2017. június 6., kedd

Istennek nem látszó nyomai lüktetnek bennünk! Szela.

Igehirdető: Faust Gyula

Köszöntés: Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. ApCsel 2: 16-21.


Bibliaolvasás: Az éneklőmesternek, Jedutunnak; Aszáfé, zsoltár.
Szavamat Istenhez [emelem] és kiáltok; szavamat Istenhez [emelem], hogy figyelmezzen reám. Nyomorúságom idején az Urat keresem; kezem feltartom éjjel szünetlenül; lelkem nem akar vigasztalást bevenni.  Istenről emlékezem és sóhajtok; róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem. Szela.
Szemeimet ébren tartod; hánykolódom, de nem szólhatok. 
Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről.
Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem: Avagy mindörökké elvet-e az Úr, és nem lesz-e többé jóakaró? Avagy végképpen elfogyott-e az ő kegyelme, vagy megszűnik-e ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfelejtkezett-e könyörülni Isten, avagy elzárta-e haragjában az ő irgalmát? Szela.
És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.
Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról; És elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? (…)
Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak meg! Zsolt 77: 1-14 és 20.
Alapige: „És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott!” Zsolt 77: 11.
Szeretett testvéreim! Ma, pünkösd és a nemzeti összetartozásunk ünnepnapja van. Ajándékba kapott életünknek ezen templomos helyén,  itt és most, az Istentől elrendelt és megszentelt tér-időnek egy különös metszéspontjában[1] vagyunk. Egyfelől Szentlélek Isten eljövetelének évfordulóján, másfelől mi, akik Isten magyar nemzettségéhez tartozunk, nemzeti összetartozásunk napját is ünnepeljük. Kétszeresen is megszentelt ünnepünk van!
Szentlélek Isten egyik legfőbb munkája a Krisztushoz tartozó nép egységének megvalósítása. Akarja Isten a mi Krisztusban kibontakozó egységünket! A széthúzásban, a nemzettest szétdarabolásában, az ország széthullásában és halotti oszladozásában az Isten nem gyönyörködik! Isten az élet Istene, aki boldog és teljes életet akar adni te neked is. Neked, mint egyén, neked, mint család, neked, mint nemzet, neked, mint nép, neked, mint ország, neked, mint Krisztus népe! Mindez csakis a Lélekkel való könyörgés által lehetséges! Ma tehát Szentlélekisten munkájáról az imádságról lesz szó, azon belül pedig a közbenjáró könyörgésről és az imádkozó keresztyénről.
Azt szeretném, ha Szentlélekisten ma a 77. Zsoltár igéjén keresztül meggyőzne téged mennyei Atyád irántad való jó akaratáról és erről a szeretetről szilárd bizonyosságot adna neked.
Istennek örökkévaló Lelke, aki már a próféták által is szólt a Szentlélek által vezetett embernek egy kevésbé ismert és egyáltalán nem vonzó arcát mutatja meg a hetvenhetedik Zsoltárban. Az imádkozó ember annyira nem vonzó, hogy akár el is lehet aludni mellette, ahogy az Úr Jézus tanítványai is tették a Gecsemáné[2] kertsében!
A Szentlélekkel betelt vonzó ember arcát a pünkösdi történetekben látjuk, amikor kettős lángnyelv világa rajzolt glóriát az apostolok feje fölé, akik olyan nyelven kezdtek szólni, hogy a diaszpóra különféle országainak izraelita zarándokai az őket a külhonba befogadó nép nyelvén, vagyis ki-ki a saját anyanyelvén hallotta és értette meg a feltámadott Krisztus evangéliumát. Az apostoloknak a Szentlélek által megnyílt a szájuk, megvallották a bűnöket megbocsátó Krisztust, az emberek pedig megtértek. Későbbi szolgálatuk során sokan csodálatosan meggyógyultak. Szeretet töltötte be a gyülekezethez tartozók szívét, segítőkészek voltak és imádva dicsőítették az Istent. Azt szeretnénk, ha az egyház és benne mi magunk is szüntelenül ebben a felspannolt, erőtől és dicsőségektől duzzadó állapotban léteznénk. Végeredményben ezért is könyörgünk az Uri imával, amikor azt kérjük Atyánktól, hogy jöjjön el országlása, azaz teljesedjék ki Istennek uralkodása. Amikor pedig Istennek jobbján a megdicsőült Krisztus így uralkodik, akkor ezt egyfajta természetességgel magától értetődőnek tartjuk, hiszen így kell ennek lennie (…)!
