2015. május 6., szerda

Isten harca a lelkünkért a hazugságok birodalmában

Köszöntés: Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 1Ján 4:1.

Bibliaolvasás: Galata 1: 1 – 10.

Alapige: „Nem térhetek vissza veled, és nem mehetek be hozzád. Ezen a helyen nem eszem és nem iszom semmit sem. Mert ezt a parancsot kaptam az Úr igéje által: Ne egyél és ne igyál ott semmit, és ne azon az úton térj vissza, amelyen odamégy! 1Kir 13: 16 – 17.
Igehirdető: Faust Gyula

Isten ószövetségi népe történetében közvetlenül Salamon halála után erőre kapott egy igen gonosz és sötét korszak. Még Salamon idegen feleségei által az egész országot ellepték a különféle bálványisteneknek állított oltárok és áldozóhalmok. E bűn büntetése az ország kettészakadása volt. Tíz törzs felett Jeroboám uralkodott, két törzs felette pedig Salamon Fia, Roboám, aki Jeruzsálemben lakott.
Isten megparancsolta, hogy egy évben háromszor minden izraelita tegye tiszteletét a templomban, amely Jeruzsálemben volt. (2Móz 23:14-17; 34:23; 3Móz 23: 5-14) Tudva mindezt Jeroboám így gondolkozott magában: „Még mindig visszakerülhet Dávid házához a királyság! Ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben, az Úr házában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajlik, engem pedig megölnek, és visszatérnek a Dávid fiához. Ezért elhatározta, hogy készíttet két aranyborjút. Majd ezt mondta: Eleget jártatok már Jeruzsálembe! Itt vannak isteneid, ó, Izráel, akik fölhoztak téged Egyiptomból! Az egyiket Bételbe helyezte el, a másikat pedig Dánba vitette. És vétekbe vitték ezek a népet, mivel ezekhez járt: Bételben az egyikhez, Dánban pedig a másikhoz. Azután templomokat is készíttetett az áldozóhalmokon, és papokat rendelt a nép köréből, akik nem Lévi fiai közül valók voltak. Elrendelt egy ünnepet is a nyolcadik hónap tizenötödik napján, mely Júdában, az első hónapban tartott ünnepnek megfelelője volt, és áldozott Jeroboám az oltáron. Ugyanígy járt el Bételben is; áldozatot mutatott be a borjúknak, amelyeket ő készíttetett. Bételben is papokat rendelt az áldozóhalmokra, amelyeket létesített. A Bételben csináltatott oltáron is áldozott a nyolcadik hónap tizenötödik napján; abban a hónapban, amelyben önkényesen rendelt el egy ünnepet Izráel fiai számára. Áldozott az oltáron és tömjénezett.
E hamis kultusz leleplezésére az Úr parancsára Isten embere, egy Júdából való próféta Bételbe érkezett, pontosan akkor, amikor Jeroboám ott állt az oltárnál és tömjénezett. A júdeai próféta az Úr parancsára az oltárnál minden összegyűltnek prófétálva ezt hirdette:
„Oltár! Oltár! Így szól az Úr: Egy fiú születik majd Dávid családjából, akinek Jósiás lesz a neve, ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad tömjéneznek, és emberi csontokat fognak elégetni rajtad! Ez a csoda lesz a bizonyíték arra, hogy az Úr szólott: Íme, ez az oltár majd meghasad, és szétszóródik a hamu, ami rajta van.”
