2014. július 3., csütörtök

Ragyogjon bennünk az Atya Isten dicsősége!

Igehirdető: Faust Gyula
Köszöntés: A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Jakab 3: 17.
Alapige:            Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.[1] Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.[2] 2 Kor 4: 5-7

Lectió: Jakab 1.
„Azokon, akiket nem Isten tanít és akiknek prédikációim mellett nem a Szentlélek a tanítómesterük, lehetetlen bármilyen írással vagy tannal segíteni. Mert ezeknek Isten maga és a Szentírás sem lenne elég. Nem segít rajtuk sem prédikálás sem tanítás, sem beszéd, sem írás, az sem segítene, ha a leveleknek, füveknek, fáknak, hegyeknek és völgyeknek, minden teremtménynek nyelve lenne, és tanítani tudna. Értelem, test és vér nem értheti meg, nem foghatja fel, amit a Szentírás mond, hanem Istennek kell a Lélek által a szívben kijelentenie azt, amit szóval a fülnek hirdetnek. Krisztus megismeréséhez minden könyv kevés, az összes tan túl csekély, minden értelem túl tompa. Csak egyedül az Atya jelentheti ki Őt nekünk. (Mt 11, 27)”[3]Mindez csak azt jelenti, hogy Isten különleges beavatkozására vagyunk utalva minden egyes alkalommal, amikor igéjét hallgatva keressük Őt! Az iménti idézetet Luthernek tulajdonítják, Pál pedig a következőképpen szólt erről: „Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy Isten dicsőségének ismeret a Krisztus arcán ragyogjon fel előttünk.” (2Kor 4: 6) Az apostol a látás általi megismerés törvényét adja elénk. Mondjuk úgy, hogy fizikai törvényként is felfogható tanítás. Ugyanolyan törvény ez, amilyen a fénytan bármely törvénye. Ez a törvény pedig azt jelenti, hogy ameddig ez a világ van, a megismerés törvénye is van, és nem változik meg! A dolgok tehát nem működnek másként, csak így, ahogy itt halljuk az igében.
Az Isten megismerése, hasonlóan a látáshoz, csak önmagunk megismerése által, egészen pontosabban csak azzal együtt lehetséges. A látásnál a rajtunk kívüli kép az elménknek köszönhetően bennünk projektáldóik, és a lényünk részeként jelenik meg, legalább is így érzékeljük. Erről a bennünk való érzékelésről mondja Antiokiai Izsák, hogy az „átlátó vagy megértő szem.”[4]Ezt a görög a θεωρέιυ (theorein) igével fejezi ki. A feltámadáskor, amikor Péter Jánossal együtt kiszaladt a sírhoz, akkor Péter bement a sírba és látta, hogy miként van ott a Jézus testéről való gyolcstekerék.[5] Azt pedig, hogy Péter látta a gyolcsszalagot a görög a θεωρέω (theóreó) megfigyel, megszemlél, megnéz, végignéz, lát, észrevesz, tapasztal, benyomást szerez igével fejezi ki. Andrei Pesu szerint >>a látás egyöntetű, ősrégi tekintélynek örvend. Az ókori görögök így nevezik: „a nagy érzék.”Miután közvetlenül kötődik a szemlélődés nyugodt gyakorlatához, és a „szemlélődő élet” (theoretikosz biosz) par exellence érzékszervként felülemelkedik a „gyakorlati” élet esetlegességein, szomszédsági viszonyban van az értelemmel, ha nem éppen szimbolikusan azonos vele. <<[6]Szerinte ez (a látás) a testiséghez legkevésbé kötött érzék. Az összes többi érzék kisebb-nagyobb mértékben feltételezi a közvetlen érintkezést a rá ható ingerrel. Az ízlelés meg a tapintás az érintés révén megszünteti a feldolgozó szerv (elme) és a tárgy közötti térközt, a szaglás pedig elképzelhetetlen az orcimpák közelítése nélkül. A látás az egyetlen érzék, amely a távolsággal dolgozik. Sőt a távolság egyenesen előfeltétele, „ősjelensége”. A hallás nekünk szóló aktív ingert feltételez, míg a látás a puszta jelenlétet rögzíti. Csupán a látás közvetíti felénk a