2014. szeptember 14., vasárnap

Szeresd felebarátodat, mint önmagad! [1]


Alapige: Péld. 19: 8 - 9.
Bibliaolvasás: 1 Mózes 4: 1 – 15.
Igehirdető: Faust Gyula
Hogyan szeressem önmagam? Egyáltalán mit jelent az önmagam szeretete? A Példabeszédek válasza a feltett kérdésre a következő:

„Önmagát szereti az, aki értelmet szerez, aki megőrzi a tudást; megtalálja a jót!”[2]
Az eredeti szövegben az értelem vagy bölcsesség szó helyén a לֵב (lé), azaz a szív főnév áll; ami a bibliai világkép szerint az emberi személyiség középpontja, a bölcsesség, az értelem székhelye. Ez a „szív” kapcsolatban áll az emberi szellemmel, Isten keresésének, az Ige befogadásának „szerve, ”ami viszont nem azonos a biológiai hús szívvel.
A bibliai szöveg akkor sem sérül, sőt ugyanolyan erőteljesen érvényesül, ha a következőképpen párosítjuk a benne párban lévő mondatokat:
„Aki értelmet szerez és megőrzi a tudást, önmagát szereti és megtalálja a jót!”
Az ige tehát azt a kérdést is felveti, hogy ki az, aki megtalálja a jót?
Az nem téved el az élet megannyi útvesztőjében és találja meg a jót, aki értelmet szerezve, tudást, a megismerést megőrizve szereti önmagát!
Senki nem szereti önmagát, aki nem szerzett magának új szívet, megújult értelmet és nem őrzi a megismerést, sőt a megismertet, aki a Krisztus! Ez az új szív, szellemi valóság, csak ez képes meglátni Istent és rajta keresztül szerethető önmagát! Az Új szív bennünk pedig Krisztus!
A régi szív mindennél csalárdabb. Így szól felőle a Krisztus Lelke:
„Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt? Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.”[3]
Ezt a megromlott szívet egyedül Krisztus ismeri és mi is csak Általa ismerjük meg. Hogyan? Szavai és tettei által szembesülünk saját romlott szívünkkel és hozzá kapcsolódó kárhozatra méltó világunkkal, tetteinkkel és cselekedeteinkkel.
Az egyik legkeményebb szembesítésünk nagypéntek eseményein keresztül történik. Milyen tehát a szívünk? Pontosan olyan, mint amilyen a nagypénteki embereké, akik Krisztus kínhalálát követelték és közvetve vagy közvetlenül elő is segítették, vagyis az Úr megöletésében részesekké lettek. A régi szív egészen egyszerűen a Krisztusgyilkos szív.
Ki az tehát, aki megtalálja a jót? Az, akire Krisztus talál rá! Az nem téved el az élet megannyi útvesztőjében és találja meg a jót, akiben a Krisztus értelme[4] van; a Krisztus tudatú ember szereti önmagát, aki megőrzi elméjében Krisztust, vagyis mindenkor ő feléje nyílik meg!
Szeretni akarod önmagad? Keresd és ragad meg Krisztust és Benne, Általa tied lesz az élet és a jó.
Mi ez a jó? Ez a jó az a „jó”, amit az Édenből kiűzetett Ádám már nem választhatott, mert ez a „jó” a Krisztusban nekünk adott örök élet!
Amikor tehát kevesebbet keresek, mint Krisztus, nem szeretem magamat, se Istent, se felebarátomat!
Káin istenkereső volt, de kevesebbet kereset, mint Krisztus! Nem tartotta magát méltónak arra, hogy vértestvérének vigyázva őrző bátyja legyen; úgy is fogalmazhatnék, hogy pásztor öccsének pásztora legyen. Káinhoz az Úr személyesen szólt. Amikor azzal szembesült, hogy vallása, istentisztelete, bemutatott hálaadása hiábavaló, leesett az arca, a magyar fordítás szerint pedig elcsüggedt. Káin, fölműves apja nyomdokaiba lépve verejtékes kemény munkával teremtett magának és családjának egy kiszámíthatóbb, tervezhetőbb egzisztenciát. A föld megművelésével olyan kisajátítást végzett mely által önmaga biztosította a megélhetés által a jelenét és a jövőjét. Városfal[5] kerítette szántóföldjét, zöldségeskertjét és gyümölcsösét. Vele ellentétben a pásztor öccse a nomád életmódot választotta, ami a természetre és az állatokra való teljes ráutaltság életmódját jelentette. Megküzdött szárazsággal, esővel, faggyal és hőséggel, ragadozókkal és más veszélyekkel. Oda ment a nyájjal együtt, ahova a változó természet által a mindet kézben tartó Úr hívta, terelte. Nem így Káin! Estében olyan kisajátításról van szó, amelyben saját maga uralja a sorsát és környezetét. Mit mondhatunk? Bőségesen termett[6] a verejtékes munkával megművelt föld. Dicsekedve, a siker mámorával a roskadozásig pakolta meg a hálaáldozati oltárt a begyűjtött termésből. De ennek a hálaáldozatnak a füstje csak saját és embertársai szemét csípte. Ugyanakkor látta, hogy Ábel áldozatának illata fölszállt az Istenhez. Mondhatni Káinról, hogy kiváló teológus volt, aki megértette az Isten üzenetét; le is esett tőle az arca. Abban az állapotban lépett hozzá az Úr, hogy a szívére beszéljen. Hallgassuk meg, hogy mit mondott neki. Ezt mondta:
„Miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.”[7]
