2018. június 6., szerda

„Hiszem a bűnök bocsánatát”, de miért is hiszem azt?


igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 464: 1-2; 458, 32: 1-2 és 4, 461.
Alapige: „Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom (Róma 7, 18).”Az Apostoli Hitvallás jobb megértéséért elkezdett sorozatunkban elérkeztünk az Isten személyesen bennünk való nagy munkájának a megvallásához. A múlt héten arról volt szó, hogy személyünkre vonatkoztatva hisszük, én személyesen is hiszem, hogy annak a Krisztustest anyaszentegyháznak vagyok élő tagja, amely mindenestől fogva a Szentháromságisten legdicsőségesebb műve és alkotása.
Mi valójában ez a „nagy” munka, isteni mű? A „hiszem (…) bűneim bocsánatát”, mindannak a gyakorlati konzekvenciáját jelenti, amit eddig a tételig már megvallottunk az Isten megváltva üdvözítő teremtői művéből, aminek a végén éppen az a csattanó, hogy ez az dicsőséges üdvözítés és új teremtés nem másra, hanem pontosan az én személyemre vonatkozik, de nemcsak a bűneim bocsánatára, hanem már benne van a személyes feltámasztásom és az örök életem is!
Ma tehát, a legnagyobb vigasztalás, amit egy ember önmagáról elmondhat így szól:
-       „Hiszem a bűnöknek bocsánatát, hiszem bűneim bocsánatát (…)!”
Amikor tehát azt mondjuk, vagy mondom, hogy „hiszem (…) bűneim bocsánatát,” akkor ez valójában a teljes Apostoli Hitvallás summáját, az Isten tökéletes váltságának koncentrált összefoglalását jelenti, mégpedig a saját személyemre vonatkoztatva. Bűneim megbocsátásának megvallásával Szentlélekkel együtt arról tanúskodom, hogy az Anyaszentegyházban tevékenykedő, a bűneinket, a bűneimet megbocsátó, nekem személyesen is kegyelmet és örök életet adó Krisztus, az Atya Isten személyes üdvözítő munkáját végezte el bennem is, és mi pontosan ezt valljuk meg, illetve vallom meg.
Itt jegyzem meg, hogy a kegyelem és bűnbocsánat mindig egy csomagban van az üdvösséggel és az örök élettel! Ez tehát a keresztyén, más szóval a krisztusi élet a maga gyakorlati valóságában, mert az, ami megkülönböztet bennünket minden más vallás követőjétől, bele értve az ábrahámi két nagy világvallást, a mózesi tradíciókon alapuló judaizmust, és az atyák hagyományán alapuló iszlámot is. Csak mi keresztyének valljuk azt, hogy bűneink megbocsátása az Isten Fia Messiás Jézus váltsága által van, ami egyben az Isten új teremtése is, ezért mindenre kiterjedő hatása nem korlátozódik pusztán erre a mulandó világra, hanem szétfeszíti annak kereteit, mert az örökkévaló új teremtés magára ölti, örök önmaga lényegévé változtava a régit, s közben teljesen és szervesen önmagába építve meg is szünteti azt. A bűnbocsánat ténylegesen az Isten megváltva és egyben teremtve ható ereje, ami nemcsak olyan híd, ami majd a halál eljövetelekor átsegít az öröklétbe, hanem pozitív, vagyis életet létrehívó isteni erőhatás, ami behatol az emberbe,” méghozzá atomi, vagyis a legelemibb, a bennünket alkotó legparányibb részecskék szintjén. (Vö. Joó Sándor 2002, 69.)
