2018. november 18., vasárnap

Ige teljesedett be a Kaliforniai „Paradicsomban”
Énekek: 230: 1-2; 228: 1-4; 460; 464: 1-2 és 4.
Alapige: „Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. [Jel 19,7] Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak! Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok! [*] Máté 25: 1 - 13

A naptárra tekintve advent küszöbén állunk és az Úr eljövetelére készülünk miközben naponta ezer felől milliónyi hír ostromgyűrűjében élünk. Igen ezek közepette készíttetünk el Urunk eljövetelére.
Fontos ez a sok hír nekünk? Az Úr Igéje szerint igen, mert Ő mondta azt, hogy „Hallanotok kell majd háborúkról,[1] azok híreiről, zendülésekről, minden felé nagy földindulásokról, éhségekről, döghalálról, különféle rettegtetésekről és az égből való nagy jelekről.[2] Vajon meghalljuk-e a szinte számolhatatlan hír közül azt, amit az Úr akar hallatni velünk?
Lukács jegyezte fel, hogy Urunk Jézus idejében, amikor egy alkalommal hozzá tódult a sokaság, hogy egymás hegyén hátán álltal, elkezdte tanítani a tanítványait, megtérésre hívta őket. ebben az időben történt, hogy néhányan hírt vittek Jézusnak azokról a galieaiakról akiknek vérét Pilátus az áldozati állatok vérével elegítette. Jézus megszólalt és miközben megtoldotta a hírt egy másikkal ezt kérdezte:
-       „Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galieainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban (Jeruzsálem), és megölte őket, vétkesebbek volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek.”
Az Úr kérdése jogos. Azt gondolod, hogy példának okáért Kalifornia Paradise (Paradicsom) nevű városa, ami az elmúlt napokban a tűz martalékává lett és teljesen hamuvá égett, a benne meghalt száznál is több ember, bűnösebb volt, mint a bűnök városaként elhíresült Los Angeles vagy Kalifornia állam, netán Veszprém megye bármely más állampolgárra? Hát nem! Nem jól teszitek fel a kérdést, ha arra a következtetésre juttok, hogy ki a nagyobb bűnös.
Az Úr elvégzett ítéleteinek hírét azért kell hallanod, esetleg látnod is, hogy általuk is meghalld a mennyei Atya megtérésre való könyörületes és kitartó hívását. Erről a hívásról most tudván tudod, hogy az Úr az, aki hív. Azt is jól tudod, hogy ez, akár az utolsó hívás is lehet, mert a holnap, a következő perc, vagy óra, nincs a hatalmadban. Van tehát egy lélegzetvételnyi időd arra, hogy úgy, amint vagy az Úrhoz jöjj!
Paradise (magyarul Paradicsom, az Édennel azonos jelentésű szó, és csak úgy mellesleg ez volt Szodoma neve is[3], amely városnak hasonló sors jutott) lakósai is hallották a hívást, Isten tudja hány alkalommal. amikor viszont a tűz lángjai már jól láthatóan egészen bizonyosan fenyegették őket, napokon át hallották a kilakoltatási felszólítást, hogy hagyják el otthonaikat és a várost, a szó szoros értelmében fussanak ki belőle. Láttuk a képernyőn, hogy miért. Tűztornádó emésztette meg a környéket. Olyan hő szabadult fel, hogy vízként folyt szét benne a gépjármű. A hírekben hatszáz eltűnt emberről beszéltek a múlt héten. Belegondoltam, ha az acél elolvadt, mint a jég, mivé lett benne az emberi test?
Pontosan ezt a kérdést teszi fel maga Péter apostol is, amikor ezt írja:
„De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. [*] [Mt 24,43; Lk 12, 39; 1Thessz 5, 2; Jel 16, 15] 11 Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. [Ézs 65,17; 66,22; Jel 21,1] Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszútűrését pedig üdvösnek tartsátok, (…).” 2Péter 3: 10-15.
Péter apostol tanítását a tények összefüggésében mi itt és most csak egyféleképpn érthetjük, éspedig úgy, hogy mennyei Atyánk üdvösségre hívó hosszan tűrő szeretete egészen közel jött hozzánk, mert azt akarja, hogy itt minden ember szent Fia által megtérjen és üdvözüljön.
Urunk példázatából azt a jelenetet emelem ki, amikor felcsendül az éjszakába a szüzeket felébresztő éjféli kiáltás. Ezt újra felolvasom.
„Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik.” (Mt 25: 5-8)
Jézus szavai szerint, amikor belecsendült a sötét éjszakába a legerőteljesebb és amúgy várva-várt hívás a szüzek lámpásai, vagy fáklyái még égtek, azaz világítottak. Nos, nem emberi hívás volt már ez, hanem az Úr, a mennyei Vőlegény jelenlétét, ittlétét bizonyító Ige, melynek egyetlen értelme az, hogy itt és most, tüstént és azonnal járulj és állj az Úr színe elé, mert nyitva van számodra az üdvösség ajtaja.
De volt ott a csapatban öt okos, aki azt tanácsolta, hogy van még idő arra, hogy a kereskedésből lámpásba való olajat vásároljatok, hogy amikor már világító lámpásokkal is kicsinosítottátok magatokat megérkezzetek az ajtóba. Sajnos tragikus végeredményként azt látjuk, hogy az öt „okos” igemagyarázata maga a tévelygés igéje volt a balgák számára és azok, akik balgán nem az éjféli kiáltásra, hanem az „okosokra” hallgattak kint rekedtek az Krisztus Jézus tágra kitárt ajtaján kívül. Amint meg van írva:
„Az eszesnek bölcsessége az Ő útjának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás.” Péld 14:8.
Az éjféli kiáltás, vagyis az Úr bölcsességének igéje és útja egyértelmű:
-       „jöjj azonnal a vőlegény fogadására!”
A katonaságban mindig a legutolsó parancsot kellett teljesítenünk. Így van ez a családban és az isten országában is. Amikor például a feleségemnek segítek a konyhai munkában, mindig azt kell elsőnek megtennem, amire ő utoljára kért meg. Csak ennek a szabálynak figyelembevételével tud működni a közös munka. Így van ez mennyei Urunkkal is. Jó példa erre a keresztfán megtérő lator. Neki semmi másra nem maradt már ideje csak arra, hogy alázattal, bűnbánattal, őszintén és nagy bizalommal az Úrhoz járuljon és a legborzalmasabb éjszakának sötétségéből bekérezkedjen a nyitott ajtón az örök menyegzőre.
Milyen lámpása volt ennek a halálraítélt latornak? Péter apostol szavaival élve, milyen szent és kegyes élete volt ennek a gyilkosságért halálraítéltnek? És milyen menyegzői öltözéke volt? És elment-e vásárolni élete utolsó órájában? Örülnék, ha valaki a gyülekezetből ki tudná ezt nekem fejteni.
Csak azt tudom, hogy milyen látása és hallása volt. Kihallotta sok mocskolódás és gyalázkodás szennyözönében felismerte azt, hogy a vele együtt szenvedő Názáreti Jézus az Élő Isten Fia, az Üdvözítő Messiás. Meglátta a csupa eleven és vérző hús-ember Jézusban a Mindenható Urat, és megkérte, hogy emlékezzen meg róla.
A balga szüzeknek nem volt ilyen hallásuk és látásuk, és noha felébredtek az éjféli kiáltás ki és megkerülhetetlen hangerejére, utána mégis ettől a kiáltástól eltévelyítő „okos” beszédekre hallgattak, minek következtében egyre távolabb és távolabb kerültek a vőlegény ajtajától. Valahogy úgy, mint az Úr balján szenvedő lator is, aki a Jézust gyalázó okos főpapokra és írástudókra hallgatott és beállt maga is a csúfolódok bandájába.
Bele sem merek gondolni, hogy ez napjaink Európájában is megtörténik. Felteszem a kérdést és itt nem válaszolom meg: Mi viszi Európa hajdanán keresztyén, és talán még mindig Krisztust váró szüzeit egyre távolabb és messzebb Jézus Krisztust ajtajától? Melyig gonosz, eltávolító és eltévelyítő vallási tanítás műveli ezt?
Tudtátok, hogy bűneset történetében „a kígyó ámított el engem” kijelentésben a becsapott szó héberül így hangzik, hogy NáSHá, és magyarul azt jelenti, hogy elszakít, távolttart, elkülönít. Elszakította és elkülönítette az az embert az Úr szavától, az Isten IGÉJÉTŐL, elkülönítette a férjet a feleségétől, elválasztotta azt, amit az Úr egybeszerkeszett, darabjaira szaggatta az anyaszentegyázat, atomjaira a társadalmat. A kígyó pedig héberül NáHáS? Együtt tehát náhás náshá! Amikor ezt az alliterációt[4] lefordítóm, akkor azt halljuk, hogy a kígyó elszakit, elválaszt! A Sátán, magyarul Vádló, a maga vagdalkozó vádjaival felvagdal és vadul vad vadonjába vonz. Testvéreim, ez a kígyó kimondva és leírva ott kígyózik abban a Krisztust megtagadó „okos vallásban” is, aminek épp most, a fülünk hallatára és a szemünk láttára hódol be Európa.

