2017. április 20., csütörtök

Húsvét, mint a velünk szembejövő Krisztus

Igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 185; 186; 174; 345; 440; 459; 461 és a himnusz.
Alapige: „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.” Márk 16: 1-14.

Bibliaolvasás: Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. 5Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!” Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: „Legyetek üdvözölve!” Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.”
Amikor az asszonyok eltávoztak, íme, néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak: „Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Máté 28: 1-17.
Szeretett testvéreim! Mell Gibsonnal készítettek egy riportot a Passió című film kapcsán, amelyben többek közt elhangzott az is az Úr szenvedését vászonra rendező művész napjainkban egy pár jó barátjával együtt azon fáradozik, hogy Krisztus Urunk feltámadását filmesítse meg. Bennünket, akinek az Úr a kezébe adta az evangéliumokat, abban a kiváltságban részesített, hogy olvasva és hallgatva a szemtanúk hiteles beszámolóit, mi magunk lehetünk azok, akiknek és akikben, minden képzeletünket felülmúlva a Szentlélek közvetítése által valóságosan megjelenik a feltámadott Krisztus a mi legbensőbb emberi lényünk foszladozó mozivásznán.
Egyetértek a hallgatóval, hogy valóban helyénvaló kérdés a következő: A húsvéti istentiszteleten a Szentlélekkel való közösségünkben az Ige által, hogyan tapasztaljuk a feltámadásával halált legyőző Názáreti Jézust? Valójában mi is az, amit itt megtapasztalunk? Azt talán, ahogy a szemtanúk elméjében, testében és lelkében megjelent Jézus? Vagy talán a négy evangélista négy forrásából sugárzott holografikus Jézus projekcióját látjuk, ami legfeljebb az igehirdető fejében áll össze valamelyest olvasható képpé, de valahogy nem válik a részünkké, mert rajtunk kívül marad, mint a hideg mozivászon? Vagy az igazság mégiscsak az, hogy ez az istentisztelet ennél sokkal, de sokkal több, mert itt nem egy amolyan ember gyártotta Jézus projekció jelenik meg, hanem személyesen az Úr van jelen, ahogy ő megígérte és Ő úgy érint meg legbensőbb emberi voltunkban, ahogy azt egyes egyedül csak a szeretetében teremtő Mindenható Isten teheti meg? Én személyesen ez utóbbi mellett kötelezem el magam, de úgy, hogy miközben Krisztus Urunk trónja előtt állunk ezen az istentiszteleten, a térnek és időnek ezen a pontján, személyesen Jézus van velünk, sőt bennünk is, de ugyanakkor velünk és bennünk vannak feltámadott Krisztus Urunk összes üdvözült szemtanúi is, mi pedig ő bennük vagyunk, valami elképesztő és felfoghatatlan módon egybeszerkesztve Istenünk és Atyánk új és élvén élő teremtményeiként.  
Ezzel leginkább azt szeretném elmondani, hogy mi nem láthatjuk feltámadott Urunkat a Jézus feltámadásának tanúi nélkül, a húsvéti asszonyok nélkül, a magdalából való Mária nélkül, akiből Jézus hét ördögöt űzött ki. Nem láthatjuk Krisztust az arimátiából való József édesanyja nélkül, Mária a Jézus anyja nélkül, a Jakab anyja nélkül, Salomé nélkül, vagy Johanna[1]  nélkül, aki Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége volt.[2]Továbbá nem láthatjuk az Urat Péter, Jakab és János apostolok nélkül, Tamás nélkül, az emmausi tanítványok nélkül, Máté, Márk, Lukács és János evangélisták nélkül és végül, de nem utolsó sorban Pál, vagy a többi apostol nélkül, az összes előttünk élő Jézusban reménykedő hithős[3] nélkül,[4] a reformátorok nélkül, a felmenőink nélkül, édesanyánk, apánk, nagymamáink és nagyapáink nélkül. Mert amikor mi Jézusra nézünk, akkor velünk együtt ők is, és amikor ők Krisztusra néztek, akkor velük együtt mi is Ő reá nézünk, és csak velük együtt látjuk Őt! Nagy veszedelemnek szolgáltatjuk ki magunkat, ha mi önmagunkban, az előbbitől egy teljesen különböző úton vágyjuk látni Üdvözítő Urunkat! Nincs más út!