A hetvenhetedik zsoltár első olvasatra olyannak tűnik, mintha azt nem egy Szentlélek által vezetett ember írta és imádkozta volna, pedig pontosan az ellenkezője az igaz.
Jézusról olvassuk a Zsidókhoz írt levélben a következőket:
-       „Miképpen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból (…).[3]
Krisztus Urunkról köztudott, hogy Szentlélekkel beteljesedve töltötte be Messiási küldetését. János evangélista mondja az ő prológusában Jézusról, hogy „(…) az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel[4] és igazsággal. Ján 1:14. Mi pedig (…) az Ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.” János 1: 16. Sokszor látták ezt a Jézust az apostolok és az evangélisták félrevonulni és a teljes éjszakát átimádkozni. Nos, azokról az átimádkozott éjszakákról szól a Zsidókhoz írt levél feljegyzése is, amikor az Úr könnyek közt erős könyörgésekkel, esedezésekkel és kiáltásokkal járult ahhoz, aki képes megszabadítani Őt a halál különféle szorongatásaiból.
Sokféle próbát kiállt Úrhoz hasonlóan a keresztyén is, ebben a világban mindenfelől szorongatott állapotban van!
Szorongatott voltunkat sokszor nem érezzük, nem is tudatosul bennünk. Ilyenkor úgy vagyunk, mint a kisgyermek, akit a szülei, a család, a törzs, a nagyobb közösség a figyelmével és szeretetével körülfog és oltalmaz.
E világon tehát mennyei Atyánknak egy különös védőburkában vagyunk, de vannak napok, vagy órák, amikor ezt az oltalmat nem érezzük, vagy pontosan az ellenkezőjét tapasztaljuk. Ilyenkor úgy érezzük, hogy a jelenben már nincs semmi, ami éltetne, minden üres, puszta, reménytelen és merő nagy hiábavalóság.  Ebben és ehhez hasonló állapotunkban kérdezzük, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Miért hagyott el a hozzám való hűséged? Miért félek, miért vagyok bujdosó, ha senki nem üldöz is, miért érzi sokszor idegennek magát az ember a saját hazájában. Miért gyötör bús kétség szívedben és lángtenger feletted?
Kérdezze meg már valaki, hogy mi, vagy inkább ki van e mögött a szétesett állapot mögött? Az ördög munkája van mögötte, de Jézus azért jött, hogy lerontsa azt!
Az ördög Újszövetségi neve a διάβολος diá-bolosz. Ez a διαβάλλω (dia-balló)-ból ered, melynek jelentése[5] a szétdobáló. Az ördög, a bűn és csatlósa a halál tehát csúszva-mászva, hízelegve vagy fenyegetve lebontatja veled az Isten szava által emelt határokat, ahogyan most a déli határunkat védő kettős határzárat akarjál lebontatni. Ne egyél annak a fának a gyümölcséből, mondta Isten az embernek! Ez egy határ. Ha az Isten beszédének határát hitetlenül lebontod, jön a kígyó és megmar, majd szétszór és szétdobál, ez pedig már a bomlasztó halál. Az Isten Igéjétől megfosztott ember olyanná lesz, mint akire hallgatott, azaz csúszómászóvá, aki nem tud a porból emberként felállni. Itt jegyzem meg, hogy ha leírod arabul Allah nevét, akkor a kúszó kígyó jelét fogod látni! Az igétől bármely (…) izmussal megfosztott ember olyan, mint szomjas szikkadt földre kiöntött víz,[6]amely fel nem szedhető, az égető nap pedig még az emlékét is eltörli. Az Ige nélküli ember olyan, mint a szőlős körül lebontott védőfal,[7] melynek romjain áttör a vaddisznó,[8] a róka[9] és elpusztítja a szőlőst.
