2018. május 18., péntek

Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, Krisztus átváltoztató munkája bennünk


Alapige: 2Pét 3:1-15.
Igehirdető: Faust Gyula

Köszöntés:Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.” Tit 2:11-14
Alapige: 2Pét 3:1-15.


Az áldozócsütörtöki tanítványokkal amíg a mennyet fürkésszük, ahova Jézus Krisztus tőlünk általment, máris halljuk a teljes bensőnkben az újbóli megjelenésének és eljövetelének boldog ígéretét. Szentlélek által fölnézve tehát, mi már nem az eltávozó, szemünk elől eltűnő Jézust keressük, hanem az értünk bármely pillanatba eljövő Isten Fiát, a Mindenhatót látjuk és érezzük. Minden Ige általi égbe tekintésünknek ez a lényege, az értünk eljövő Úr, ki azért jön, hogy halandó testünket halhatatlanná átváltoztatva az övéit magához vegye és az ő megjelenésének feltűnésével, valamint az Ő szájának leheletével megeméssze, és megsemmisítse a törvénytaposót, annak a követőivel együtt, a kezdettől fogva istenkáromlót, aki az Antikrisztus.  
Akkor minden egyértelmű és nyilvánvaló lesz. Akkor nyilvánvaló lesz, hogy Jézus Krisztus az Isten Egyszülöttje, a megdicsőült Messiás és a világ egyetlen teljhatalmú Ura, akit minden szem meglát, még azoké is, akik megölték őt. Isteni mindenhatósága és dicsősége elől akkor senki nem rejtőzhet el semmilyen hazugság mögé. Jön az Úr, hogy birtokába vegye mindazt, ami az Övé, mindent, ami egyedül Őt illet. Akkor ég és föld tudni fogja, hogy minden az Úr igéje szerint történt és történik, az ég és a föld elmúlnak, de az Úr beszéde megmarad és Istent dicsőítve hiánytalanul beteljesül. Ma mindezekből a világ még semmit nem lát.
Az emberiség számára az a küszöbön álló nagy üdvtörténeti esemény, ami életünk bármely pillanatában megtörténhet és megvalósulhat, az Isten Fia Messiás Jézus eljövetele. Mért? Azért, mert a kijelentett üdvtörténeti események sorában már minden megtörtént, aminek meg kellett történnie és minden egészen pontosan úgy történik most is, ahogy annak az Úr igéjének alapján történnie kell.
A globális, rendkívüli méreteket öltött természeti pusztítások és a nyomunkban jövő nyomorúságok megtörténtek és folyamatosan történnek. Óceánok halnak ki, őserdők tűnnek el, állatfajok semmisülnek meg, és a sivatag foglalja el a hajdanán élő és zöld területeket.
A hittől való elszakadás, a nyomában jövő nagy lelki visszaesés, a szeretet meghidegülése körülöttünk és bennünk történik egyre félelmetesebb méreteket öltve.
Olyan időket és napokat élünk, amikor a megprófétált fenevad és az Antikrisztus bármely pillanatban néven nevezetten és láthatóan is megjelenhet. Az antikrisztusi gyűlölet-vallás már készen van a naplopó csőcselék követőivel együtt, hogy erőszakba és vérbe fojtsa a tőle különböző emberek milliárdjait, elsőnek a keresztyéneket, az Isten népét. Mindezzel együtt az Isten országa evangéliumát már az egész földön hirdetik, vagyis minden készen áll. 
A világ nagy színpadjának minden kelléke a helyén áll, a darab szereplői már a színfalak mögött toporognak a függöny fölemelésének a jelére várva, hogy végre elkezdhessék a forgatókönyv szerinti utolsó előtti felvonás előadás eljátszását.  
Miért jön vissza a megdicsőült Krisztus?
Az igazság Napját elhozni, az Ő népét hatalma szavával feltámasztani és az örök dicsőségbe magához vinni. Az angyalokkal és királyi széket kapott népével együtt embereket és angyalokat ítélni.
„Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak és utána az ítélet” (Zsid 9, 27). Van ítélet és van ítélő Úr, Jézus Krisztus, aki most is ítél. Ma, itt és most az Isten jó kedve szerint a kegyelmét érvényesítve ítéli a bűnösöket, engem, téged, bennünket. Ma bűnbocsánatra és örök üdvösségre akarja ítélni az Ő választottjait. Ma az evangéliummal mindenkit kegyelme trónjához hív igazságos ítéletre. Nemcsak megmutatja, de a szívünkbe is írja az Ő helyettes áldozatát, hogy valaki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki tehát hiszi, hogy Krisztus az ő áldozatával elvette minden bűnét és kárhoztatását és őt üdvözítő Krisztusáról vallást tesz, üdvözül, nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életbe, aki viszont nem hisz, a kárhozatos halálban marad.
Hogyan történik ez?
Az Ige és Szentlélekisten munkája által, valamint a megjelenő Krisztus hatalma által, amiről Pál így tanít:
Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. [ Jn 14,2-3 ; 1Kor 15,51-52 ] Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk (1Thessz 4: 13-17).
Az igazak gonoszoktól való elválasztása várva várt áldott ítélet, mert a gonoszság és hamisság uralma alatt az ártatlan Jézus látszik gonosztevőnek és az ártatlan vérrel bemocskolt terrorista Bar Abba látszik igaz embernek. Isten Fia második eljövetelével a pénzzel, erőszakkal és hazugsággal fenntartott látszatigazság örökre megsemmisül és úgy az igaz, ahogy a gonosz is elveszi méltó és örök jutalmát.
Urunknak ezzel a második eljövetelével nyilvánvaló lesz a két legelvitatottabb igazság, a halottak testben való feltámadása és a Krisztustest Anyaszentegyház elragadtatása. Az Úr napján sorrendben elsőnek azok támadnak fel, akik Krisztus testének tagjaiképpen a Krisztusban haltak meg. Ez egy jól látható hatalmas üdvesemény lesz. Ezt követően rögtön, azok, akik úgyszintén a krisztustest tagjai, de élnek, egyetlen szempillantás alatt átváltoznak és a feltámadt átváltoztatottakkal együtt Krisztussal a mennyekbe ragadtatnak el (Fil 3, 21; 1Kor 15, 51; Mt 24, 40-41). Ekkor kerül sor az üdvözültek „megjutalmazására” (2Kor 5, 9-10) és hívő életük megvizsgálására, (1 Kor 3, 10-15) mely tűz egyszerűen a szolgáló élet próbája, s nem valamiféle tisztítótűz, amin keresztül bárki üdvösségre juthatna. Itt az üdvösség egyetlen útja a hangsúlyos, ez pedig a kulcsok hatalma, hogy az ember az evangélium hallásából üdvözüljön, kegyelemből hit által.
Az Úr ítéletének lesz egy második szakasza is, amiről maga Jézus tanít a Mt 24, 30 és a Mt 25, 31-46 és a Jel 20, 11-15 verseiben. Az Úr mindenki által látható eljövetelével a halottak mind feltámadnak és minden nép, minden egyes ember ítélet végett a Krisztus trónja lé áll. Ez az ítélettétel könyvekből és a tetteik szerint fog történni, mely igazságszolgáltatás eredményeképpen némelyet az örök életre, mások az örök kárhozatra fognak menni. Ennek az ítélettételnek semmilyen mása részletébe most még nem vagyunk beavatva!
A Jelenések könyve szerint az Úr második megjelenését és a holtak általános feltámadását időben egy ezeréves közbevetés választja el egymástól, amely az Úr úgy nevezett ezeréves béke-királysága (Jel 20, 1-6). Ennek kiszínezéséről és minden vele kapcsolatos találgatástól azonban a kinyilatkoztatás számomra homályos volta miatt elállok, de a feltámadások kijelentett sorrendjéhez és azok lényegi tartalmához az Ige alapján ragaszkodok!
