2014. június 9., hétfő

Meggyógyít a közömbösségemből!

Alapige: Jel 3: 15 – 19
Igehirdető: Faust Gyula
Keresztyén civilizációnk rákfekélye a közömbösség. Mielőtt Hitler a teljes gőzerőre kapcsolta volna az anschluss gyilkos gépezetét, tudományosan megtervezett, évekig tartó, fokozatos közömbösítéssel közömbösítette birodalma polgárait. A közömbösítés sikeres volt. Millió szám pusztultak el a rendszer és a tiszta faj ellenségének bélyegzett emberek az úgynevezett munkatáborokban, a többségi jóléti társadalom pedig helyeslően bólogatott, vagy önfeledten tapsolt is neki. Közömbösség nélkül nem működött volna a kommunizmus gépezete sem. Míg százezrek és milliók a haláltáborokban szenvedtek a közömbösített új ember az új rendszer bizalmát élvezte az első az elsőbbek igazságosnak hirdetett Kánaánjában. Könnyű azt mondanunk, hogy mi nem vagyunk közömbösek. Valóban? Gonosz őrszemek éjjel és nappal ügyelnek ránk, hogy azok legyünk. Nem volt olyan rég a Jugoszláviát darabjaira szétszedő háború. És míg a szerbek, horvátok és bosnyákok gyilkolták egymást, Magyarország a „Big brather” valóság show-t bambulta a tévében. És ez csak egy az elközömbösítő eszközök közt.


Laodicea nem egyik napról a másikra jutott a közömbössége miatt a kiköpettetés állapotába. Nagy az Isten kegyelme, hosszan tűr érettünk. S mégis oda jutott ez a gyülekezet, hogy Ő csaknem kiköpte a szájából.
De mégsem köpi ki: tanácsot ad neki az Úr. Ez meglepő. Aki a kiköpettetés, a gyehenna állapotában van, ahhoz az Isten tanácsadóként fordul. Nem ítélőbíróként, hanem beszélgetőtársként. A „tanácsolom” ezt jelenti: „szeretnélek meggyőzni, rábeszélni, megmondani neked, hogy nem jól van ez így, hogy ennyire közömbös vagy. Laodiceát az önerőből elért gazdagsága tette közömbössé. Gazdag vagyok, nincs semmire szükségem – mondta. Ez azt jelenti, hogy TŐLED semmire sincsen szükséged.” Lehet, hogy te nem mondod Istennek, hogy meggazdagodtam, csak már egyáltalán semmire sem számítasz Tőle. Úgy élsz, mint aki számára sem Isten, sem az Ő népe, az anyaszentegyház nem létezne. Tudod, annyira érdekel téged az Isten, amennyire a népe érdekel téged! Amilyen az egyházhoz való viszonyod, olyan az Istenhez is! Kevesen vannak, akiket az ellenséges hitetlenség és nyílt ellenszegülés fordított szembe a gyülekezetével. Kevesen vannak, akik megharagudtak valamiért az egyházra, ezért durcásan távol maradnak. Kevesen vannak, akik más keresztyén templomba járnak, s ezért nem jönnek közénk. Kevesen vannak, akik okkult csoportok, vagy szekták tagjai és ezért kerülik az egyházat. Kevesen vannak, akiket a hivatásszerűen végzett életmentő munkájuk akadályoz meg! Nem ezek tartják távol a legtöbbünket a gyülekezettől, hanem a mindenek közt a legrosszabb: a langyos közömbösség.