Amikor a király meghallotta Isten emberének a beszédét, amelyet a bételi oltár felől jövendölt, kinyújtotta a kezét Jeroboám az oltár mellől, és ezt mondta: Fogjátok el! De megbénult a keze, amelyet kinyújtott felé, és nem tudta visszahúzni. Az oltár azonnal meghasadt, a hamu pedig szétszóródott az oltárról. Ez volt az a csoda, amelyet Isten embere tett az Úr parancsára. Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta Isten emberének: Engeszteld ki (a te) Istenedet, az Urat, és imádkozz értem, hogy visszahúzhassam a kezem! Isten embere pedig kiengesztelte az Urat, úgyhogy a király vissza tudta húzni a kezét, és az olyan lett, mint azelőtt. Azután a király így szólt Isten emberéhez: Gyere haza velem, egyél valamit, én pedig adok neked valamit ajándékba! De Isten embere ezt mondta a királynak: Ha a palotád felét nekem adnád, akkor sem megyek el veled; én ezen a helyen nem eszem és nem iszom semmit. Mert ezt parancsolta nekem igéje által az Úr:
„Ne egyél és ne igyál semmit, és ne azon az úton térj vissza, amelyen mentél!
Ezért más úton távozott; nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett.
Az élő és igaz Isten csodájának szem és fültanúi közt ott volt egy Bételben lakó öreg próféta két fia, akik haza menve mindent elmondtak apjuknak, amit Isten embere mondott és tett aznap Bételben, és amit a király tett és mondott, hogy tudni illik, a te Istened gyógyítson meg engem. Az öreg próféta azonnal megkérdezte, hogy melyik úton távozott az Isten embere, majd megkérte a fiait, hogy nyergeljék fel a szamarát. Utána ment tehát és megtalálta őt, amint egy cserefa alatt ült. Megkérdezte tőle, hogy te vagy-e az Isten embere, aki Júdából érkezett? Ő pedig azt válaszolta, hogy igen, ő az. Akkor meghívta, hogy térjen vissza vele és egyék valamit. Az Isten embere neki is azt felelte, hogy nem mehet vissza, nem térhet be hozzá, nem ehet, és nem ihat semmit azon a helyen, mert az Úr igéje által azt a parancsot kapta. De az a bételi öregember így válaszolt neki:
„Én is olyan próféta vagyok, mint te, és egy angyal szólt így hozzám az Úr parancsára: Hozd vissza őt magaddal a házadhoz, hogy egyen és igyon!”
Így hazudott neki. Így szedte rá az Isten emberét és az visszament vele enni és inni. Amikor még az asztalnál ültek  így kiáltott Isten emberének, aki Júdából érkezett: Így szól az Úr:
Mivel ellene szegültél az Úr szavának, és nem tartottad meg azt a parancsot, amelyet Istened, az Úr adott neked, hanem visszatértél, és ettél meg ittál azon a helyen, amelyről megparancsolta neked, hogy ott ne egyél és ne igyál, ezért holttested nem kerül őseid sírjába!
Miután evett és ivott, fölnyergelték neki annak a prófétának a szamarát, aki visszahozta őt, és elment. De az úton egy oroszlán talált rá, és megölte. Holtteste ott hevert az úton, mellette állt a szamár, de az oroszlán is a holtteste mellett állt. Akik arra jártak, meglátták az úton heverő holttestet meg az oroszlánt, amint a holttest mellett áll. Bementek a városba, ahol az öreg próféta lakott, és elbeszélték ezt. Amikor meghallotta, hogy mi történt azonnal tudta, hogy a Júdából jött prófétáról van szó és egy másik szamárral érte ment. Megtalálta az úton heverő holttestet meg a szamarat és az oroszlánt, amint ott álltak a holttest mellett. Az oroszlán nem ette meg a holttestet, és a szamarat sem tépte szét. A próféta fölemelte Isten emberének a holttestét, rátette a szamárra, és visszavitte. Bement a városba az öreg próféta, hogy elsirassa és eltemesse. Holttestét a saját sírjába helyezte, és így siratták el: Jaj, testvérem!
Miután eltemette, ezt mondta fiainak: Ha meghalok, engem is ebbe a sírba temessetek, ahová az Isten emberét temettük. Az ő csontjai mellé helyezzétek az én csontjaimat is! Mert az ige, amelyet ő hirdetett bételi oltárról és Samária áldozóhalmai és templomairól az Úr parancsára bizonyosan be fog teljesedni.