Megkérdezhetné most valaki, hogy az Apostoli Hitvallásban miért visszatérő téma a test feltámadása, hiszen az utolsó előtti tételben, az örök élet hite megvallása előtt még egyszer megvalljuk feltámadáshitünket, méghozzá a hústest feltámadását. Jogos a kérdésfelvetés, de mit értsünk alatta, ha hús és vér nem örökölheti az Isten országát? Nyilvánvaló, hogy nem azt a feltámasztást, amit a négy napja halott Lázár (Jn 11) történetén keresztül jól ismerünk! Egyszerűen és röviden csak azt, hogy már most Krisztusnak szentelt hústestünk van, és az mindenestől a Krisztus tulajdona, egyedül őt illeti. Ez a test már most a Szentléleknek szánt élő templom egyenkét és közösen is. A feltámadott Úr erejével életre keltett, azaz a feltámadásból részesült hústest azért van, hogy benne már most Krisztus éljen (Galata 2: 20). Ahogy az Isten Fia a Názáreti Jézusban járt a földön, úgy van jelen bennünk és általunk Krisztus a világon.
A 2Péter 3, 11 – 12 verseinek alapján szeretett Uram és Megváltom küszöbön álló és egyben világkorszakot lezáró megjelenését a gyülekezetem, a szeretteim és saját személyemre, azaz önmagamra nézve, szóval hitvallásunknak eme tételét a következőképpen ragadom meg.
A tiszta víz (H2O) képe, mint metafora áll most előttem. Ennek a csodálatos és közönséges elemnek legalább három halmazállapotát ismerjük; a cseppfolyóst, a szilárdat és a légneműt. A halmazállapotok különféle fizikai behatásokra változhatnak, de ugyanaz a víz! Krisztusban újjáteremtett állapotunkat ehhez a metafora, - és példázat - béli tiszta vízhez hasonítom. Ahogy a víz a csökkenő hő hatására egy adott, egészen pontos hőmérsékleti fokon áttetsző csodálatos hatszögű jégkristállyá változik, vagy emelkedő hőfokon gázneművé válik, éppen így, valahogyan ehhez hasonlóan a mi Krisztusból részesült életünk is az időnek egy adott pontján az Úr teremtő szavára a Krisztus hasonlatossága szerinti mennyei testté változik át! Figyelem!
Amennyiben a példa kedvéért ez a tiszta víz vagyunk, amelyik az átváltoztatása kísérletében már akár a folyamatosan csökkenő, akár a folyamatosan növekvő hőmérsékletnek van kitéve és nem tudjuk, hogy mely pillanatban történik meg a kristályosodás, vagy a légneművé válás, vagyis a várva várt halmazállapotváltás, akkor ebben a folyamatban nem az idő a legfontosabb tényező, hanem a víz tisztasága. És pontosan ez az, amit maga Péter apostol is a lelkünkre köt. Ezt kérdezi tehát:
-       „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak [λύω (lüó)][1], milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben?” 2Pét 3:11.
Megtisztításunknak most kell végbemennie Szentlélekisten bennünk való személyes munkája által! Urunk minden istentiszteleti alkalommal Igéje és Szentlelke által éppen ezt a megtisztító és megszentelő munkáját végzi. Ő mondja:
-       „Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem és én is tibennetek!” Ján 15:3-4
Az Úr népe az Ige által tisztul meg. Az Ige hallatán a halál állapotában lévő emberek az élet állaptába vitetnek át (Ján 5:24-25). Az Ige hallatán emberek gyógyulnak meg és kelnek új életre. Ragaszkodjunk ehhez; felelősek vagyunk megtisztulásunkért, egészségünkért és Krisztustól kapott új életünkért!
Az Úr imájával, amikor az Isten uralmának eljöveteléért könyörgünk, akkor azzal egyidőben azt is kérjük, hogy ez az eljövetel találjon bennünket tisztáknak, szenteknek és alkalmasoknak Szent Urunk fogadására.
Az istentisztelet nem fodrászat, se manikűr-pedikűr, vagy smink szalon! Ide nem sminkelődni jövünk, hanem sejt és atomi szintig megtisztulni és átalakulni, azaz hogy krisztusivá válni, a teremtő Ige által átváltozni!