Az egy igaz Isten csak egy bűnbocsánatot ismer, és Ő számunkra nem tradíció se nem teológia, hanem a mindenható Isten Fia, Jézus Krisztus. Nincs más bűnbánat, csak az egyetlen, amit személyesen Jézus Krisztus által kapunk Istentől. Hasonlóképpen nincs más bűnbocsánat sem, hanem csak a Messiás Jézus szent neve általi kegyelem és bűnbocsánat! Ezt a kegyelmet és bűnbocsánatot sem a törvényt követő de a Messiás Jézust elvető tradicionális judaizmus, sem a Messiás Jézus Istenfiúságát tagadó iszlám nem ismeri, sőt semmilyen esélyt nem is adnak maguknak, hogy ez másként legyen. Miért? Azért, mert „az Isten szánakozó szeretetének testté vált bizonyítéka maga Jézus Krisztus”[1], az iszlám pedig az Ő Isten-fiúi és minden megváltói minőségében megtagadja Őt, sőt pokoli gyűlölettel üldözi az Úr tanítványait is. Az iszlám és a judaizmus megváltástanából, ha egyáltalán van ilyenük, akkor pontosan a Megváltó hiányzik belőle, aki számunkra viszont az Isten Fia Messiás Jézus.
Győzelmes hitünk szerint bűneink megbocsátásával Szentlélek az Isten Fia Messiás Jézus váltságát bontakoztatja ki bennünk. Az Isten minden bennünk történő munkái[2] közül a leginkább megtapasztalt munkája pedig az, hogy meggyőz[3] bennünket a bűn tekintetében, de ugyanakkor az Isten bűnre adott válasza tekintetében is, a bűnbocsánat, a feltámadás és az örök élet!
A bűn, mint olyan életünk és világunk egyik paradox, de rettentő valóságos jelensége. A bűn és annak minden romboló, pusztító munkája számunkra Jézus Krisztus keresztáldozatában lett látható, és Szentlélek által lett bennünket is átjárva érezhető, megtapasztalható valóság.
Áldott evangélium, hogy mi még a bűnt is Krisztuson keresztül tapasztaljuk, bennünk a bűn is Krisztuson keresztül hat. Ezért vallja olyan bátran Pál, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra van (Róm 8:28). Igen! Szabad nekünk úgy értenünk Urunk Mindenható voltát, hogy Ő nemcsak a menny és föld világai felett kapott teljhatalmat, de bizony a bűn felett, s azon belül a saját bűnös voltom felett is!
Mindez azonban azt is jelenti, hogy amennyiben nem jött volna el az Isten Fia, hogy testünket a bűnnel együtt magára öltse és felemelje azt a bűnnel együtt a keresztfára, akkor számunkra a bűn teljesen elérhetetlen, megfoghatatlan, felfoghatatlan, de ugyanúgy bennünk pusztító valóság lenne. Akkor nem tudnánk megnevezni, tárgyiasítani, magunkat a bűntől elválasztani, hogy tudni illik ez vagyok én, de ez már nem én vagyok, csak a belém szövődött bűn (Róm 7:16-17).
A bűn általunk nem érezhető voltának egyik legjobb szemléltető példája a Dávid Bethsabéval való vétkezésének története (2Sám 11-12). A bűn Krisztus általi leszámolásának legszemléletesebb története pedig az oszlopra fölemelt rézkígyó története (4Móz 21:4-9), ami valóságosan és tökéletesen az Isten Fia Jézus keresztáldozatában történt meg (Jn 3: 7 és 14-21), de nem ám csak rajtunk kívül, tőlünk távol a történelemben és a megfoghatatlan téridőben, hanem bizony bennünk magunkban is. Ennek az igazságnak részünkről kiábrázolt jelképes cselekedete a keresztség. A keresztség megvallásával tanúskodunk Krisztus felettünk való teljhatalmáról és bennünk való örök uralmáról.