Mi történik tehát akkor, amikor ennyire lesújtott és reménytelen vagyok? Mi van akkor, amikor magyarként egy Mohács, vagy egy újabb Trianon előtt vagyok? Látjuk a nagy veszély jéghegyét egyre közelebb jönni, és nem tudjuk elfordítani a nemzet hajóját.
Mit teszel hát református magyar keresztyén emberként ebben a helyzetben, amikor lesújtva úgy érezed, már nincs semmi, ami éltetne, minden üres, puszta, reménytelen és merő nagy hiábavalóság?
A 77. Zsolt. szerzője szerint akkor, vagyis egy ilyen mély állapotban két dolog történhet. Akarni fog a lelked olyan vigasztalást bevenni, amit valójában nem Isten kínál fel, mint az ördög a Jézus pusztai megkísértésekor, aki az Úr éhségére kövekből való kenyeret kínált föl, mintha csak azt mondta volna neki, amit az Isten mondott a kígyónak a bűneset után, tudni illik, hogy hasadon járj és port egyél. Ezt a hason csúszó és port evő állapotot a zsoltáros elutasította. A második lehetőség, hogy elfogadod az elhagyatottság félelmetes állapotát, de belebetegszel abba, hogy az Úr eddig számodra kedves jobbja megváltozott. A zsoltáros maga is ezt választotta, hogy kilátástalan sorstalanságába akár belebetegedve és belehalva is, kiáltani fogja az Istent.
Ezt tették magyar reformátoraink is, például Apáczai Csere János. Csak az így belebetegedett embernek lehet Krisztus az egyetlen orvosa! Az egészségesnek, annak, aki meg tudja oldani a problémáit, aki Münchausen[10] báróként önmaga is ki tudja vigasztalni magát bármely csüggedés mocsarából,és a mindent túlélő bűvésznek, aki bármelyik bajból karcolás nélkül és e világi mércével még gazdagabban képes kiszabadulni, annak bizony  nincs szüksége sem orvosra, sem pedig az Isten szabadító jobbjára, Krisztusra. Az eltévedt és elveszett bárány, vagy juh, egyedül nem tud haza menni, hanem bégetve várja pásztorát ott, ha belehal is!
Hívd és várd te is az Urat!
Legyen hát ez, vagy inkább Ő a te egyetlen esélyed is, hogy fölemeled szavadat az Istenhez, hogy erősen kiáltasz, hogy figyeljen végre rád, szánjon meg és törődjön végre veled, mert nagy, sőt beláthatatlan a nyomorúságod, de igazi szabadítást, életet és kegyelmet egyes egyedül csak Ő Tőle vársz, minden egyéb csak vergődés.
Az örömhírek örömhíre az, hogy még egy ilyen mélységben is van remény, van Szabadító és van szabadítás. A szabadítás első lépése a hitvallásunk szerint is az, hogy tudnom kell, hogy mekkora a nyomorúságom, azaz a bűnben elveszett voltom.
Mekkora nyomorúságról van itt szó?
A zsoltáros erről ezt mondja:
-       Nyomorúságom akkora, hogy lelkem eleped bennem és nem képes vigasztalást bevenni. A lelkemnek szüksége lenne egy a nyomorúságomnál hatalmasabb vigasztalásra, sőt Vigasztalóra. Istenről elmélkedem, Ő reá gondolok, és még a Biblia igéi felett is csak sóhajtozom, mert nem elevenednek meg a betűk; hideg kövekként koppannak. Szemem éberen tartod, megfogtad szempilláimat.[11] Hánykolódom, és nem bírok megszólalni. Mondanám, de nem tudom mondani.
E zsoltár szerint tehát a nyomorúságod akkora, olyan határtalan, hogy a szavaimmal, a beszédemmel nem tudom azt körüljárni, a birtokomba venni és megragadva azt Istennek megmondani, Őhozzá fölemelni.