Ha pedig valaki ezek után is azt meri mondani, gondolni és tevőlegesen is megcselekedni, hogy e szemtanúknak a Jézus látása csupán „csak hitelre méltatlan üres beszéd”, asszonyi fecsegés,[5]azt kiszolgáltatom magának az Úrnak, aki így szól: „Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak!”[6]”Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?”[7]Hitetlenek és keményszívűek, miért nem hittetek azoknak, akik feltámadva láttak engem?[8]
Húsvét történeteiből válasszuk szét az elsődleges üzenetet a másodlagos és az azt követő üzenetektől. Bár rendkívül hatásos és figyelemfelkeltő, valójában mégiscsak másodlagos üzenet, hogy húsvét hajnalán a feltámadt Jézus fénylő angyalok társaságában jelent meg, ezt megelőzően pedig földrengés remegtette meg a sírt és a sírját őrző katonákat. Az angyalok láttán e katonáknak elfolyt minden életerejük és olyanokká váltak, mint a halottak. Ők voltak Jézus feltámadásának első szemtanúi. Látták a hatalmas erejű angyalokat, érezték, ahogy a jelenlétükben elhagyja őket minden erejük, és hallották, amikor ezt mondták az asszonyoknak:
„Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és íme előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, íme megmondottam nektek.” Máté 28:5-7.
E katona szemtanuk a külső és a magukban tapasztalt belső események láttán és az angyalok által megismételt kijelentés igéje által tudván tudták, hogy Krisztus él, mert feltámadt a halottak közül. Hasonlóképpen az asszonyok is, tudva tudták, hogy Jézus él, noha a szemükkel nem látták Őt, csak a halotti gyolcsokat a sírboltban. Ők voltak, akik e gyolcsokat utoljára látták és érintették a Jézus temetése estéjén és elsőnek látták húsvétvasárnapjának hajnalán. Volt valami azokkal a halotti leplekkel, ami mindennel együtt elég volt ezeknek a gyászoló asszonyoknak, hogy higgyenek és a feltámadás első megvigasztalt hírvivői legyenek.
Jézus őket azzal a bónusszal jutalmazta, hogy szembement velük az ő hitre épülő elküldetésük és engedelmességük útján. Ők hittek az Úr szavait megismétlő angyaloknak és ez bizony már elsődleges üzenet. Ők ennek a hitnek megfelelően cselekedtek, s míg ezek az asszonyok így jártak el, Jézus megjelent nekik.
Az Úr mi reánk is pontosan ezt az utat bízta. Higgyünk, sőt bízzunk az Úr szavait megismétlő angyalainak, küldötteinek, cselekedjünk a Jézus igéje szerint, erről az útról ne térjünk le se jobbra, se balra. Ha ezt tesszük, számíthatunk Mindenható Urunk bónuszára. Garantáltan meg fog lepni, és nem lesz két egyforma meglepetés!
Kezdetben a sírt őrző katonák is a feltámadott Jézus evangéliumának hírét vitték, mint valami háború utáni csatajelentést a Jézus ellenségeinek bunkerébe. Jelentésükben az állt, hogy üres a sír, Jézus él, mert feltámadt, ahogy azt előre megmondta. Ezt a csatát is ő nyerte meg! Ezen az úton viszont nem ment velük szembe Jézus, nem bíztatta őket, nem bátorította és nem vigasztalta őket. Nem mutatta meg nekik a sebeit, nem evett velük. Miért? Egyszerű a válasz, semmi ilyenre nem volt szükség ahhoz, hogy győzelmes feltámadásának igazsága 100%-ban tudatosuljon az ellenségeiben. Az a papi társaság létüket veszélyeztető, egzisztenciális komolysággal vette tudomásul a Krisztus feltámadását és minden erejét összeszedve ellentámadásba lendült. Gyors stratégiát dolgozott ki a hazugság birodalma védelmére. Sok pénzt fizettek a szemtanú katonáknak, hogy a megbízóik hazugságát terjesszék.