De Jeroboám noha sok tanú előtt nyilvánosan elismerte, hogy az új aranyborjas kultuszhoz Istennek nincs semmi köze, sőt száradt kezére nézve azt is beismerte, hogy az egy igaz Isten nem az ő Istene, ezek után sem tért meg gonosz útjáról. Továbbra is a nép köréből rendelt papokat az áldozóhalmokra, és beiktatott bárkit, aki pap akart lenni az áldozóhalmokon. Ez volt Jeroboám házának a vétke; emiatt irtották ki a föld színéről, és emiatt semmisítették meg.
A vázolt tragikus történet hátterében rendkívül kegyetlen, emberi vért követelő és a leggonoszabb erőkkel vívott szellemi háború húzódik. Isten emberét Isten igéje buzdította fel arra, hogy leleplezze Jeroboám hazugságbirodalmát, a bálványimádások hamis voltán át a hamis istentiszteletig és ünnepig, az élet egészét megmérgező tévelygést, szellemi és értelmi vakságot, a mindent beborító sötétséget. Jeroboám királyságának egész területén maga a hazugság vetette magát ellenne és emelte magát fölé mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ült be, mint isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát (2Thess 2:4).
Abban az országban semmi sem volt az, aminek látszott. Minden létező dolognak eltűnt az eredeti neve, amivel valaha azonos volt. Kezdve attól, hogy noha az aranyború istennek mondatott, nem volt Isten. Az élő Isten imádata nem volt se istentisztelet, se imádat, hanem pontosan az ellenkezője, blaszfémia. (1Kir 14: 9) A pászka (2Mózes 12: 1-20; )helyére állított ünnep lényegét tekintve nem volt ünnep, hisz maga a Szabadító Úr hiányzott belőle. Önjelöltségi alapon a nép aljából pappá fölemelt emberek, bár áldoztak és tömjéneztek, még sem voltak az Isten papjai, és egyetlen szolgálatuk sem szólt az Úrnak. Az áldozóhalmok nem voltak az Úr oltárai, és az ott épült építmények nem voltak az Úr templomai.
A csalás, ámítás, szemfényvesztés, félrevezetés, megtévesztés a legkülönb emberek lelkének a velejét is megrontotta már. Láttuk, hogy az, aki papnak látszott nem volt pap, és az, aki prófétának mondta magát, valójában hamispróféta volt. A hazugság teljesen megrontotta a leg emberibb érzéseket, gesztusokat és a legtermészetesebb jóakaratú emberi viselkedést is. A vendégszeretet nem volt többé sem a befogadás, sem az önzetlenség, sem a szeretet, sem pedig a közös öröm kifejezése, hanem mindezeknek pontosan az ellentétje. A bőség asztala csapda, a finom falatok halálos méreg,[1] a kenyér megtörése és a közös evés pedig a biztos halál táncának a körei voltak.
Jeroboám országában eltűnt az emberek igazi arca, helyét ezernyi hazugság álarca foglalta el. Szentlélek a zsoltárban erről így szól:
 „Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk; nyelvükkel álnokságot szólnak; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra. Útjaikon romlás és nyomorúság van. És a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. (Róm 3:12-18)
Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső? Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Nem tudják-e [ezt] mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat [pedig] segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van!” (Zsolt 14: 2-5)
Amikor valaki azt mondta egy odatéved idegennek, hogy én is olyan ember vagyok, mint te, pontosan az ellenkezőjét jelentette, azt, tudni illik, hogy teljesen más vagyok, mint te, csupán hazug álarcom hasonlít még az igaz emberhez. Amikor valaki arról akart meggyőzni egy odatévedt idegent, hogy szükségében, vagy örömében együtt érző, akkor az idegen az együttérzésnek csupán a megtévesztésig hasonló álarcát látta, érzékelte, mögötte viszont a vérszomjas, gyilkolni kész mészáros éktelenkedett. Amikor valaki azt mondta egy idegennek, hogy „testvér”, vagy „testvérem”, akkor valójában a szépen csengő szóból öltött magára megtévesztő álarcot, hogy az idegen felbátorodjék és testvérnek tekintse őt, hogy ez idő és a testvériség látszata alatt, mint egykor Káin, úgy ő is orvul a halál fiává tegye azt a másikat.
