2016. augusztus 1., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában, 2016.08.01-én

Olvasandó: Lukács 18:9-14

Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.

Igehirdető: Nagy Lajos

Augusztus első reggelén a múlt hétfői Ige folytatását hallottuk Lukács evangéliumából. Mind a hamis bíróról ma egy hete elhangzott jézusi példázat, mind ez a farizeus és a vámszedő imádságáról szóló mai történet Lukács „saját” anyaga, tehát a másik két szinoptikus evangéliumban, Máténál és Márknál nem olvassuk.   

      A mai példázatban Jézus korának két jellegzetes figuráját, a farizeust és a vámszedőt állítja elénk. Mindkettő az akkori társadalom egy-egy külön kasztjának képviselője. Egy sajátosan inkriminált szituációban látjuk őket: mindketten imádkoznak a templomban. Ez eddig még rendben is lenne. A dolog pikantériája azonban abban van, ahogyan ezt teszik. A kettejük imádkozási metodikája, illetve tartalmi orientációja homlokegyenest eltérő. 

      „…A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek….” Ez egy öntömjénező imádság, ami alapvetőn „nem fér bele” az imádság „műfajá”-ba. Saját magát „fényezi” és ezzel magára akarja felhívni a figyelmet. Az úgynevezett „teljesítmény”-ére hivatkozik. Ami önmagában véve még talán tiszteletreméltó is lehetne. Csak ne ő mondaná! Az ő interpretációjában ugyanis még a pozitívumok is óhatatlanul halványulnak. Önmagával szembeni elfogultsága, személyének túlértékelése elfeledteti vele, hogy igenis ő is Isten kegyelmére szorul. Ami pedig az imája tartalmát illeti, az sajátos egyéni „kegyességé”-re, azaz – a képtelen szópárral illetve – kegyetlen kegyességre utal. Kirekesztő. A másik iránti tolerancia írmagja sincs meg benne. 

      „…A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!...” A vámszedő a társadalom megvetettje. Hisz ő az embertársaitól beszedett – vagy épp kisarcolt - nem mindig tisztességesen begyűjtött anyagi javakból él. Mégis, ezúttal a foglalkozásának esetlegesen gonosz praktikái ellenére ahogyan Isten elé áll, az szimpatikus lehet mindenki számára. Erről tanuskodik az imádkozáshoz használt testtartása – bűnbánattelien lesüti a szemét, úgy tűnik, őszintén veri a mellét, mintha csak azt mondaná: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Vagyishogy, tulajdonképpen ezt is mondja. És Istennél ez az imádság meghallgatásra talál! 

      Ezért mondja Jézus a példabeszéd tanulságaként: „Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

      Ezért és így tudja meghallgatni Isten a vámszedő imáját, míg a farizeusét pedig nem.

      A vámszedőkről még csak egyetlen adalék. Ugyanebben az evangéliumban, egy fejezettel későbben van egy történet. A főszereplője egy Zákeus névre hallgató, szintén vámszedő ember. Ő megtérése után így nyilatkozik Jézusnak: „…Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak.” (Lukács 19:8) Nyilván ő is úgy imádkozott előtte, mint a mai példázatban szereplő kollegája: „…Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!...”

      Tanulság: az imádság mikéntje, hogyanja – ne adj’ Isten a hiánya - ablak a személyiségre és tükör annak habitusára. Rosszul imádkozni – „nem nyerő”. Jól imádkozni – perspektívikusan mindenképp optimális lehetőség. Nem imádkozni – minimum – ahogy szoktuk mondani „nem szégyen, csak kellemetlen” és tegyük hozzá: minden esetre elmulasztott lehetőség.

      Most pedig valami egészen más – mégpedig a korszerű keresztyén világökumené gondolatának jegyében. Az elmúlt hétfőkön többször visszatértünk a REND – Református Egyházi Napok Dunántúl balatonfüredi rendezvényének lelki hozadékaira. Közben pedig kétszer is említést tettünk a Katolikus Világegyház szentjéről, Nursiai Szent Benedekről, Európa védőszentjéről. Ebben a continuumban lássunk ma még egy szentet.
      Augusztus elseje ugyanis a katolikus naptár szerint Ligouri Szent Alfonz napja. Még katolikus berkekben sem tartozik talán a legismertebb szentek közé. Ligouri Szent Alfonz 1696. szeptember 27-én született, a Nápoly melletti Marianellában,  a nápolyi nemesi Ligouri család  nyolcadik gyermekeként. Az altengernagy  édesapa  akarata  volt,  hogy fia a jogászi pályát választotta. Ennek megfelelően – szokatlan teljesítményként - már 17 évesen jogi doktor. Mivel azonban nem leli örömét az ügyvédi pályán, inkább pap szeretne lenni. 

      Teológiai tanulmányait követően szülővárosában sikeres lelkipásztori munkájával hívja fel magára a figyelmet. Beszédeinek progresszívitása nem mindenkinek nyeri el a tetszését. 1732-ben megalakítja a Redemtoristák, a Megváltó Misszionáriusainak Kongregációját, de a rend alapításához szükséges pápai jóváhagyást csak 17 évvel később kapják meg. A rendbe belépő laikusok hiányos ismereteit Szent Alfonz saját tankönyv kiadásával igyekszik pótolni. Még számtankönyvet is ír, a legminimálisabb matematikai alapismeretekkel. Valamint olasz nyelvtant is. Szorgalmasan tanulmányozza a teológiai szakirodalmat. De mert bizonyos vonatkozásokban hiányérzete van e tekintetben, teológiai és súlypontosan teológiai-etikai munkái jelennek meg. 