Mi van akkor, amikor még nincs szavad, nincs Ige, amit az Urral együtt kimondhatnál, ami teremtő erővel elhatna benned az ízeid, a legparányibb alkotó részeid és velődnek, azaz lényegi lényednek a forrásáig. Ige, aki leválasztana téged a kárhoztató halál fonatáról és Krisztussal eggyé teremtve határozna meg, és így, magával együtt fölemelne téged az Istenhez? Mi történik, ha nem prédikáltatik ilyen megelevenítő Ige? Ha tehát nincs Ige, akkor csak szó nélküli vergődés, nyögés és sóhajtózás van, elepedt lélek. Mondanád te azt a szót, de nem tudod mondani; mint amikor rémálmodban teljes lényedből ordítanál a félelem miatt, és segítségért kiáltanál, de hang nem jön ki a szádon, így a segítségre sem számíthatsz.
Nos! Ismerős-e neked ez a fojtogatva fullasztó érzés, ez a tudás, ez a határtalanná szétszóródott és tehetetlenné vált állapotod? Félsz, rettegsz. Zilál benned a lelked, de nem bírsz megszólalni.
Igen. Tudnod kell, hogy miről beszélek!
A tegnap a vendégünk volt a 7 éves Kurucz György Ádám. Nagy felfedező korszakát éli boldog gyermekként. Mindennek nevet ad. Vörösberény például Mackófalva. Tudni akarta, hogy milyen levest eszik, de nem volt neve, mert a feleségem kísérletezése volt az a finomság. Számára tűrhetetlen volt, hogy a leves a Szó által meghatározatlan, névtelen legyen; így tehát megkeresztelte, nevet adott. Hasonlóképpen tett a portörlőkkel is; most már azoknak is van nevük. Egykor a legelső Ádám is így vett birtokába, a Szóval történő megnevezés által mindent, ami csak létezett körülötte. Ez az Isten akarata szerinti állapotunk! Amikor tehát már van szó, amit az Úrnak hittel kimondva, önmagaddal együtt fölemelhetsz Istenhez, meg vagy mentve, akkor is, ha a saját húsod határát is beleértve körülötted semmi nem változik meg!
Belső világunk birtokbavétele
Belső világunk birtokbavétele az előbbihez, vagyis az Ádáméhoz hasonló. Amikor Kölcsei megírta minden magyar imádságát, a Hymnust, akkor Jézussal kéz a kézben megjárta minden magyar nemzettest, azaz minden magyar ember félelmét, legyenek bár ősök, kortársak vagy utódok. Szentlélek átélette Kölcseyvel a te elveszettségednek mélységes érzését és a nemzeti imádságban az Igével kéz a kézben formát adott széthullt és halálra szánt egyéni és közösségi állapotunknak. Igaz, egyes kritikusok szerint nem a Krisztus imádsága, de minden bizonyossággal mondom, hogy olyan imádság ez, amit Krisztus Urunk vállal, méghozzá velünk együtt, akik Lélekkel imádkozzuk azt.
Ha tehát már van konkrét szavad az állapotodra, márpedig van, mert a reformáción keresztül mennyei Atyánk és örökkévaló Istenünk szent Fia által egy olyan ősi gyökérbe oltott vissza bennünket, amely az emberiség kezdete óta az örökkévaló Ige rejtett forrásába kapaszkodik.
Hatalmas kegyelem ez, mert az Istenből való világteremtő Szó határok közé terel, min egykor a Teremtő Isten a Föld kereksége vizeit,[12] a halász hálója a halakat, vagy, ahogy a pásztor a nyáját a védelmet adó karámba. A Szó elválasztja a világosságot a sötétségtől az eget a földtől, a jót a legfőbb jótól, vagy a rossztól, a tisztát a tisztátalantól. A pelyvát a tiszta gabonától, az ehetőt az ehetetlentől, az életet a haláltól, a földit a mennyeitől, az érzékit a szellemitől. Ehhez a határokat teremtő elválasztásokhoz és meghatározottsághoz nem elég az emberi beszéd, ehhez teremtő Szó, azaz Ige kell!
Ezért jött és lett testté kétezer évvel ezelőtt az Istennek Egyszülöttje, az örökkévaló Szó, Ige, hogy legyen, aki körülölelve meghatározzon, hogy Önmagában újrafogalmazzon, összerakjon, és Önmagával együtt fölemeljen téged, engem, bennünket a porból, minden nyomorúságunkkal együtt a mennyekbe, oda, ahol Ő van, az Atya Isten dicsőségének jobbján!