Jeroboám országában még a könnyek sem voltak igaziak. A sírás nem volt sírás és a gyász nem volt gyász. A Jeroboám országában volt az embereknek egy sírni is képes álarcuk, mögötte viszont maga a kárörvendő ropta pokoli táncát. Volt gyászruhájuk is, de alatta nem volt sem töredelem, sem együttérzés, sem megbánás, sem egészséges halálfélelem, sem szembesülés az ítélettel és az igaz Ítélővel. Mindezek helyett viszont volt a gyászruha alatt halállal való kacérkodás a bolondok módjára. (Ézsaiás 28: 17-19)
Isten tehát egy ilyen helyre küldte el az Ő prófétáját Júdeából, aki azt a parancsot kapta, hogy belépve a hazugságok birodalmába, nem vállalhat semmivel és senkivel semmilyen közösséget. Nem ehet és nem ihat semmit, nem fogadhat el senkitől semmit. E téren a legkisebb kompromisszum is végzetes lehet a számára.
Szolgálatának kezdete hatalmas siker volt. Nevezzük néven. A világosság legyőzte a sötétséget, az igazság a hazugságot, az egy igaz és élő Isten a hamisságok bálványát. A tévelygésre meghívott nép fehéren feketén szembesült az igazsággal. A hazugság kútfője Jeroboám személyében megszégyenült a kettéhasad oltár hamuja alatt.
Bizony így igaz, ha Istennek embere mindvégig kitartott volna, ha a hamisság birodalmában nem állítottak volna neki csapdát és az ne fogta volna meg őt. Teljes győzelem lett volna, ha nem érte volna Isten emberét oly csúfos halál, amiről maga a megszégyenített király is tudomást szerzett. Az igaz próféta bukását a királyi propaganda a hamisságok megerősítésre fordította. Lássátok, hogy végezte az, aki az új oltárok ellen mert szólni! Erőre kapott a megfélemlítés és a tévelygés sötétsége.
Vizsgáljuk meg a bételi prófétát! Tele van ellentmondásokkal. Ki kényszerítette őt arra, hogy egy igaz embert alattomosan tőrbe csaljon? Mi volt vele a célja? Ha tudta, hogy igazat prófétált, miért nem támogatta, miért nem akarta, hogy Isten dicsősége még jobban ragyogjon? Ha tudta, hogy mindaz, ami annál az oltárnál történik hazugság, miért nem állt az igazság oldalára? Végül miért siratta el azt, akit oly kegyetlenül a halálába lökött?
Szeretném, ha érzékelnénk, hogy mennyire nehéz jó kérdéseket feltenni, amikor ezt a történetet halljuk. Látnunk kell, hogy a hazugság birodalmában a legemberibb együtt érző gesztusok is mind romlottak és a csalás, az ámítás, a megtévesztés eszközeivé lesznek. Még a „jó szándékú segítség” is a halál lépes pálcája és a pusztulás mézesmadzagja lesz. A júdeai próféta nem ehetett és nem ihatott. Éhes volt, szomjas volt, kimerült és fáradt. Hozzá ment egy öregember és étellel, itallal kínálta. Nem tudjuk, hogyan mondta, amit mondott. Önteltségtől duzzadva, vagy korgó gyomorral és kiszáradt ajkakkal. A saját erejébe bízva, vagy isteni segítséget várva. Csak Isten a tudója, hogy miért adta fel Istennek ez a bátor és győztes embere?
Bizony feladta, amikor megállt és leült ott cserefa alatt! Nem csengett a szívében a 455 ének:
Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
E földi pusztaságban megállni nagy veszély.