Az Isten ellenségeinek ez a társasága azóta is sok pénzt költ arra, hogy Isten igazságát hazugsággá változtassa. Gigantikus gépezetet működtet ennek az egy célnak az érdekében. E szörnygépezet minden embert a félelem rabszolga láncára fűz fel, majd pedig módszeresen felfalja megbilincselt áldozatait. E szörnyeteg tápláléka tehát a pénz, kín, könny és verejték, valamint az ártatlanok vére.
Krisztus ellenségei ismerik a Biblia főbb kinyilatkoztatásait és számítanak az Úr ígéreteinek a beteljesülésére, és ez bizony most is így van. Mit tettek húsvétkor? Hazugsággá változtatták Jézus feltámadásának hírét. Sok pénzzel lefizetett ügynökeik által ezt mondatták mindenhol:
„Szemtanúi voltunk annak, hogy Jézus tanítványai éjjel odajöttek és ellopták a testét, amíg mi aludtunk.”[9]
Biztató bátorításként ezt is hozzá tették:
„És ha a helytartó meghalja ezt, majd mi meggyőzzük őt (…)!”[10]
Az ördög, mint őrjöngő fenevad számít a Jézus jelenlétére ezért jó előre dolgozott, hogy meggyőzzön téged az igaz hír, azaz a Krisztus feltámadásának az ellenkezőjéről, hogy tudni illik ő nem támadt fel, hanem csak eltűnt, mert tanítványai ellopták a testét. Az evangéliumban a hazugság atyjának eme mesterkedése egy kétrétegű hazugságból állt: a test ellopásának hazugságából és a meggyőzés hazugságaiból. Kérdés tehát, hogy téged, engem, bennünket mivel győzköd arról, hogy Jézussal ne törődj, mert Ő nem él. Milyen hazugságokkal hagyod meggyőzni magad? Jó lenne egyszer listába szedned, hogy tulajdonképpen mivel érvelsz Jézus ellen? Leplezd hát le! Mond ki! Ütközz meg az evangélium és vértanúi igazságával!
Jól tudja ez az ördög azt is, hogyha Jézus egyszer azt mondta, hogy jelen van a gyülekezetben, ahol az Ő szent nevét hívják segítségül, akkor Ő jelen lesz, azaz jelen van abban, vagy ebben a gyülekezetben, mindenhol, ahol segítségül hívjuk Őt. Tennie kell ellene valamit. Tesz is! Jótevő házvezetőként, vagy titkárodként adja ki magát és más programot csinál neked. Átszervezi a napodat, hogy ne találkozz az Úrral. Az Urat nem tudja befolyásolni, de téged igen. Nos, érti a dolgát. Jól tudja, hogy kit mivel tud távol tartani az igétől, az imádságtól és az üdvözültek közösségétől, ahol maga Jézus van jelen. Különben miért mondaná az apostol, hogy az alkalmakat áron is megvásároljátok![11]
Mi győzne meg tehát téged arról, hogy Krisztus él, Ő valóságos, és számolnod kell vele? Igénkben az asszonyok nem látták, mégis biztosan tudták, hogy Ő feltámadt. Ezt a hírt vitték a tanítványoknak, és amikor ők ezen az úton jártak, szembejött velük Krisztus, ők pedig felismerték és imádva borultak a lábához.
Nem egy képzeletbeli Jézus előtt borultak le, hanem a megfeszített Krisztus előtt, aki feltámadt a halottak közül, aki megbocsátotta a bűneiket, megvigasztalta őket és üdvözítette őket.
Járjunk mi is ezen az úton. Higgyünk az Úr hozzánk küldött és az Ő igéjét megismétlő angyalainak, az evangélistáknak, az apostoloknak, a lelkipásztorainknak. Vigyük mi is a Feltámadott hírét és ne térjünk el ettől az úttól. Bizonyos lehetsz, hogyha hűséggel mindvégig kitartasz, az Úr ezen az úton szembe fog jönni veled! Ámen.[1] Luk 8:3.
[2]„Valának pedig Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab [anyja] Mária, és egyéb asszonyok ő velük, akik ezeket mondák az apostoloknak.” Luk 24:10
[3] Zsidókhoz írt levél 11.
[4] Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Zsid 11:40
[5] Luk 24:11 De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nekik.
[6] Luk 24:25.
[7] Luk 24:38
[8] Márk 16: 14.
[9] Mt 28: 13.
[10] Mt 28: 14a.
[11] „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok!” Ef 5:16.