A napokban ismét meglátogattam a Szent Ignác tiszteletére emelt vörösberényi templomot. E templomnak Szent-Sír-kápolna részének elődjét 1748-ban, a falu és egyben Istennek protestáns népe építette fel a községben tartózkodó szerzeteseknek. Ma e kápolna boltívének csúcsán az Úr mennybemenetelének és megdicsőülésének különös ábrázolása látható. Az egykori freskókészítő, Krisztus Urunk megkínzásának eszközeit:- láncok, kötelek és botok, szabja, töviskoszorú, nádköteg, nyolcágú ostor, szögek, kalapács, keresztfa, izsóp, bürök-méreggel elegyített ecetes szivacs, dárda (…), - szóval mindezeket a fájdalmakat okozó célszerszámokat a felhők közt, azaz fölemelt állapotban ábrázolta.

1. ábra Krisztusban fölemelt szenvedéseink
Tanuljunk ettől a freskókészítőtől, mert az a kínt és szenvedést okozó teher, amit nem emelek Őhozzá a mennyekbe, összezúz és megöl! Másfelől az Őhozzá fölemelt nyomorúság a Krisztus győzelmével legyőzött, azaz a lábunk alá vetett legyőzött ellenségünkké válik!
Felelősség, kötelesség, feladat és cél.
Az imának szárnya van, a könyörgés felemel - mondják. Igaz izraelitaként,[13] Szentlélekkel betelt magyar református keresztyénként mindenekelőtti legfőbb feladatod és elmulaszthatatlan teendőd tehát az, hogy mennyekből alászálló Szót kérj az Istentől. Igét, akivel együtt, ahogyan egykor Kölcsey is, körbejárhatod határtalanná vált szétesett önmagad, és beláthatatlan bajodat, a tiédet és a reád bízottakét. A Szóval megnevezheted nagy nyomorúságodat, annak erődített falait, érckapuit, forró szurkot és kénköves tüzet okádó bástyáit, vizes árkait, szögesdrót akadályait és aknamezőit. Egyszóval minden mélységet, minden kínzó és vallató kamrát, és minden borzalmat, e gonosz uralom minden elérhetetlen tornyát, űrbéli vagy mélységekbe rejtett bunkerét, azok rakétakilövő állomásait, ahonnan rád tüzel az ördög és a halál, te pedig az Istenre és az Ő Krisztusára.
A Szóval tehát nevén nevezheted nagy nyomorúságodat, és a Szóból font ima formájában, vagyis az Ige hálójában újra körülhatárolódsz. Életed folyama visszaterelődik az Ige révébe, s egyben mennyei Atyád akaratába és jó-tetszésébe is, egyfajta igen jó Éden kerti oltalmazott és öntözött állapotba. Itt jegyzem meg, hogy nyelvünkben a rév szó, miként Lugossy József[14] is tartja, az alhangú vagy róv rokon gyökhangú szó jelentésével egyezik meg. Ebből kiindulva a rév jelentése annyi volna, mint rovott, ki-rovott, kivájt hely; különösen valamely folyó-, tó-, vagy tenger-víz partjára vonatkoztatva. A rév tehát, például a folyó, vagy tó-medernek olyan sekélyes part,- vagy öböl-szakasza, amely alkalmas helynek bizonyul a víz átszelésére rendelt járművek, vagyis a csónakok, sajkák, kompok, stb. állomásoztatására, kikötésére, s honnan a túlsó partra történő átkeléshez kiindulni szoktak. Bizony ez történik itt, Igét hallhatva és befogadva az Ige medrébe terelődünk; minden istentiszteleten ez történik!
Második lépésben, ha már van Igéből szőtt Szó, akkor ez legyen a te saját szavad; önmagad mindenestől Neki adva azonosulj Vele! Próbáld ki! Azonosulj hát ezzel a zsoltárral!
Harmadik lépésben erős kiáltással emeld föl Istenhez, mond meg az ördögöt és általa megbilincselt vagy szétdobált önmagadat az Úrnak!