Hát merítsünk erőt a menny felé sietni,
Nem állva meg pihenni a boldog cél előtt.[2]
Feladta az Úrral való állandó függőségi viszonyt is, amikor nem fogott gyanút a vén ember unszolásait hallva. Megroppant benne valami, ezért úgy viselkedett mintha szolgálatának nem volna semmi értelme. Amikor harmadjára már nem ragaszkodott az Isten által személyesen neki mondott üzenet minden részletéhez, végleg feladta, ahogy egykor Éva is az Éden kertjében. Éva kezdetben még kijavította a kígyót. „Nem ehetünk arról a fáról,- mondta, mert meghalunk, de végül ő sem tartott ki Istennek e beszéde mellett! Egyszer csak elkezdte jónak és kívánatosnak látni a tilos utat. A júdeai próféta is egyszer csak el kezdte jónak látni és helyesnek tartani azt, hogy közösséget vállaljon egy úgy mond „hozzá hasonló prófétával”, aki ráadásul még öreg is, külső megjelenésében talán még bizalomgerjesztő is. Elkezdett nem kételkedni a hazugság beszédében.
Mi módon lehetett volna hozzá bármiben is hasonló az a bételi próféta, ha két egymással szöges ellentétben álló akarat mozgatta egyiket és másikat? Ahol Szentlélekisten munkálkodik egy szívet, egy lelket és egy akaratot teremt![3] Egyikben a gyávaság akarata dolgozott és az művelte, hogy, noha tudta az igazságot azzal együtt otthon üljön, féltve az öreg életét, mert nem mert a király szemébe nézni és azt mondani, hogy hazugság minden, amit mondasz és teszel! A másik prófétában, aki Júdeából jött az igazság Lelke izzott és az életét nem kímélve tette azt, amire az Úr szerelme ösztönözte. Mi módon lehet hozzá hasonló a bételi próféta, ha nem egy úton járt a júdeai testvérével?[4] Sőt, láttuk, hogy más útra hívta és csábította őt, holott csak annyit kellett volna tennie, hogy igaz lélekkel összefogva vele, hő imában biztassa társát az útján és hagyja elmenni hazájába. Mi módon lett volna olyan a bételi próféta, mint a júdeai, ha nem akarta vele együtt az Isten nevének megdicsőítését, sőt a „tettével” azt érte el, hogy a győzelmes igazságra még a hazugság sötét leple is ráboruljon.[5] Milyen gyalázatos vég. A bételi oltárnál igaznak bizonyult próféta egy hazudozó öregember sírjába került! Szívtelenül tőrbe csalta, majd kegyetlenül a fejére olvasta engedetlenségét. Színből, vagy szívből megsiratta azt, akinek nagy elszántsággal ő okozta halálát. Saját sírjába temette, hogy majd őt is reá temessék, az igazra a hamisat, hogy még a halálában is a hazudozó legyen fölül.
Gondoljatok a húsvéti történetre! Emlékezzetek, hogy Krisztus sírját lepecsételtették és katonákkal őriztették, de ez a pecsét visszaalakíthatatlanul feltört, mert az Úr feltámadt. Erre mit tettek az Úr gyűlölői? Hazugságot temettek az igazságra. Sok pénzt fizettek azért, hogy a sírt őrző katonák híreszteljék el a városban, hogy éjjel, amikor aludtak, a tanítványok jöttek el és ellopták az Úr testét. De míg arra a júdeai prófétára lehetett hazug prófétát temetni, addig Jézus Krisztusra nem lehet, mert Ő feltámadt a halottak közül. Feltámadott és élő volta levet magáról minden hullaszagú hazugságot. Bármekkora legyen is a sötétség, nem nyelheti el a világosságot!