A langyosak nem hideg istentagadók, nem jég kemény pogányok, nem büntetett gonosztevők, de állapotuk mégis rosszabb, - mondja az Úr – mintha azok volnának. Lehet velük beszélni Istenről egyházról, régi ismerősként hallgatják, helyeslően mosolyognak is hozzá, illedelmesen érdeklődnek, majd udvariasan kimentik magukat a felelősségük alól és soha be nem következő ígéretet tesznek. Nem lelkesednek a Krisztus ügyéért. Kimértek, józanok, ridegen bölcsek, mérsékeltek, tárgyilagosak, úgynevezett normálisak, kik titokban megvetik a rajongókat a buzgólkodókat. Ez a langyosság a kihűléses halál, amikor nincs semmi az emberben, ami fenntarthatná élethez szükséges meleg egyensúlyát. Ennek a valaminek, vagy valakinek a hiánya, kárhozatosan halálos! Az Úr nem akarja, hogy bele langyosodjunk a kárhozatunkba!
Ezért Isten tanácsol. Bárcsak meggyőzne bennünket is Jézus!
„Végy tőlem!” Itt a görög  ἀγοράζω  (agoradzó) szó áll, amit úgy is fordíthatnánk, hogy piacozzál Tőlem! Az agora az ókori Görögországban valójában a szentélykörzet szent tere volt, a görög városok vallási, szellemi, politikai és kereskedelmi (üzlet, tőzsde, piac) irányításának és szervezésének központi tere. Megszentelt terület, így a bűnösök nem léphettek be oda. Egyfajta könyvtárként, a város ügyeit intéző szavazóhelyként is működött. Az agora római megfelelője a fórum. Athénban az Agora a város politikai életének központja. Itt ítélkeztek Szókratészt felett. A színházaknak, iskoláknak és az oszlopcsarnokok üzleteinek köszönhetően az Agora volt a város életének minden területét lefedő társadalmi és kereskedelmi központja, még az Athénban használatos ezüst érmék pénzverdéje is. Így tehát, amikor az Úr azt parancsolja, hogy „Tőlem piacozzál”, a lehető legteljesebb életet kínálja fel, amit csak el tudsz képzelni. Olyan valamit akar adni, ami kihat élted minden területére, itt és az örökkévalóságban egyaránt!
Azért mondja, hogy Tanácsolom. Szükségünk van erre a tanácsra. Az Ő neve Tanácsos. A nagy kínálatözönben, jó, ha meghalljuk végre az egyetlen jó Tanácsost!
Végy Tőlem, - mondja - mert lehet mástól is vásárolni, nem csak az Úrtól. Babilon a sátáni birodalom és város jelképes neve, piacán minden kapható. Jelenések könyvének tizennyolcadik része babiloni árucikket sorol fel.[1] Az is megtalálható ott, amit Jézus említ: arany, kenet, gyolcsruha. Csak az nem Tőle való. Nem bolti aranyról szól Jézus. Nem az a kérdés, hogy van-e hitem, igazságom, jó cselekedetem, buzgalmam, balzsamom. Az a kérdés: kitől van mindez? Naomi azt mondta Ruthnak: „Leányom, ne menj szedegetni más mezőre.” (Ruth 2, 8) Ha Ruth más mezőre ment volna, ott talán gazdagabb termést talál, de a neve Soha nem kerül be a dávidi-jézusi családfába!
Sok aranykereskedő van — sokféle lelki ajándék, sokféle gyógyulás szerezhető be, sokféle evangelizátor terjeszt sokféle evangéliumot. Sok juhakol van, de nem mindnek az Ajtónálló nyitotta meg ajtaját. Ágoston Jézus Krisztus sebeit ajtóknak nevezi. Egyetlen út van a számunkra, amely az Ő testén, a meghasadt kárpiton vezet át. Isten csak azokat igazítja meg, akik Jézus hitéből valók.
„Tűzben megpróbált aranyat.”
