet szólni Rólad, Istenünk és a Te Igédről, hanem talán még a szavaknál is hitelesebben a tettekkel, a gesztusokkal, a szeretetindukálta impulzusokkal 
és az Áldott Orvosra, Szent Fiadra, a Megváltó Úr Jézus Krisztusra visszavezethető, szó szerint áldott orvosi attitűdökkel. És most mi itt, ezekben az emelkedett pillanatokban, ezen az alkalmilag templommá szentelődő helyen tanuságot teszünk arról, Uram, hogy Akire mi emlékezünk, Abban mindezek így rendre pontosan megvoltak. Ezért aztán figyelmezvén az ő áldott életének végére, az a Tőled vett feladatunk, küldetésünk, Uram, hogy kövessük a hitben is, ne csak az orvosi feladatban, 
merthogy Ő soha nem rejtette véka alá a Beléd vetett hitét és bizodalmát. Hanem megvallotta azt ország, világ előtt.
      Harmadik Igéd, Uram az áldott és meghitt emlékezés szférájából átvezet bennünket a mai zord hétköznapokba. Amikor talán sokszor fáj az élet, fájnak a gondok. És mégis azt tanácsolja Szent Pál apostol: „Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.” Ki is vagy mi is az a sáfár? Felügyelő, gondozó, intéző, kiterjesztett értelemben valakiket istápoló felelős ember.  Mi itt most, Uram, színed előtt arról is bizonyságot szeretnénk tenni, minden bizonnyal mindenki, aki itt van bizonyságot tud tenni s a sor végén szegény-szerény magam is, mint  az én Uramnak, a Megváltó Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, bizonyságot teszek arról, hogy Rednik Főorvos úr ilyen hűséges sáfárod volt.  S  bizonyára  most  is  az odaát, Tenálad, az Örökkévalóságban. Uram! Szól a Biblia hamis sáfárokról is, de Akire mi emlékezünk az bizony magas színvonalon hű sáfárod volt, amíg itt lehetett közöttünk. Viszont ez a harmadik Ige már egyértelműen eligazít minket is. Úgy kell felfognunk mindannyiunknak a küldetésünket, a ránk bízott feladatokat, hogy lehetőleg megközelítsük ezt a mértéket. Magyarán, hogy nek, hűségesnek ítéltessünk. Ez is üzenete, Uram, ennek a mai harmadik emlékező Igének. És ha úgy érezzük, magasan van ám a mérce, akkor elgondolkozzunk és Hozzád folyamodjunk segítségért.         
       Habár jól tudjuk: ezek a gyönyörűséges bibliai versek a korabeli emberhez szóltak egykor, de mi hic et nunc, itt és most mégis inkább a ránk szabott szó szerinti értelmét szeretnénk előtérbe helyezni, Uram. Úgy, hogy zökkenőmentesen hozzátesszük a hallottakhoz  Rólad már eddig tudottakat. Hogy Te az élet, a halál, a feltámadás és az örök élet Ura vagy. És azt is tudjuk, Nálad van Az, Akire mi itt ma emlékezünk!

      Zárásul, Uram, befejezve ezt az imádságos segedelem-kérést az emlékező együttlétünkhöz, magunknak mondjuk a tizenkilencedikszázadi énekköltö, Alexander Cecil Frances írországi anglikán érsek dicséret-énekének részletét:  

Vedd a példát Andrástól, ki
Hallva hívó szózatot,
Hálóját se vonszolá ki:
Érte mindent elhagyott.

(Református Énekeskönyv, 299. dicséret 2.) 

      Szent András, aki – tudod, Uram  - eredeti foglalkozására nézve halász volt, otthagyta, letette egykor a halász hálót és nyomban követte Urát és Krisztusát. A mi megszentelt András Testvérünk pedig 2011. Szilveszterén letette a fonendoszkópot és a Tőle megszokott nyugodtsággal fogadta a Te hazahívó szavadat: „…Jöjj haza, jövel, gyermekem! Jer, pihenj, nyugodj keblemen!” (Református Énekeskönyv, 421. dicséret 1.)

      Kegyelmes Istenünk! Aki átvetted Őt a Tőled távolabb lévő kezedből a Hozzád közelebb lévő kezedbe, légy áldott, hogy nekünk ajándékoztad Őt, amíg itt lehetett! 
      Kérünk, áldd meg ezeket az emlékező perceket, Fiadért, az Ádvent Uráért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen!

      „Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen!” (Máté 6:9-13)   

      Zárásul, áldásként pedig halljuk még egyszer az Igéket: 


Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. 
(Dániel 12:3)

Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.
(Zsidó 13:7)

Úgy  tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. 
(I.Korintus 4:1,2) 

Soli Deo Gloria!
Nagy Lajos kórházlelkész 

Elhangzott Veszprémben, a Csolnoky Ferenc Kórház „Csillag termé”-ben, 2015. december 10-én, a dr. Rednik András belgyógyász főorvosról való megemlékezés alkalmával.