Mindezzel együtt a bűn és nyilván a bűnbocsánatról szóló győzelmes hitvallásunk nem a mitológia mesevilágába zárt pszichológia-elméleti, se nem teológia-elméleti kérdés, hanem a legszemélyesebb egzisztenciális, élet-halál, üdvösség és kárhozat létkérdése. Noha személyes tapasztalatunk van a bűn bennünk elvégzett romboló munkájáról, a bűn és Isten kegyelméből a hozzá kapcsolódó bűnbánat, bűnbocsánat és a megszabadítva üdvözítő kegyelem, vagyis Isten bűnre adott válasza elsősorban mégsem tapasztalati, hanem hit-kérdés, az Isten által megdicsőített Jézus Krisztusba vetett bizalmunk kérdése. Amennyiben a bűnbocsánat elsősorban tudományosan is leírható tapasztalat volna, akkor nem úgy került volna be az Apostoli Hitvallás tételei közé, hogy „hiszem a bűnök bocsánatát”, hanem mint bármely fizikai törvény és általános emberi megtapasztalás. Akkor hitvallásunk személyes bizonyságtétel volna arról, hogy szüntelenül és állandóan érzem az Isten bűnbocsánatát és a vele egy csomagban levő örök életet. Pontosan ez az egyik oka annak, hogy a bűneink bocsánatát hittel hisszük és valljuk meg, nem pedig érezzük, mert ezt a bűnbocsánatot és kegyelmet nagyon sokszor nem érzünk, sőt legtöbbször az ellenkezőjét érezzük, épen ezért teljesen elbizonytalanodunk megkegyelmezett és üdvözített állapotunk felől, és itt jön segítségünkre az Isten ajándéka, Szentlélekisten és az Ő ajándéka, az igaz hit, amely legyőzte és mindvégig legyőzi ezt a világot (1Ján 5:4-5).
Urunk Jézusnak van egy példázata, amelyik egy adós szolgáról szól. Gazdája megfizethetetlen adósságot engedett el neki miután egy kis haladékért könyörgött. A szolga és az ura is tudta, hogy a haladék egyáltalán nem fog segíteni. A gazda megszánta és elengedte az életért könyörgő szolga minden tartozását. A történet szerint sajnos ez egy gonosz szolga volt, mert ameddig gazdája minden más alattvalója álmélkodott ura életigenlő szeretetén, megbocsátó kegyelmén, ugyanakkor példázatunk emberét nem az öröm és a hála töltötte be, hanem valami alantas nyereségvágy. Kiment az urától és azonnal nekilátott a saját adósai zaklatásához és nyomorgatásához. Rátalált egy emberére, aki mindössze száz napszám árával tartozott neki. Hiába könyörgött, hogy legyen hozzá türelemmel, mert megadja a tartozását, nem könyörült meg rajta, hanem az adódok börtönébe vetette. Megtudta mindezt az Ura és akkor igazságosan elszámolt vele.
-       „Gonosz szolga, - mondta neki az Úr - minden adósságodat elengedtem neked, mivelhogy könyörögtél nekem: Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?” Máté 18:32-33.
Akkor megharagudott rá az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.
-       „Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, -mondja Jézus - ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.” Máté 18: 34-35.
Testvéreim! Ez a gonosz szolga nem akart a megkegyelmezés és megbocsátás tudatában élni. Nem akart annak terhe alatt lenni, hogy jó Gazdája arany és pénz adósságát a saját életével egyenértékű szeretet adósságra cserélte. Az életigenlő kegyelem, irgalom és szeretet igáját le akarta szaggatni magáról.
A kérdés most csak az, hogy vajon én különb vagyok-e ennél a gonosz embernél az én Uram és Istenem előtt, aki hasonlóképpen kegyelmezett meg nekem, amikor Krisztusért minden adósságomat sok égi, földi és föld alatti tanú előtt elengedte? Pál válasza erre a kérdésre az, hogy nem!
„Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom (Róma 7, 18).”
Összefoglalva tehát ezt a bevezető gondolatot az Ige tanítása azt adja tudtunkra, hogy Szentlélekisten munkája nélkül nemhogy a bűnbocsánatról, de magáról a bűn bennünk való létéről sem tudnánk semmit, noha állandóan szenvednénk bűn rombolásaitól.