      „Kazuisztikus” erkölcstanában már akkor a mai modern metodika szerinti esettanulmányokra építi pedagógiai elveinek gyakorlatát. Fokozatosan mind többekre hat Alfonz tanítása. Már korábban, jogászként tagja volt a Mária-kongregációnak. A Jezsuita rendről szerzett ismeretei és az Oratórium szellemi értékei alapján megalkotott művei sokaságában kitűnő valóságérzékkel egyesíti a kora szellemi kincseit s a hit attribútumát. Csak néhány cím a sok kiadást megért terjedelmes tanulmánykötetei közül: Az ima erős fegyvere, Megélt Krisztus-szeretet, Látogatások a szentségi Jézusnál és az ő szent Anyjánál - és így tovább. Műveinek központi gondolata az ámuló hála Isten megváltó szeretetére nézve. Fogadalmat tett, hogy minden idejét Krisztus megváltó tevékenysége kutatásának szenteli. 66 évesen kénytelen felvállalni a püspöki szolgálat terhét is. Súlyos betegen is emberfeletti munkabírással végzi sokrétű szolgálatát. 

      Hajlott háttal már többször a püspöki hivatali terheinek viselése alóli felmentését kéri. A Pápa viszont – nyilván nem akármiért - azt válaszolja: Örülök, ha Liguori püspök az ágyból kormányozza az egyházmegyét. Utolsó éveit egy Nápoly-közeli kolostorban, Paganiban tölti. Közismert volt drámai imádsága: Istenem, ne taszíts el, hiszen a pokolban már nem szeretnek Téged! Még ekkor is sokak hiteles lelkigondozója. Utolsó idejének legnagyobb megpróbáltatása, hogy az általa alapított rend kettészakad. 91 évesen, 1787. augusztus 1-én, a Nápoly melletti Paganiban hallotta meg a hazahívó szót. XVI. Gergely pápa 1839-ben avatta szentté. 

      Korszerű ökumenikus szívvel hallgatva a Katolikus Világegyház által szentként tisztelt Ligouri Szent Alfonz életének néhány mozaikját, vajon mire gondolhatunk?       

      Egyebek között arra, vagy talán arra is mindenképpen, hogy – nem feledhetjük -:  Ligouri Szent Alfonz tevékenysége arra a korszakra tevődik, amikor már több mint két évszázada át-, meg átjárja a világot a reformáció eszmeáramlata. A reformáció pedig zászlajára írta, hogy ecclesia semper reformanda est. Vagyishogy a keresztyén egyháznak szüntelenül meg kell újulnia… Talán megkérdőjelezhető fikció lenne hogy feltételezzük: Ligouri Szent Alfonz odaadó, szent progresszívitása valahol a párhuzamosok végtelenjében legalábbis közeledett vagy esetleg találkozott is a reformáció biblikus elveivel? Nem hihetjük, hogy ez fikció! Ellenben nagyon is iránymutató Jézus Krisztus szava, ebben a tekintetben is. Amikor ugyanis az újjászületés sarkalatos kérdése miatti gyötrődésében az éj leple alatt Hozzá forduló  Nikodémusnak ezzel a gyönyörűséges képpel felel a Mester: „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” (János 3:8) 

      Ligouri Szent Alfonznak az eddigi ismereteink szerint legfontosabb teológiai és gyakorlati teológiai célkitűzései között minősített helyet foglalt el az etikai nevelés. Ez pedig arról szól: mit, hogyan értek meg a Szentírás üzenetéből? Mégpedig magamra nézve levonható komoly, gyakorlati következtetésként. Mi ez, ha nem a reformátori elv: a Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás sarkalatos elvének kimerítése?

      Miközben a Világkatolicizmus lázasan készült a krakkói világifjúsági találkozóra, a legújabbkori keresztyénüldözés újabb mérföldkövéhez érkezett. Kedden reggel a franciaországi Saint Etienne-du-Rouray katolikus templomában szolgálatvégzés közben meggyilkolták Jacques Hamel atyát, túszul ejtettek két apácát és további két jelenlévőt. A köztiszteletben álló idős, már nyugdíjas lelkipásztor – aki korábban több mint három évtizeden át volt a templom plébánosa – helyettesítő szolgálatot végzett, amikor a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság áldozata lett. Az Iszlám Állam által utólag elvállalt szörnyű gyilkosság áldozatának kiszemelése tudatos volt és a célja az elrettentés, a keresztyének megfélemlítése.  A roueni Érsek a krakkói katolikus ifjúsági világtalálkozóról üzente haza a megrendült közösségnek: ”Itt hagyok több száz fiatalt, akik az igazi emberiség jövői. Arra kérem őket, hogy ne adják fel akkor sem, ha ilyen erőszakkal találják szembe magukat, és váljanak a szeretet társadalmának apostolaivá…” Az Érsek még kedden este hazatért Franciaországba, hogy személyesen keresse fel a kegyetlen gyilkosság helyszínét és a templom híveit – írta meg a The Guardian című lap.    

      Végezetül vissza az Igéhez: ma Jézusnak A farizeus és a vámszedő imádkozási módjának értékelését tartalmazó példabeszéde alapján s a katolikus szent, Ligouri Szent Alfonz életművének vázlatos ismertetése egybevetésével a keresztyén életfilozófia legfontosabb elemének, az imádkozásnak a főkérdéséről hallottunk. Halljuk meg most már azt is, miként adja vissza ezt az ismeretlen szerzőtől származó, kolozsvári eredetű dicséret-ének:

Istennel járni, lakozni, / Szent élettel illatozni,
Igaz hitben nem habozni:
Jézus Krisztus taníts, / Taníts imádkozni!

(Református Énekeskönyv, 474. dicséret )  

Úgylegyen! Soli Deo Gloria! 
Nagy Lajos kórházi lelkész