1. ábra Alla uh akbar[5]
Az elhangzottak összefüggésében az egyetlen jó megoldás az lett volna, hogy a még égő, pislákoló és füstölgő mécsesükkel minden erejüket összeszedve szaladjanak a vőlegényhez, az éjszakába kinyílt ajtó világosságához, mint ahogy azt az Úr jobbja felől megfeszített lator is tette. De nem, ők a még égő fáklyáik és az „okosok jó tanácsának” tetszetős fényénél a „Szupermarket” csillogásához csapódtak, mint valami éjjeli bogarak az udvari izzóhoz. Így bizonyultak végül ők nem a világosság fiainak[6] A balga a saját világosságában gyönyörködik[7], az igaz ember az Úr világosságához siet. Tegyük mi is ez utóbbit! Ámen.


[1] Máté 24:6-7; Luk 21:9
[2] Luk 21:11.
[3] Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Szodomát és Gomorát, mind Coárig olyan vala az, mint az Úr kertje (Éden/Paradicsomkert), mint Egyiptom földje. 1Móz 13:10.
[4] Alliteráció: Más néven betűrím. Hangok ismétlődésén alapuló gyakori stíluseszköz. A szavak elején fellépő azonos magán- vagy mássalhangzók hangzásukkal felhívják a figyelmet az általuk közölt tartalomra is, pl.: "halálnak halálával halsz" (Halotti Beszéd), "Szerte nézett, s nem lelé/ honját a hazában." (Kölcsey Ferenc: Himnusz). In. Sulinet http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/magyar-nyelv/2/fogalomgyujtemeny/alliteracio
[6] „Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!” 1Thess 5:5. „És dicséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében.” Luk 16:8. Lásd még: Ján 12:36; Ef 5:8.
[7] A bolondnak útja helyes az ő szeme előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az. Péld 12:14