Szemléltetésképpen a bűnt és munkáját a számítógép-vírushoz tudnám leginkább hasonlítani. Egy vírusos computerről csak már a tünetekből tudunk arra következtetni, hogy vírusos lett, de magát a vírust csak akkor látjuk, ha egy jó vírusírtó program láthatóvá teszi azt számunkra, sőt levadássza és ki is írtja azt. Van olyan számítógép vírus, amely a gép softwer, vagyis a gép láthatatlan (program) részén keresztül magát a gépet is, vagyis annak hardwer (látható, megfogható anyag) részét teszi teljesen hasznavehetetlenné, más szóval megöli. Amikor tehát az Apostoli Hitvallás szavaival arról teszünk vallást, hogy hiszem a bűnök és azon belül a saját személyes bűneim bocsánatát, akkor valójában arról beszélünk, hogy Isten kegyelme a legújabb, állandóan frissülő operációs rendszert és vírusírtó programot írt belénk, ami leleplezi a bűn halált munkáló jelenlétét, minden művét, elfogja azt, karanténba zárja és megsemmisíti, továbbá Igéje és Szentlelke tűzfalával figyelmeztet és oltalmaz minden új vírustámadás ellen.
Mielőtt azonban bárki azt hinné, hogy embervoltunkban számítógépként működünk, ezért minden tökéletesen rendben van, jön az Ige újabb kijózanító tanítása, amit alapigénkről így hallottunk:
„Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom (Róma 7, 18).”
Amint hallottuk, maga ez a tudás is, hogy nem lakik énbennem jó; és a jó akarás ugyan megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom, még ez a felismerés is, Szentlélek által van, aki a kegyelem munkájával, vagyis a kegyelem, bűnbocsánat és örök élettel együtt végzi bűnt tudatosító és velünk éreztető munkáját bennünk! Ezt támasztja alá János is, amikor így szól:
„Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk.” 1Ján 1:8-10.
Szentlélek által azonban van egy másik tudásunk is, ami rátaláltat bennünket Isten útjára, és ami így szól:
„Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik [az] [ő] végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” Róm 8:26-30.
A bűnbocsánat megvallásával tehát azt is megvalljuk, hogy a bűnnel átitatott emberi természetünk javíthatatlan, ezért bűnbocsánatra és újjáteremtő kegyelemre szorultak vagyunk utolsó leheletünkig; sőt ma jobban, mint tegnap, holnap pedig jobban, mint ma!
Sajnos nagyon sok keresztyén ezt tagadja és himnuszokban beszél az ó-  emberről. Az Úr szava szerint viszont az ó-ember az a homokalap (Máté 7:24-27), amelyre a felépült első házat, az Ádám hasonlatossága szerint érzéki [ψυχικός (pszükhikosz)] embert[4], az Isten Fia Messiás Jézus a váltságával egyszer és mindenkorra javíthatatlanul és visszaépíthetetlenül lerombolta, a saját halálába zárva örök halálra adta (Róm 6:6).
Az Úr munkája azonban nem ennyi, mert ő nemcsak megöl (5Móz 32:39; 1Sám 2:6), hanem megdicsőítve (Róma 8: 29-30) meg is elevenít (1Kor 15:44b-55), erről pedig a test feltámadása tételnél fogunk részletesen beszélni, most viszont egy kis előzetes felvezetésképpen vessünk egy pillantást a Lélek által megelevenített krisztusi emberre. 