Jézus csakis tűzben próbált aranyat ad. Megtisztított aranyat. Az Ördög, a nagy hamisító mást kínált helyette. A Gonosz hamis aranyában nincs benne a tiltás tűz-próbája — akadt is rá vevő. Az Isten aranyát megégette megtisztította az a szócska amit mi nem szeretünk a ‚ne”. Ne egyél!” Az Ördög aranyában hamis állítás van: „olyanok lesztek, mint az Isten.” A Gonosz Összekeveri az Igét a nem-Igével. Jézust így kísérti meg: „Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, ás kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.” (Mt 4, 6) A Sátán itt a 91. zsoltárból idéz, de elhallgatja, ami e vers előtt van: „a Felségest választollad a te hajlékoddá.” (9. vers) Csak az számíthat az angyalokra, akinek az Úr lett a hajléka S azt is elhallgatja, hogy e zsoltár azzal végződik: .mivelhogy ragaszkodott hozzám megszabadítom Őt.” (14. vers)
„Megpróbált.”
Az eredeti kifejezés szerint Inkább tűzben izzított aranyról van szó. Isten népét tűzön viszi át, hogy kiégjen belőle a salak. Krisztus van velünk ebben a tűzben! Tüzében minden elhal, elhamvad, kiolvad, ami nem krisztusi. A salak: az én. Az én lelkesedésem, az én akaratom. A Lélek tüze kiégeti belőlem saját tüzemet, saját izzásomat. Mi hajlamosak vagyunk úgy gondolni erre a felizzításra, hogy „Isten elvégzi megtisztításomat, hogy azután mint csillogó aranyat vegyen ki a lángból.” Nem! Istennek nem kell az én színarany csillogásom, neki egészen más kell, az áttetszőségem[2] kell, ezért aranyként benne hagy a tüzében egy életen át! Az izzítás sosem ér véget. „Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek, sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az Ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva őrvendezhessetek” — írja Péter. (1 Pt 4, 12)
Sadhu Sundar Singh mondta egyszer: ha megfogjuk a hideg vasat, akkor magát a vasat érezzük; ha pedig izzik a vas, akkor a tüzet érezzük. Jézus: tűz; s az arany akkor tiszta, ha hűen adja tovább Mestere izzását. Jézus sohasem nyilvánult meg hidegen vagy langyosan, hanem féltő szerelmében égett, izzott a szíve — „szívem megolvadt viasz, tűzben izzó arany. Ezért amit izzítva kapunk, nem adhatjuk tovább langyosan. Amit salakmentesen kapunk, nem adhatjuk tovább salakosan. Ne tegyen langyossá a magunk féltése, a gyávaság, a szenvedés nem vállalása. A tűz vonz oda magához, az izzás. Betegei vagyunk-e már a szerelemnek? Van-e már lázunk?
„Végy tőlem ingyen!”
Ha fizethetnék érte, tudatában lehetnék annak, hogy valamit törlesztettem Nem lehet jobban tönkretenni valakit, mint az ingyen Szeretettel — mert az ingyen kegyelmet nem lehet kiegyenlíteni; mert az ingyen szeretetét nem lehet megfizetni.
Áldott legyen az Isten, hogy egy örökkévalóságra eladósított bennünket!
Kiköplek-szeretlek!
Előbb azt mondta Jézus: „kiköplek”; most meg azt mondja: „szeretlek”. Azt szereti tehát, akit kiköpött.
Egy kérdés támad bennünk: „kiköplek” — de hová?
Jézus maga is egy kiköpött. Mert ez a világ nem fogadta be, népe nem adott helyet neki. S ez a Jézus, aki azt mondta, hogy „kiköplek”, nem köpte ki a laodiceai gyülekezetet, mert ha megtette volna, akkor ez a gyülekezet hiányoznék a Jelenések könyvéből. Íme hát a mélységes titok.
A kiköpés egy hely, héberül Tófet, a gyalázatnak, a kiköpetésnek a helye, Jeruzsálem szemétdombja a városon kívül a Golgota! Ha tehát kiköp minket Jézus, aki maga is kiköpött, akkor hova köp ki? Oda, ahol Ő van — a Golgotára. Ki lehet bírni ezt a szeretetet?