távoli, elemi érdekeinktől idegen dolgok létezését. A személyes akarat, a szubjektív szándék kevéssé jut ebben szerephez. Akarva- akaratlan „egyenes adásban” vagyunk a láthatóval. Sokkal könnyebb egy illatot, egy ízt, egy érintést elkerülni, mint egy optikai érzetet. Az, hogy hozzáfér az érinthető körén túli dolgokhoz (a távolság a kívül maradás egyik módja), illetve a nézés nyugodt, statikus jellege az általában vett megismerés tökéletes parabolájává és az „objektivitás” jelképévé teszi a nézést. A látás, a látomás és a megértés tömör fogalomláncot alkot. A tudatlanságot vagy az ostobaságot önkéntelenül a „vakság” formáinak minősítjük, vagyis a látás hiányosságainak. Tegyük még hozzá, hogy a szem képes felfogni a legértékesebb és az értelem számára legtisztább érzetet, a fényt.[7] Ami a szemnek a fény, az értelemnek az a világ világossága! Jézus mondta? „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága!”[8]
A megismerés tehát együtt jár a megismertetéssel, azaz Istent csak önmagunkkal együtt ismerhetjük meg, és e megismerésben bennünk történnek lényegi változások, egzisztenciális átalakulások! A továbbiakban csak így érthető a megismerés. A megismerést illetően tehát, ahogy a szem látásához nem elég a látnivaló jelenvalósága és jelenléte, mert hozzá a látó szemen és a látást feldolgozni képes agyon túl még fény is kell, hasonlóképpen az elme és a szív megismeréséhez nem elég a megismerésünkre vágyva váró jelenléte, világosság is kell! Ahogy a fény hordozza a láttatott képet az elmének, hasonlóképpen a világosság hordozza a Krisztusról visszatükröződő Atya arcát a szívünknek. Mi csak ezt a visszatükröződést[9] vagyunk képesek felfogni. „A szív végeredményben a szellemi megismerés egységesítő elve, ennek okán beszélnek a „harmadik szemről” a „szív szeméről” (olulus cordis), amely mihelyt újra felnyílik, Isten szemében tekint. Csupán a szív szeme látja az értelem napját.”[10]A rejtett szem, amellyel a szerzetes (a megtisztított szívű tanítvány) látja Isten arcát, akárcsak az angyalok, az isteni „érzékenység” visszfényeként kialakult „hiperérzékenység” egyik formája. A szív szeme maga Isten szeme, az a szem, amellyel az aszkéta (a Krisztusban szent tanítvány) bensejében újra működésbe lépő Forrás saját magát látja.[11] (F. Schuon nyomán, i.m. 17. o., 14. j.): az ogalla sziú törzs egyik bölcsének vallomása: „Vak vagyok, és nem látom ennek a világnak a dolgait; de amikor eláraszt a Fenti Világosság, és megvilágítja a szívemet, akkor egyszerre csak látok, mivel szívem Szeme (Chante Ishta) mindent lát. A szív szentélyének közepében van egy parányi hely. Itt lakik a Nagy Szellem, és ő a szem. A Nagy Szellem szeme az, amellyel Ő mindent lát, és e szemmel látjuk mi is Őt.” Antiokiai Izsák „átlátó vagy megértő szeme”[12]tehát nem csak az ember részéről átlátó szem, hanem sokkal inkább az Isten részéről az! Szívünk szeme azért lát, mert Isten szemével láttatunk meg általa!
Fény és világosság, mindkettő a Teremtő Isten igéjében van. Az IGE tehát számunkra olyan, mint a világosság, mint a nappalnak a világossága, ami most is csodálatosan körülvesz bennünket. Ilyen az ige, pontosan így hat az ige, amit akkor veszünk magunkhoz, ha olvassuk a Szentírást, hallgatjuk a prédikációt, vagy látható szent jegyekként vesszük magunkhoz a megtört kenyérben és a velünk közölt pohárban. Mindhárom formában a testünk részévé lesz! Ő szól és a nem létezőből létező lesz; Ő elhallgat, és mindaz, ami létét teremető igéjétől kapja, az enyészet beláthatatlan tengerének sötét mélyére süllyed.