A hazugság birodalmában tehát az a júdeai próféta elfáradva, éhesen és szomjasan el kezdte nem hallani, hogy ahhoz a másik emberhez nem az Úr személyesen szólt, hanem csak egy meghatározhatatlan angyal beszélt. A júdeai prófétához viszont Isten az ő igéjén keresztül személyesen szólt. Noha testvérnek nevezte magát semmi köze nem volt ennek az igaz testvérséghez. Nem volt benne sem szolidaritás az Úr ügye mellett, sem pedig empátia, rokonszenv, vagy az igaz szeretetnek valami halvány árnyéka. Nem könnyű megmaradni az ige mellet, amikor ilyen „testvérek vesznek” körül. Szentlélek Isten nem rombolja, és nem pusztítja a gyülekezetet, nem uszítja egyik testvért a másik ellen, hanem az igazságban mindeneket megerősítve szeretetben és egyetértésben épít.[6]
Ha azt gondolná valaki, hogy annál a halotti ebédnél a bételi próféta igaz prófétaként prófétált volna, téved. Az a vén és álnok ember, már akkor tudta, hogy mi az igazság, amikor a fiai elmesélték, hogy mi történt a bételi oltárral, de képtelen volt azonosulni vele. Hite nem hozta az engedelmesség gyümölcsét. Hite nem öltött testet az igaz szeretet cselekedeteiben, valamint a szabadító Isten dicsőségét öregbítő tettekben. Tudván tudta, hogy a júdeai próféta senkivel, semmiben nem vállalhat közösséget, még vele sem és ezt fordította ellene. Az önjelölt beavatkozásával csak azt érte el, hogy a júdeai próféta tette és puszta jelenléte leleplezze és megerősítse őt a hamisságában. Csapdájába nem csak a gyanútlan testvére esett el, hanem saját maga is. (Péld 26:27; Préd 10:5. Vö. Jel 13:10) A házában a megtört kenyérnél úgy mondott igazat, hogy ő mindvégig hamis maradt. Amikor ezt tette, nem Krisztus volt az Ura és Gazdája, hanem a sötétség fejedelme. Csupán a júdeai próféta nevére és hírnevére volt szüksége. Pusztán igaz prófétai neve kellett – az Istene nem. Ürügyet, cégért csinált[7] magának a júdeai prófétából, mer be akarta bizonyítani, hogy tud ő is igazat prófétálni! Asztali igazmondása ennek ellenére sem tette őt igazzá! Csak egy tolvaj volt, aki próféciát lopott az igaz próféta életének kioltása árán. Az pedig, hogy eltemette a kiásott vermébe[8] esett holtat, az sem volt a Szentlélek által élő ember irgalmas cselekedete. Egészen más volt az. Jézus szerint pontosan ezt teszik a holtak a halottaikkal.[9]Isten a halottakkal temetteti az ő megöltjeiket, vagy fordítva, a megöltjeikkel temetteti el a halottaikat.
Mi azonban fedezzük fel az Ige által személyesen hozzánk szóló Atya Istent! Becsüljük meg az Igén keresztül személyesen hozzánk beszélő Urat! Tanuljuk meg ebből, hogy az Úr személyes parancsát nem írhatja felül egyetlen ember, vagy „angyal” szava sem! Nem mondhatja Istennek egyetlen jó angyala sem az ellenkezőjét annak, amit Isten egyszer nyilvánosan és személyesen is kijelentett. Ha mégis az Isten igéje ellentétét állítja egy angyal, akkor azt csakis a hamisság angyala teheti, aki világosság angyalának téteti magát, pedig a sötétség maga. Erről mondja Pál:
„De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb már mondtunk, most is ismét mondom: Ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen.”( Gal 1: 8 – 9.)