Ez a közbenjáró és felemelő könyörgés is a Pünkösdkor eljött Szentlélekisten szabadító és üdvösséget adó munkája és ajándéka. Pünkösd napján pontosan így imádkoztak az apostolok! Hosszú heteken át böjtölve és imádkozva Krisztussal kéz a kézben végig járták az Isten népe határtalan mélységét, amit egyetlen kérdéssel most egyetlen kérdéssel villantanék fel: Milyen állapotban volt Izrael, miután megtagadta, elárulta, eladta, kiszolgáltatta az Isten hozzá küldött Messiását és végül a pogányok kezével meg is ölette Őt? A tanítványok ezt a leírhatatlan mélységet foglalták imába és emelték egy akarattal föl Atyjuknak és Istenüknek!
Tudván tudd, hogy mivel Krisztus feltámadt és megdicsőült, soha nem lehet olyan súlyos és mély a gondod, olyan határtalan a bajod, hogy e zsoltár éneke szárnyán ne tudjad nyomorúságodat Őhozzá emelni az Úr nevének segítségül hívása által.
Bűneimet, gondjaimat ne hagyjam tehát magamnál, sőt önmagamat sem, egyetlen pillanatra sem, hanem akár éljek, akár haljak, emeljem föl teljes önmagamat az Úrnak!
Katolikus testvéreink minden szent misén a liturgiával együtt mondják, hogy felemeltük szívünket az Úrnak. Vajon tudják-e, hogy mit ismételnek el oly sokszor, hogy milyen mély tartalma van gyönyörű imádságuknak? Mi az ige tanítása által tudjuk, mit mondnak ők. Mi tudjuk, de nem cselekszünk e tudásunk szerint, azaz nem imádkozunk. Vajon melyik a jobb (…)? Hitvallásunkból jól tudjuk, hogy Isten csak azoknak adja kegyelmét és szentlelkét, aki szívbéli fohászkodással szüntelenül kérik tőle! Ha tehát szüntelenül nem imádkozunk, nem tölt be Szentlélek, ha mi szüntelenül nem kérjük azt, hogy Ő eljöjjön, velünk maradjon és betöltsön, erőszakkal nem fog jönni; az ördög viszont igen!
A mi Urunk Jézus Krisztus is így cselekedett, szüntelenül imádkozott. Az Olajfák hegyén azért könyörgött, hogy legyen meg Atyánk és Istenünk üdvözítő akarata. A keresztfán szenvedve pedig ezt mondta az Úr:
-       Atyám, a te kezeidbe [teszem le] az én lelkemet![15]
Ki tudja, hogy mi lett ennek kiáltó könyörgésnek a sorsa? Meghallgatta Isten és hamar nyilvánvalóvá tette Jézus Isten kezébe beléhelyezett és fölemelt életét! Isten megdicsőítette Jézust!
Fenséges Istenünk és egyben mennyei Atyánk az, aki az Ő dicsőségének teljes szabadságában eldönti, hogyan forgatja a saját kezében azt a sorsunkat, amit mi hittel kimondott imádságunkkal visszavonhatatlanul átadtunk Neki! Csak tedd végre a kezébe az életed!
Végül a hetvenhetedik zsoltár szerzője szóvá teszi, hogy az Isten minden értelmet felülmúló, elmondhatatlan tettei, noha megtörténtek, a nyomai nem látszódnak.
„Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszódtak meg.”
A Mózes és Áron idejében a nép az Úr tengeren hagyott nyomába lépve jutott át a Vörös tengeren. Akkor a nép a nem látható szelet látta munkában és nyomában, a kinek-kinek saját jobb és bal keze felől a falként álló vizeket. Látta még a tűz oszlopot is, amely Egyiptom szekérhada és Izrael közt őrködött. Végül látta Izrael az ellenségeit nyomtalanul elveszni a tenger medrébe beleomló vízfalak közt. A víz, noha szemtanúja volt e hatalmas szabadításnak, nem őrizte meg az Úr dicsőségének nyomait. Elrejtette Isten a vízben a nyomait, hogy ne a nyomokat, hanem Őt magát keressem![16]
Az utolsó idők embere is pontosan ezen a horgon akad fenn, tudni illik, hogy nem látja az Isten csalhatatlan nyomait. Nyomot szeretne az ember, de csak valami szélzúgásfélét hall, amiről nem tudja, hogy honnan jön és hová megy. Egy valamit viszont tud az ember, hogyha a szél zúgásaként hallott evangélium megragadja őt és magával sodorja, valahogy úgy, mint amikor ifjú koromban meghajtottam a bringát, hogy utolérjem a vontatós traktort, mert mögéje kerülve csak úgy szívott maga után a légáramlat és alig kellett hajtanom a kerékpárt. Így van ez most is, ha Igéjével és Szentlelkével az Úr Jézus Krisztus jár előttem.
