2018. december 3., hétfő

„Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból”


Köszöntés: „A nép, amely sötétségben ül, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén ülnek, azoknak világosság támad.” Mt 4: 16; „A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot; akik a halál árnyékának földében lakoznak, fény ragyog fel fölöttük!” Ézsaiás 9: 2.
Alapige: „Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált: Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. (…) „Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, [Mal 3,20; Ézs 60,1] hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. [Ézs 9,1]” Lukács 1: 67-68 és 78 – 79.

Azt mondják, hogy lélegzetelállító élmény az űrből látni, amint a teljes sötétségből egyszer csak feltűnik egy résnyi világosság, mely egyre dagadóbb fényözönként öleli körül a kék bolygót, otthonukat, a Földet. Valami hasonló napfelkeltét látott az Isten lelke által felemelt Zakariás pap, aki Szentlélekkel betelve énekelte, hogy „meglátogatott minket a naptámadat a magasságból!” Minden egyes hanggal próféciák sokasága teljesedett be, többek közt az is, amit az Úr Lelke Malakiás által szólt, ezt mondván:
„Mert íme, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemence, és [olyanná] lesz minden kevély és minden gonosztevő, [mint] a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt tulkok.” Mal 4:1-2
Malakiáson keresztül Zakariás, - majd később a fia, Keresztelő János - látta az Ember fia Jézust a fát gyökerestől megemésztő kemence lángjaként[1]; a Messiás Jézust pedig (görögül Krisztust) látta mindent megemésztő hatalmas Naptámadatként eljönni, kinek eljövetelével egy teljesen új nap nappalja támadt az emberek világában; az Úr napja. Jézus mondja:
-       „Legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” Mt 5: 45.
Mi most az Úr napjában élünk. Egyetlen nap ez akkor is, ha azt 2018. december 2-val jelöljük. Mielőtt rossz érzéseink alapján azt gondolnánk, hogy Isten magára hagyta ezt a világot és a gyeplőt a lovak közé dobva a szekérről is leugrott, lássuk meg, hogy a Nap nem magától és nem véletlenül mászott fel az égboltra, hanem mennyei Atyánk hozta fel a Napját, hogy a jelenlétében, mi a mi Atyánk fiaivá legyünk! Céllal süt tehát tereád az Úr napja, azért, hogy te ma 2018. december 2. úrnapján az Isten gyermekévé légy!
Luther szerint, ameddig van evangéliumhirdetés, van nappali világosság is, ő azt mondja, hogy ez a világ égboltján megjelenő Nap, Krisztus maga, akiből a ragyogás árad, és akitől a nappal, vagyis az evangélium származik, hogy fényeskedjék az egész világban. Ennek az új napnak már a pirkadata is elevenné, vidámmá, jókedvűvé és dolgossá tesz, mert magával hoz minden jót.[2]
Krisztus napjától lettek annyira jókedvűek, erősek és bátrak a keleti bölcsek is, hogy ezer kilométeres utat tettek meg csak azért, hogy elsőként hódoljanak a világ Világossága, a királyok Királya előtt, a világmindenség legnagyobb hatalmassága előtt, aki csecsemőként fekszik, de nem ám a császári, vagy királyi palota baldakinos gyermekágyában, hanem a városon kívül, a betlehemi jászolban.
Malakiás szerint ugyanaz a Nap míg sokaknak igazságot, gyógyulást és halálos dermedtség után új éltet hoz (Malakiás 4: 2), addig másoknak igaz világosságként leplezi le a kevélységüket, gonosz, álnok, hamis és lényegük szerint sötétség voltukat, valósággal megégeti őket, mint pozdorját a tűz lángja.
Pontosan ez történt, amikor Isten a hatalmas angyalok kíséretével behozta egyszülöttjét a világba (Zsid 1:6; Zsid 10:5). Az evangélium erről ezt mondja:
„Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék [ταράσσω (tarasszó)], és vele együtt az egész Jeruzsálem.” Máté 2:1-3
Wilhelm Thüsing szerint a János evangéliuma 12, 27 és 31 verse a Jézus „emberi drámájának megrendítő dimenzióját is feltárja.” A 12. fejezetben rögzített, a megdicsőülés fogalmát értelmező szövegrész a κρίσις (kriszisz) és a ταραχή (tarakhé)[3] kifejezések használatával az objektív ítélet és az „ítélet alá esés”, az ítélet megtapasztalása jelentést rejti. A ταραχή szóval kifejezett megrendülés („Megrendült a lelkem,” ἡ ψυχή τέταράκται, Jn 12, 27) és a világ bűnét kinyilvánító ítélet jelentésének összefüggése (…) a kereszt drámáját középpontba helyező ikonikus teológiai szemléletről tanúskodik. A ἡ ψυχή τέταράκται kijelentés megrendítő módon érzékelteti, hogy a világba lépő Fiú egzisztenciájába olyan hatalom tör be, mely „erős, ellenséges és istenellenes”[4] János a Jánosi levelek és a Jelenések írója ezt a Krisztus ellenes hatalmat Antikrisztusnak nevezi.