A hamisság angyala, az ördög, az Úr Jézust is igyekezett tőrbe csalni, de Ő mindig felismerte a csapdát és az ellenfelei estek megszégyenülve a verembe, amit neki ástak. Utoljára Ő ezt is elmondhatta:
„Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen semmije;(…)!”[10]
Az ördögnek nem volt Jézusnál semmije, mert az ember Fia semmit nem fogadott el tőle. Egyszer sem evet a főztjéből, és nem ivott a vizéből. Krisztus egyszer azt mondta:
„Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.” (Ján 4:34) Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nekem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon. (Ján 6:39-40)
Márk jegyezte fel, hogy amikor vitték őt a Golgota [nevű] helyre, amely megmagyarázva annyi, mint: koponya helye, hogy keresztre feszítsék, akkor mirhás, azaz kábítószeres bort adtak innia; de ő nem fogadta el (Mk 15: 22-23). Csak az ecetes szivacsot fogadta el, mert így teljesítette be az igét, a felőle való jövendölést.[11] Az ördög, mint kiéheztetett oroszlán úgy oltotta ki az életét, hogy Jézus mindhalálig hűséges maradt Istenhez és mindent hajszálpontosan úgy cselekedett, ahogy személyesen Atyjától látta és hallotta. Nem is tarthatta fogva őt a halál, harmadnap feltámadt a halottak közül.
De ahogy azt láttuk és hallottuk is, a sötétség fejedelme elejtheti a legbátrabb és legkülönb prófétát is! Vérre menő háború folyik a lelkekért és az igazságért. Isten azt akarja, hogy az igazság győzzön és érvényesüljön. Nem akarja egyetlen ember halálát sem, sőt inkább azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért kérve kér, hogy ne legyen közösségünk a bálványokkal! „Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek nektek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr!”(2Kor 6: 14-18) Továbbá ezt is mondja: „Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek amaz új [embert], melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt (…)!”[12] Ámen.
Ima:
Uram, te szóltál és megvizsgáltál. Leleplezted álnokságomat és hamisságomat. Taníts szívemben forgatnom, szeretnem, megbecsülnöm és ragaszkodnom ahhoz a személyes igéhez, amit te mondasz nekem. Tisztíts meg engem, hogy lássalak. Adj halló fület, értő lelket, hogy ellene tudjak állni a hazugságoknak és az elejtésemre készített csapdáktól ments meg engem. Adj megsemmisítő győzelmet ellenségeid felett. Törd szét a hamis oltárokat és hazug tanításokat, különösen akkor, amikor én állítom fel azokat! Vigyél ki minket a hamisság átkozott birodalmából! Add, hogy ne fogadjak el semmit e világból, amit nem te adsz nekem! Rombold le bennem és bennünk a sötétség minden munkáját, ragyogtasd világosságodat és dicsőségedet! Formáld ki bennem Krisztust! Készíts Hozzá hasonlóvá engem az Ő visszajövetele órájára! Ámen.
Áldás:  
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ez az, aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az, amely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság. 1Ján 5:4-6.[1] Sőt ételemben mérget adnak vala, (…). Zsolt 69:22.
[2] Énekeskönyv Magyar Reformátusok Használatára: Magyarországi Református Egyház Kiadása Budapest 1990. o. 530.
[3] A hívők sokaságának pedig szíve -lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nekik mindenük köz vala. Apcs 4:32. Vö. ApCsel 2: 46; 5: 12.
[4] Mert a prófétalelkek engednek a prófétáknak; 1Kor 14:32.
[5] „Az igaz próféta bukását a királyi propaganda a hamisságok megerősítésre fordította. Lássátok, hogy végezte az, aki az új oltárok ellen mert szólni! Erőre kapott a megfélemlítés és a tévelygés sötétsége.”
[6] Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek. 1Kor 14:26.
[7] Vö. Visky Ferenc: Méz a sziklából, Koinónia Kolozsvár 2003, június 14.
[8] Zsolt 35:7; Zsolt 57:7; Zsolt 119:85; Péld 26:27; Préd 10:5.
[9] Jézus pedig monda neki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. Máté 8:22; Luk 9:60.
[10] Jn 14: 30.
[11] Sőt ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban ecettel itatnak vala engem. Zsolt 69:22; Mt 27: 48; Mk 15: 36; Jn 19: 29.
[12] Kol 3: 9 – 10.