Jézus azt mondja: „Mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre.” (Lk 14, 10) És az a meglepetés ér bennünket, hogy amikor engedelmeskedünk neki, és le akarunk ülni az utolsó helyre (talán morogva, lázadozva), akkor azt látjuk, hogy már ott van Jézus! Jézus ül a legutolsó helyen. S ott maga mellé ültet. Fogadjam el ezt az utolsó helyet. Mert ennél előkelőbb hely nincs a világon! Maga mellé ültet Jézus, a Vele való életközösségbe. Oda szán minket. Mi is e világ szemetjeivé váltunk, Vele együtt.
„Akit én szeretek, megfeddem.”
 „Akit én megfeddek, szeretem.” Ugyan miért fenyítene máskülönben az Isten, ha közömbös lennék neki, ha nem lennék érdekes a számára? De az Isten szeret minket, szeme fénye vagyunk. Az Isten szeretete gyöngéd szeretet. Ám mi folyton visszaélünk vele, emberi tartalmakkal töltjük meg; azt hisszük, hogy az a szeretet, ha szépeket mondunk egymásnak, hogy nekünk is szépeket mondjanak. Önző önszeretet húzódik meg e mögött. Az ige azt mondja: „temérdek a gyűlölőnek csókja.” (Péld 27,6) Az Isten szeretete féltő, megmentő szeretet, kemény szeretet, a kárhozatból kihozó szeretet. A féltő szeretet nem magát félti, hanem a másikat. Mi azért félünk mentő szeretettel szeretni, mert féltjük önmagunkat.
Ő nem csak bárányosan, hanem egyben haragosan is szeret. Miért nem beszélünk az Ő haragjáról, a szeretet bosszúállásáról? Az Isten bosszúálló, haragvó Isten. Aki nem tud haragudni, az nem is szeret. Azt mondja az ige: „Haragudjatok, de ne vétkezzetek!” Mi a vétek a haragban? Akkor vétek a harag, ha nem mentő szeretettel szeretek. Ha a harag tele van mentő szeretettel, akkor az felülről való szeretet.
Nincs jogunk az Istennek csak a szeretetéről beszélni, mert Istennek a haragja is szeretet. A mi szeretetünk viszont csakis harag, mert elveszítő szeretet. Telve van ilyen igékkel a Szentírás. ,,Eljön az Isten haragjának a napja.” Hol van itt a szeretet?,, Rájuk rohanok, mint a kölykétől megfosztott medve” (Hős 13,8), „rájuk hozom, amitől félnek” (Ésa 66, 4)... Hol van ott a szeretet, amikor azt mondja Isten, hogy nem kegyelmezek meg, és nem kedvezek, és nem leszek irgalmas, hogy el ne veszítsem őket!” (Jer 13, 14) Hát éppen ott van a szeretet! Azért nem kegyelmez, hogy kegyelmezhessen. Azért nem lágy kézzel szeret, hogy megmenthessen.[3]
Testvéreim! Isten féltő szerelmének igéjét hallottuk! Végezzünk hát számadást, hogy a megtérés gyümölcseit teremhessük az Ő dicsőségére! Ámen.
[1] Arany és ezüst, és drágakő és gyöngyök. Gyolcs és bíbor, selyem és skárlátcikkek; Mindenféle fa, még thinfa is. Mindenféle edény: elefántcsont, drágafából, rézből, vasból és márványkőből [csinált] bármilyen használatra való edényt; És különféle fűszereket, illatszereket és keneteket: fahajat, tömjént. És borok és olajféléket. Gabonafélék és őrleményeiket: zsemlyelisztet. Barmokat, juhokat, és lovakat. Kocsikat és szekereket. Rabokat és emberek lelkeit. Jel 18: 12 – 13.
[2] A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utcája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg. Jel 21: 21. 
[3] Visky András? Méz a sziklából, Koinónia Kolozsvár 2003. (decemner 2 – 8)