Az Úr igéje önmagunk megvizsgálására szólít fel, ami számunkra azt jelenti, hogy az áldott orvoshoz, Jézushoz jövünk és arra kérjük Őt, hogy vizsgáljon meg. Mi nem tudjuk magunkat megvizsgálni, Jézus mindenen áthatoló tűzláng[13]tekintete viszont igen!
Mi is a megvizsgálás célja? Az Isten ismeretünk! A Krisztuslátásunk!
Látjuk-e Krisztust, sőt látják-e rajtunk Jézust, ez a kérdés? Ha nem, miért nem? Meghomályosodott és elromlott a szemünk? Nincs nappal és világosság, hanem éjszaka és sötétség van? Talán az elménkben, a gondolkodásunkban romlott el valami. Vagy tán minden problémánk oka csak az, hogy nem a jó irányba figyelünk? Ha pedig drága kinccsel töltött cserépedény vagyunk, ahogy Jézus mondja a tíz szűz példázatában, éjszakába hordozott olajos korsók, akkor az a kérdés, hogy üresek vagyunk, vagy van bennünk fényt adó olaj?
Az áldott orvos kérdéseire mind van felelet az igében. Jézus azt mondta, hogy, ameddig a világon van Ő a világ világossága, de mihelyst elmegy, a világ sötét éjszakába borul.[14] Ő a mennyekbe ment és a világot sötétség fogta körül. Meghirdették a nagy felvilágosodást, de a világnak nem lett tőle világossága, a valóság az, hogy az orrodig sem látó bánya mély sötétség van! Ebben az éjszakában csak az Úr tanítványai fénylenek, mint a csillagok, mint valami lámpások, amúgy koromsötétség van. Ezek a fénylő égi lámpások pedig mi vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a hatalmas repülőterek pályajelző égői. Az Úr állít egymás mellé egyenes sorban, hogy utat jelöljön velünk az egyházába érkező üdvözülteknek. Sok üdvözített lélek kering fölöttünk, már-már üres tankkal, és nem tud hová landolni, mert nem fénylünk, nem világítunk, vagy ha mégis világítunk, akkor nem tudunk alázatosan és fegyelmezetten sorba állni, hanem össze vissza vagyunk, ki-ki önmaga világosságában tetszelegve. És ha mellettünk ronccsá zúzzák magukat az emberek, nem is gondolunk arra, hogy lehet, hogy a mi világosság nélküli állapotunk miatt történt.
Nem kétséges az sem, hogy Krisztus az ő ígérete szerint velünk van minden nap a világ végezetéig, mégis olyan árvának érezzük sokszor magunkat, mert nem látjuk és nem is érezzük Őt.  Ilyenkor hajlamosak vagyunk feladni a keresést, bizalomteljes és türelmes várakozást és mély csüggedésbe esni, vagy Jézuspótlékokat keresünk magunknak, hogy érezhető és látható módon valahogy mégis birtokolhassuk a felfoghatatlant. Minden áron boldogságérzetet akarunk, és már nem törődünk azzal, hogy ez a vágyott boldogság Krisztustól jön, vagy elvesztésünkre törő ellenségünktől. Nem érdekel az sem, hogy vágyott boldogságom csupán a hústestemnek, vagy Szentlélek által megújított teljes lényemnek szól, melynek elválaszthatatlan része a fizikai testem is. Nem ez a Krisztussal való közösségünknek az útja, hanem a kegyelem és a hozzá kapcsolt hit, a Krisztus bennünk tükröződő megismerése!