Szerető megváltónk és Üdvözítőnk két jelet és jegyet adott, hogy mint egy nyomról a nyomolvasó, aki a Szentlélek, felismertesse bennünk mennyei Atyánkat és a Krisztus által bennünk elvégzett örökkévaló munkáját, a váltságot, a mi dicsőséges üdvözítésünket.
E nyom egyike ma az Úr megterített asztala, a megfeszített Krisztus testének szent jegyei, a kenyér és a borral megtöltött kehely. Ez a látható, megfogható, ízlelhető, valamint a szőlő és friss kenyér illatát illatozó nyom a beléfont hallható igével együtt arról tanúskodik, hogy az Isten irántam Krisztus által tanúsított szeretete, kegyelme és örök üdvözítése, vagyis Istennek jobbja valójában nem változott meg. Váltságom és üdvösségem bevégzett dolog. Az Úr az enyém én pedig mindörökké az övé vagyok, szeretetétől többé már semmi és senki el nem szakíthat. Ámen.
Áldás: „Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Talán nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-e? Amint megvan írva, hogy: Te érted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, Aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Róm 8:35-39) Ámen.


Jegyzetek:[1] A latin tempus-idő és templa-templomok egy tőről fakadnak, amely tő metszéspontot jelent
[2] Máté 26:36; Mk 14: 32.
[3] Zsid 5:6-9.
[4] Az Atya Isten dicsőségében tündökölni és teljesnek lenni kegyelemmel pontosan azt jelenti, hogy Szentlélekkel betöltekezve lenni.
[5] διαβάλλω (diaballó) jelentése: átdob, szétdob
[6] Mert bizonyára meg kell halnunk, és olyanok vagyunk, mint a víz, mely a földre kiöntetvén, fel nem szedhető, és az Isten egy lelket sem akar elvenni, hanem azt a gondolatot gondolja magában, hogy ne legyen számkivetve előtte az eltaszított sem. 2Sám 14:14
[7] Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék; És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak! Ézsaiás 5: 5-6.
[8] Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Zsolt 80:13-14.
[9] Fogjátok meg nekünk a rókákat, a rókafiakat,; akik a szőlőket elpusztítják;; mert a mi szőlőink virágban vannak. Én 2:15.
[10] Münchausen a mesebeli nagyot mondásáról híres báró, a saját hajánál fogva húzta ki magát és lovát a mocsárból. Azóta jelképe lett az önsegítésnek, a probléma hatékony, újszerű és önálló megoldásának, a nevéről elnevezett Münchausen effektusnak. 
[11] A szemöldökhöz ragasztott szempilla egy válogatott alvásmegvonási kínzási módszer.
[12]„Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására.” Zsolt 104:5-9.
[13] Izraelita az a Jákob, aki harcol Istennel és emberrel. Számára a mennyből ereszkedett alá az a létra, amelye angyali segítséget kapott a nyomorúságában. Számunkra a mennyből aláereszkedő „létra” a Szó, az Ige, azaz Jézus Krisztus. Ő az a Jehossua, akivel körül tudjuk járni, ha kell hétszer is az „el és bekerített várost”. E Szóval való kiáltásunkra omlanak le Jerikóink hatalmas falai.
[14] Magyar értelmező szótár (1862) http://rev-1.szojelentese.com/
[15] Zsolt 31: 6; Lk 23: 46.
[16] Visky Ferenc: Méz a sziklából, Koinónia Kolozsvár, május 31-i áhítat.