Ez egy kemény beszélgetés volt. Nem fogadhatom el dicsekvő hálaadásodat, és bár sok napra előre halmoztál fel magadnak, nem jutalmazom ezt a sikeredet. Nem tartok veled ezen az Úton! Nem vagyok benne ebben a gazdagságban, nem vagyok ott ebben a kiszámíthatóbb biztonságodban. Hamisan tanúskodtál és mindenkinek hazudtál,[8] amikor azt vágtad a fejükhöz, hogy ezt a bőséget Én adtam neked, ezért a te utadat kell követniük, úgy mond, „ahol az áldás ott az Isten”! Nem! Én a csípős és halálra fojtogató füstben voltam, hogy kijózanítsalak. Most pedig, hogy a leckét megtanultad, cselekedj jól! Mert, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, de ha nem a bűn továbbra is ott les reád ajtódban, és reád feni a fogát!
Mi lett volna Káin jó cselekedete? Csak az, hogy megőrzi a szívében az Úr személyesen neki hirdetett evangéliumát, eme szeretetteljes Szabadító Úr ismeretét, hogy hasonló jó ismeretet ragaszthasson még hozzá, de ő nem ezt tette! És noha úgy beszélt hozzá az Úr, ahogy később csak Mózeshez szólt, ahogy ember beszél a felebarátjával, megvetette ezt a kiváltságot és saját istenelképzelését, saját, vallását, saját istentiszteletét, a saját világát jutatta érvényesüléshez az Ábel alattomos meggyilkolásával. Ő nem csupán testvérével számolt le, hanem mindazzal is, amit vele ellentétben ő megtestesített és képviselt.
Káin nem követte az Urat, tetteivel azt üzente mindenkinek, hogy az Úr kövesse őt! Megkapta! A sarkában levő Úr üldözte őt egész életében, ez az üldözött állapot lett a bélyege és átkozott sorsa. Mire számítson az, aki megtapossa a békeség evangéliumát? Nem marad büntetlen! (Péld 19: 9).
Luther szerint az evangélium nincs helyhez kötve, az ég alatt szabadon jár – kel. Nem lehet befogni, ahogy a szelet sem. A szél fú, ahová akar, nem tudni, honnan jön és hová megy. Az evangéliumnak ahhoz, hogy megálljon, nincs szüksége sem helyre, sem városra, az evangéliumnak a szívben kell maradnia. A városnak viszont a megtartatása végett szüksége van az evangéliumra! Jézus sír minden város feltt, ahol nem ismerik fel azt, akit a békességéért küldetett hozzá![9] Abban a városban, ahol az evangélium, a prédikáció elhangzik, az urak hatalmi szóval betilthatják azt, az evangélium felett viszont nem uralkodhatnak. Az evangélium szelíd és alázatos, onnan ahol neki ellene állnak méltósággal tovább áll és elhagyja azt a várost. Boldog viszont a város, ahol az evangéliumot befogadják és Isten szerint magasztalják fel. Bárhogyan történjen is a tanítványnak, a prédikátornak, az evangélistának az evangéliumot kell követnie! El kell szenvednie a város vele szemben elkövetett igazságtalanságát és az elűzetés miatti nehézségeket, a dicséretet pedig Isten megajándékozó jóságának kell betudnia. Az evangéliumot megtagadó várostól viszont elvétetik az evangélium és vele együtt minden hozzá kapcsolt áldás is, ez pedig az evangélium elvétele miatti szenvedésekkel jár együtt; aki viszont követi az evangéliumot és együtt jár vele, nem szenved amiatt, hogy az evangéliumot tőle elveszik, mert tőle senki el nem veszi azt.[10]
Szó, mint szó; köved az evangélium Urát, bárhová menjen is! A nomád életmódot folytató Ábel ennek az evangéliumot követő szabadságnak az őstípusa, míg Káin, az evangéliumot meghamisító városé. Vajon a mi keresztyénségünk benne él-e az evangélium világméretű nagy sodrásában, vagy valami evangéliumtól teljesen idegen dolgot képviselünk?
Nézzünk bele Káin tükrén keresztül saját keresztyénségünkbe! Tegyük meg ezt itt Urunk jelenlétében!
A keresztyén ember Krisztus-vákuumú ember, arra van kiszomjaztatva és kiéheztetve kiélezve, hogy Krisztust keresse, és hittel magához ragadja. Őrizd, ápold a megismert és befogadott Krisztust! Ámen.
[1] A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Máté 22:39.
[2] Pél 19: 8.
[3] Jer 17: 9-10.
[4]  Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van. 1Kor 2:16
De tudjuk [azt is], hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. 1Ján 5:20.
[5] És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szülé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak. Gen 4:17.
[6] 1Mózes 4: 12; 14.
[7] 1Mózes 4: 6 – 7.
[8] Péld 19: 9.
[9] És mikor közeledett, látván a várost, síra azon. Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre [valók]! de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jőnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned; és nem hagynak te benned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Lk 19:41 – 44.
[10] Vö. Luther Márton Mélysége és Magassága, Koinónia Kolozsvár 210. o. 289-290.