Az a kifejezés, egészen pontosan az állásszó[5] szó, amit Pál apostol arra a testünkkel megtörténő nagy változás leírására használ, ami a feltámadásunkkal együtt járó elragadtatásunkkor történik meg, tudni illik, hogy elváltozunk és romlandó testünk romolhatatlanná válik,[6] tehát az állásszó szót az ó-görög nyelvre fordított ószövetségi Szentírás (LXX = Szeptuaginta) a ruha váltás (1Móz 41:14, 2Sám 12:20) kifejezésére és az erő vételének leírására is használja. Azaz aki az Úrban bízik, erőt cserél, a maga ereje helyett az Úréval megy tovább, így lehetséges, hogy fut, és nem lankad el, jár, és nem fárad el (Ézs 40:31 és 41:1).[7] 
Egy másik ige szerint azonban még ennél is több történik már e mostani állapotunkban, hiszen az Úrból vett életerővel egy másik meg, – és átváltozás is elkezd megtörténni, amiről Pál így ír:
„Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk[8], dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől (2Kor 3:18).”
A bűnbocsánat megvallásával tehát már a Szentlélek bennünket megelevenítő munkájáról teszünk hitvallást, azt valljuk meg, hogy mi Krisztusba bízva többé már nem test szerint járunk, mert az Ige és Szentlélek bennünk történő munkája által megöldököljük az ó-ember kezdeményezéseit, annak gondolatát, akaratát és tetteit nem cselekedjük, nem valósítjuk meg, sőt mindenben Urunk és Istenünk akaratát és tetszését keressük, az igazság és szentség útját.
Ezzel kapcsolatosan mondja Pál, hogy „amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre”[9], „igazságnak fegyvereiül az Istennek mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik”[10] Ez bizony a krisztusi új élet mindennapos küzdelme, amely harcban sokszor elesünk, megszégyenülünk, de felkelünk és végül győzünk.
Mindezt ismét a mai modern számítógépes technika segítségével tudom a legjobban szemléltetni. Az asztali számítógépem jelen pillanatban két alapprogram, vagyis két operációs rendszert futtatására is alkalmas, mert fut rajta a legújabb Windows 10 és annak egy előző változata a Windows 7 is. Van olyan munka, amit a régebbi operációs rendszerrel tudok jobban elvégezni. Ez esetben elindításkor azt választom ki és indítom el a gépet. Pál valami ehhez hasonló fogalmaz meg ó, - és újemberünkkel kapcsolatosan azzal a különbséggel, hogy ő arra bíztat, hogy minden esetben az új program, sőt a legújabb és legfrissebb szerint cselekedjünk, a régit pedig adjuk halálra, mert az Úr is ara szánta azt.
Azt kérdezhetnéd most, hogy milyen cselekedetekben nyilvánul meg az ó-ember néven nevezett „operációs rendszer”? E program tetteinek listája igen hosszú, íme egy kis ízelítő. Az ó-ember biológiai testünk általi cselekedetei tehát a következők:
„Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket és ezekhez hasonlókat cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.” Gal 5:19-21
Szentléleknek új-emberünkkel együttműködő munkájának gyümölcse viszont:
„szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség és ezekhez hasonlók (Gal 5:22)!”
Pál így folytatja:
-       „Akik pedig Krisztuséi, a testet (értsd alatta az ó-embert, az érzéki embert) megfeszítették indulatjaival és kívánságaival együtt, mert ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk (Gal 5:24-25).”
Ebben a hasonlatban a biológiai testünk áldott, nemes és szent eszköz a Mindenható Isten szolgálatában, és a megváltás általi új teremtésnek a része. Ne forduljunk hát a hús-vér testünk ellen, mert az többé nem az ellenségünk. Nekünk nem hús és vér ellen van élet-halál küzdelmünk, hanem szellemi fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak (Efézus 6: 12), de amelyek ó-emberi érzéki testünkön keresztül tartanak ostromjuk alatt.