Ez az átváltozás fizikailag is megtörténik! Isten Igéje átrendezi a sejtjeinket. Ezért mondunk Igét az eledel fölött, kérünk áldást az Isten ajándékaira és szeretteinkre, mert a hittel kimondott Ige és imádság elhat a sejtjeink atomszerkezetének mélységéig és ott fejti ki életadó hatását.

1. ábra Dr. Masauru Emoto az alternatív gyógytudományok japán doktora
A neten kering a víz információtároló tulajdonságáról egy önmagáért beszélő kísérlet eredményeiről szóló tudósítás. Masaru Emoto a tiszta vizet többek közt gyönyörű zene hatására tette ki, miközben ezt a vizet lefagyasztotta. Ennek a víznek kristályszerkezete egy csodálatos, harmonikus, szabályos hatszöget alkotó festményi kép lett. Ha viszont heavy metal környezetében tette vele ugyanazt, akkor annak megfagyott kristálymolekulái roncsoltak lettek.[2] Emoto a víz információtároló képességét egy új a mágnesese rezonancia módszeével kezdte vizsgálni. Az új eszköz, a mágneses rezonanciaanalizáló (MRA) készülék, láthatóvá teszi az emberi szem számára a különféle energiáknak kitett és megvizsgált anyagokban történő változásokat. Ennek a tudományos, azaz megismételhető eljárásának köszönhetően az anyagi, és nem anyagi jelenségek – gondolatok, szavak, zene, globális események – vízre gyakorolt hatása egyaránt megjeleníthető és dokumentálható.”
Ugyanezzel a módszerrel megvizsgálta a nagyvárosok, metropoliszok ivóvizét. Tokió ivóvíze a hozzáadott nagymennyiségű klór miatt már egyáltalán nem tud kristályszerkezetbe összeállni. Szervezetünknek rendkívüli energiájába kerül ezt a vizet a maga számára hasznossá tenni, ha elfogyasztanánk. Egy másik kísérletben budhista szerzetesekkel körláncot fontak egy kicsi, de nagyon szennyezett városi tavacska körül és másfél órán keresztül imádkoztak felette, hogy vize meggyógyuljon. Vettek előtte és utána is mintát. Az eredmény elképesztő volt. Az ima hatására a tó vize csodálatos kristályszerkezetűvé lett. Emoto kísérleteinek eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a jó minőségű (tiszta) vízben, vagy az ima megszentelő hatásának kitett vízben a jégkristályok szép és igen összetett rácsszerkezet szerint alakulnak ki, szemben a rossz minőségű vízzel, amelyben nehezebben, vagy már egyáltalán nem alakul ki szabályos kristályszerkezet. Nagyvárosi vizeinknek bizony gyógyulásra, azaz megtisztulásra van szüksége, hogy ismét élethordozóvá legyenek!
Amikor tehát a nyelveddel az Apostoli Hitvallással azt mondod, hogy eljön a mindenható Atya Isten jobbjáról az Isten Fia Jézus ítélni élőket és holtakat, akkor ez alól nem vonhatod ki magadat, sőt szívedben, lelkedben és teljes embervoltodban tudnod és érezned kell az Ő téged megtisztító jelenlétének örök valóságát és szükségességét, amely megváltozást tehát neked is akarnod, sőt kérned is kell. Az örökkévaló Ige viszont nemcsak az Úr eljövetelekor alakít majd át, hanem már most is pontosan ezt munkálja!
Hitvallásunknak tehát ezt a tételét is csak Urunk lábaihoz borulva hódoló imádattal, következetesen és felelősségteljesen mondhatjuk, de egyben boldog reménységünk és bizonyosságunk örök hálájával is. Ámen.
Áldás: „Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Nektek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől, amikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek (…).”2Thess 1:6-10.
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megád nekem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” 2Tim 4:7-8.


[1] A lüó jelentése: megold, elold, felold, kiold, meglazít, átalakul