Amikor Francois Mauriac 82 éves volt, újságírók látogatták meg és interjút készítettek, mely a Panorama Cretien című irodalmi folyóirat hasábjain jelent meg. Ebből idézek. Az újságírók egyik kérdése ez volt: „Ön gyakran beszél a halálról. Elképzel valamit a halál után?” Az író így válaszolt:
„Önök tudják, hogy az én hitem végtelenül egyszerű hit. Bizalommal vagyok Valaki iránt, akinek az ígéretei nem lehetnek balgaságok. Egyébként számomra nem létezik választás az ígéretek és a másfajta állítások között. Szent Péter szava:
»Kihez menjünk? Az örök élet Igéi Nálad vannak!» számomra mindent összefoglal. Más szóval: nemsokára megtudom, hogy csalódtam-e, vagy hogy igazam volt-e mindenki mással szemben, hiszen az ember kegyetlenül egyedül érzi magát a hitével, nemde? De mondhatom önöknek, hogy akkor is ha tévedtem - először is ezt nem fogom megtudni - a hitem végtelenül segített, támogatott, vigasztalt és megmentett a kétségbeeséstől ebben a világban. Tényleg a kétségbeeséstől mentett meg!”
Figyelemre méltó ebben a nyilatkozatban a boldog bizonyosság és az alázatosan hordozott bizonytalanság szép egysége. Nem találtam nagyobb és jobb Mestert Jézus Krisztusnál vallja az ősz művész - bizalommal várom az Ő ígéreteinek beteljesedését.”[15]
Érjük tetten és ragadjuk meg magunkban is a Krisztus Jézusba vetett hitet, mert általa ad Isten világosságot, értelmet, bölcsességet és megismerést! Csak ez a hit hasít utat az éjszakába borult világban! Az Úr pedig ezt a bizalmat keresi bennünk szüntelen, hogy alkalmas időben kegyelmével a segítségünkre siessen.
Hallottuk az apostol buzdítását:    „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége (világossága, értelme, látása, megismerési képessége), kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.”[16]Aki úgy érzi, hogy vak, nem látja a világ körülötte és benne történő dolgait,[17]kérje a mennyei Atyától a Szentlélek világosságát és látását!
Szólj hát Uram, hogy hallja szolgád a te IGÉDET! Szólj világosságot teremtő szózatoddal, hogy megismerésed kegyelmét ajándékozhasd nekünk! Plántáld belém szent Fiad bölcsességét, értelmét és látását a velük együtt járó alázattal és engedelmességgel! Gyökerezz belém és feszíts szét hiábavalóságomat! Kérjük hát Isten rendkívüli erejét, hogy gyújtson végre lángra! Ámen.

Áldás: Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Jakab 1: 21.
[1] 1Móz 1, 3.
[2] 1Kor 1, 27; 2Kor 12, 9.
[3] Koinónia: Luther Márton mélysége és magassága, Koinónia Kolozsvár 2010. o. 203.
[4] Antiokiai Izsák, Filokalia, X. 343. o.
[5] János 20: 6.
[6] Andrei Plesu: Angyalok, Koinónia Kolozsvár 2006. o. 140. Vö. Frithjof Schuon: L’Oeil du Coeur, Dervy-Livres, coll. Mystiques et religions, Paris, 1974, 13 – 19. o.
[7] Andrei Plesu: Angyalok, Koinónia Kolozsvár 2006. o. 140-141.
[8] János 8: 12.
[9] Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. 1Kor 13. 12.
[10] Andrei Plesu: Angyalok, Koinónia Kolozsvár 2006. o. 141.
[11] Andrei Plesu: Angyalok, Koinónia Kolozsvár 2006. o. 142.
[12] Antiokiai Izsák, Filokalia, X. 343. o.
[13] Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; Jel 1: 14; A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az ízzó fényű érchez: Jel 2: 18; És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Jel 19: 12.
[14] Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Ján 12: 35.
[15] Farkas József: Nem csüggedünk! Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Pápa 2013. o.120-121.
[16] Jak 1: 5.
[17] F. Schuon nyomán, i.m. 17. o., 14. j.): az ogalla sziú törzs egyik bölcse mondta: „Vak vagyok, és nem látom ennek a világnak a dolgait; de amikor eláraszt a Fenti Világosság, és megvilágítja a szívemet, akkor egyszerre csak látok, mivel szívem Szeme (Chante Ishta) mindent lát.”