2014. szeptember 22., hétfő

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!... Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: „Bizony, az ő nemzetsége vagyunk.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.09.22-én.
OlvasandóI.Mózes 1:27,28 – Apostolok cselekedetei 17:26-29  Igehirdető: Nagy Lajos

Az elmúlt nyáron volt egy hét héten át tartó teremtés- sorozatunk. Egy aspektusát azonban korántsem merítettük ki teljesen. Nevezetesen: Mivégre, milyen céllal teremtette Isten az embert? Vagy szekularizált frazeológiával fogalmazva: Miért is alakulhattak úgy a dolgok a fejlődéstörténet során, hogy sor került a homo sapiens előállására?
A kérdésfelvetés során tehát ilyen egyszerűen szintetizálható akár a szinkretista világnézetek sokasága is. Természetesen nem úgy, ahogyan az egyik kereskedelmi televízió tette a minap, amikor valósággal kikarikírozta a hitvalló Miniszterelnök-helyettest, aki egy megnyilatkozásában zökkenőmentesen igyekezett feloldani a kibékíthetetlennek látszó, mesterségesen szított ellentétet az evolúció elmélet és a teremtés-hit alapú világnézet között.   

      A lényeg, hogy „…Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!...” Fontos tehát az ember Isten-képűsége, az imago Dei. A teremtés csúcsának, az embernek, illetve az emberiségnek a nemek szerinti megoszlása után pedig jön a leglényegesebb elem: az isteni áldás. Ezt követően viszont azonnal körvonalazódik a cél: a szaporodás, a föld benépesedése, valamint – nem kevesebb súllyal – az ember feladatának proklamálása. A  „…hajtsátok uralmatok alá!...” kitétel nem egyfajta öncélú uralkodást, nem urizálást, mégkevésbé nem basáskodást jelent, hanem éppenhogy a legnemesebb, legmagasztosabb cél betöltésének ígényét jelenti. Azaz: a „rendeltetésszerű” működtetést. 
      Nagyot ugorva a történelemben Szent Pál apostolnak a művelt görögök előtt, Athénben elmondott beszédéből idéztünk egy idevágó részt: „Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait…” 
      Pál tehát már azt is kimondja, hogy nemcsak egyszerűen Isten-képűségről, hanem egyenesen Istentől való származásról van szó. Egy vérből teremtettünk! Testvérek vagyunk! Az „egy vér” egyenlő a vérszerinti rokonsággal!
      Ezen kívül az embernek eleve elrendelt ideje van a földön. Azaz: a földi élet – az örökkévalóság viszonyaitól merőben eltérően – véges. Mózesnek, Isten emberének zsoltáros imádságában azt olvassuk: „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő…” (Zsoltárok 90:10) 
      Továbbá az embereknek „…lakóhelyük határait…” is kijelöli az isteni akarat. Ezek a „határok” megegyeznek a lakott föld s a lakható föld határaival. 

      Az ember a technikai fejlődés és az intellektus egyre térhódítóbb előretörésével kacérkodik a végtelen világegyetem minél teljesebb megismerésével. Néhol nem titkoltan azzal a céllal is, hogy kikutassa: létezik-e a földön kívül is élet, élhető közeg. Az alap, a kiindulás azonban mégis ez: „…meghatározta…lakóhelyük határait…” Ez pedig a lakott föld, a lakható föld. Az ismert, a megismerhető világ.
      Ez a lakott föld isteni koncepció azonban még más egyebet is sugalmaz nekünk. Nevezetesen: az Újszövetség eredeti nyelvében a görög oiküméné kifejezés így fordítható le magyarra: a lakott föld, az egész föld, a föld lakói, az emberiség, a földkerekség. Tágabb értelemben ebből már csak egyetlen lépés a ténykérdés, hogy a különböző nyelvek, népek, vallások és világnézetek egyező hitre terelgetése, egymás irányába való nyitásra, őszinte kommunikációra, toleranciára, békés progresszióra nevelése egyetemes emberi érdek és Istentől rendelt feladat. Mégpedig minden szinten. A XXI. század – ebben az összefüggésben – mindenképpen a tágabban értelmezett ökumené százada. Ez derül ki Ferenc pápa és más mértékadó karakterek progresszív nyilatkozataiból, de majd’ mindenki így gondolkodik ma már, aki számít s aki magára ad valamit. Ez még akkor is így van, ha napjaink világpolitikai eseményei – így a közelkeleti- és az ukrajnai fegyveres harcok -  sajnos nem ebbe az irányba mutatnak. De Jókaival szabadon: Eppur si muove – azaz: És mégis mozog a föld. Vagyis az Isten által alkotott lakott föld „mozgásban van”. Tehát: ami ma még lehetetlennek látszik, holnap esetleg mégis csak valóra válik. A summázás pedig az: „…hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: >Bizony, az ő nemzetsége vagyunk.<”        

      Ez a filozófikus fejtegetéstől sem mentes apostoli szó már egyetlen szavas magyarázatra sem szorul. Csapán csak nyomatékot helyez a mai kettős alapigére, melyeknek lényege, hogy rámutasson a teremtettség, azaz az emberiség Isten-képűségére, Istentől-valóságára. 
      Végezetül Simon András grafikusművész-író idevágó imádságos gondolatmenetét idézzük:

Te és én, a lélek csendje…
Sóvárogva várom, hogy bűneim ellenére
mégis magadra ismerj bennem, Uram.
Hangtalan párbeszéd…
Magamba nézek s benned gyógyulok. 

Úgylegyen! Soli Deo Gloria!
Nagy Lajos kórházi lelkész