Érzéki testünk tehát nem egy megfogahtó valóság, sokkal inkább hasonlít a számítógépes alapprogramhoz, tehát egy szellemi, virtuális valóság, amely a vírusfertőzöttségé miatt romlott és hasznavehetetlen, ezért olyan dolgokra, olyan programok végrehajtására ösztönzi a biológiai test végrehajtó tagjait (szem, nyelv, szív, elme, kéz, láb stb.), amelyek az Isten szemében utálatosak, gyűlöletesek és kárhozatosak. Erre mondja Pál, hogy nem vagy adósa ennek a régi programnak, semmi nem kényszeríthet, hogy kényszerítő akaratát végrehajtsad, állj tehát ellene[11] és válaszd a kegyelemből kapott új élet programját, ami sokkal több, mint egy program, mert Ő valójában az Isten Fia Messiás Jézus bennünk, mi pedig Ő benne! (János 15)
Isten Igéje szerint a bűnre csak egy igazi, valóságos megoldás van, az Isten Krisztusban véghez vitt váltsága, amelynek szerves részeként a bűn, a bűn testével együtt a Krisztus halálával együtt meghalt (Róm 6:5-8), mennyei Atyánknak megvallott bűnünk pedig, minden bűnösségünkkel együtt a Jézus nevéért kegyelmet és megbocsátást nyert.
Szentlélek tehát soha sehol nem bátorít arra, hogy bárhogyan is az ádámi természet javításába kezdjünk, sőt olyan tiltott területté tette azt számunkra, mint a tűz lángjával oltalmazott Éden kertjét (1Móz 3:24). Az Ige szerint mindkét fa a kert közepében áll[12], úgy az élet, mind pedig a jó és gonosz tudásnak fája is. A kiűztetés által nekünk egyikhez sincs és nem is lehet hozzáférésünk (1Móz 3:24)! Nem marad ez mindig így, mert amikor eljön az új ég és új föld világa, akkor, „annak közepén” az élet fája (Jel 22:1-4) vár ránk és akkor közvetlenül fogunk Ő vele érintkezni, a jó és gonosz tudásának halált és kárhozatot hozó fája viszont örökre megszűnik létezni (Jel 21:27).
Életünk és üdvösségünk a váltság óta tehát az Éden közepén álló fáihoz nem közvetlen hozzáférés, hanem a Krisztusba vetett hit által történik az Isten kegyelméből és Szentlélekisten rejtett, de bennünk is történő valóságos munkája által.
Ezért valljuk az Apostoli Hitvallás szavaival, hogy „hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet!” Ámen.


[1] Joó Sándor: Hiszek. Dr. Joó Sándor igehirdetései 1959-60. Budapest 2002. oldal 69.
[2] És az (a Vígasztaló), mikor eljő, megfeddi (= meggyőz) a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem; És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem; Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Ján 16:8 – 10.
[3] Itt a megfed szó áll, görögül   ἐλέγχω (elegkhó). Jelentése:  1) megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz 2) rábizonyít, hibáztat, vádol (…).
[4]  Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki [πνευματικός (pneumatikosz)] ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. 1Kor 2:14-25.
[5] ἀλλάσσω (allasszó); jelentése: 1) változtat, megváltoztat, elváltoztat; 2) (passzív) elváltozik, megváltozik ;3) elcserél, kicserél, felcserél (Róm 1:23); 4) LXX (ruhát) vált, cserél (1Móz 41:14, 2Sám 12:20); 5) LXX (erőt) vesz, cserél (Ézs 40:31 és 41:1).
[6] Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 1Kor 15:51-52; Negatív megfogalmazásban, pedig így használja:   És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Róm 1:23.
[7] Vö. Dr. Tóth Eszter és Dr. Grüll Tiborné Eszter: In Bible Discovery Újszövetségi Ógörg-magyar szótár 2. kiadás. G236 ἀλλάσσω (allasszó) szó jelentése.
[8]  Itt a görög μεταμορφόω (metamorphoó) szó áll, jelentése: 1) átalakít 2) passzív alak: átváltozik, elváltozik, átalakul.
[9] Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál. Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. Róm 6:19-23.
[10] Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Róm 6:13-14.
[11]  Mert még vérig [αἱ̑μα (haima)] nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Zsid 12:4.
[12] És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. 1Móz 2:9.