„Az Antikrisztus, mondja Ferdinand Ebner, az Evangélium által keltett szellemi nyugtalanság legerősebb egzisztenciális megnyilatkozása.”[5] A nyugtalanság abban a pillanatban kezdődött, mikor a Messiás eljövetelét meghirdető próféciák azzal teljesültek be és váltak a mindenkori jelen történéseivé, hogy Napkeletről három tanú a maga fizikai létével és jelenlétével a Szentlélek ihlette Igével együtt a sötétségtől bitorolt jeruzsálemi koncentrátumában kimondta:
-       Itt van köztünk (köztetetk) a királyok Kirája, mert láttuk az ő csillagát!
Ők nem Jézusról beszéltek akkor és ott Jeruzsálemben a királyi palotában, hanem a megtestesül Ige szólt rajtuk keresztül és ezt mondta:
-       „Vagyok!”
Olyan volt ez a megnyilatkozás a származása szerint nem zsidó[6] és a „messiás mítoszt” tüzzel vassal irtó Heródesnek, mint amikor valaki hosszú idő után a legsötétebb pince mélyéből az égbolt közepén tündöklő Nappal találja magát szemtől szembe, nem tudja elviselni a világosságot, ezért egész testét bevetve rángatózva védekezi ellene és a sötétség rejtekébe menekülne előle, de nem lehet. Heródes és vele együtt egész Jeruzsálem abban az órában maga volt a terror[7] lucis, a (világosság) fénytől való rettegés. Egész életét arra szentelte, hogy jó rómaiként, a helenista kultúra zászlóvvőjeként, a mózesi rituálék színpadias tisztelőjeként kipusztítsa az emberek leke mélyéről is a Messiás vágyását és várását. Amikor végre teljes lehetett volna már a sötétség diadala, három ragyogó arcú férfitól azt hallja, hogy itt van a Messiás, eljött, megszületett! Heródes és a vele egylényegű sötét hatalmasság első mozdulata, hogy kitépjék magukat a világoság öleléséből és száműzzék magukat belőle vissza sötétségbe, holott jól „tudják, hogy ez a világosság nemcsak a saját életüknek, hanem az egész emberiség öröklétének egyetlen komolysága, nemcsak a saját, de minden ember sorsának végleges rendje. De megzavarva őket a korrupciójukban, és földies kényelmükben. Azt kellene tenniük, ami a legegyszerűbb, de nem teszik. Nem látják be azt, ami egyedül értelmes, s nem fogadjá el annak ellenére, hogy tudják, minden egyéb érvénytelen. Ez a hallatlan sötétség, amelyről János beszél, s amely a világosságot nem képes befogadni. Mert a sötétség, szól Baader, nem a fény távolléte, hanem terror lucis, a fénytől való rettegés. A belátás határai körül tévelyeg, és minden lehetőséget végigjátszik, nehogy azt az egyet, ami kell, megtegye.”[8]
„Az Antikrisztus a Szent Szellem ellenerejének is felfogható, mert a Szellem fel akarja fedni, ami rejtve van, az Antikrisztus pedig azt, ami már megnyilvánult, el akarja rejteni. Az Antikrisztus nem a teremtés, hanem a megváltás világából lép ki, ezért nem a primordiális létrontás, hanem az egyetemes létmegújulás megrontásának fejedelme. Az Antikrisztus a szeretet oppozíciója, nem a golgotai áldozat, hanem az egocentrizmus, nem az érzékeny és sebezhető, derült és nyílt gyermeki bizalom, hanem az érzéketlen és páncélozott, zárt és kedélytelen bizalmatlanság, nem a megnyílás, hanem az elzárkózás, nem az egység, hanem a felbontó szétszórás, ezenfelül a dolgok elrejtése, az elrejtésnek megtévesztő rendszerben való kiépítése, végül még ennek a rejtésnek is, nehogy felismerhető legyen, elrejtése. Az antikrisztusi rejtőzködés végtelen folyamat, amit a Szent Szellem csak végtelen átvilágításával tud ellensúlyozni.”[9]
Megpróbálhatod, hogy emberi arcot kölcsönözz ennek a Heródesnek, és a vele egy hatalmasoknak, de nem érdemes, megtestesült sötétség és Antikrisztus voltak, egy feketelyuk, ami minden fényt elnyel, s ami a közelében lévő dolgokat a maga lényegévé változtat át. János erről írja a gyülekezeteknek a következőket:
„Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona; várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét korona; [ Dán 7,7 ; Jel 13,1 ] farka magával sodorta az ég csillagainak harmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor megszülte, felfalja a gyermekét. [ Dán 8,10 ] Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott Istenhez és az ő trónjához, [ Ézs 66,7 ; Zsolt 2,9 ] az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig.” Jel 12: 1- 6.
János a fiú-gyermeket, a világosságot elnyelő sötétséget mutatja be e telhetetlen és vérszomjas sárkány képében. Nagy figyelmeztetés ez nekünk, nincs is nagyobb ennél. Azzal van dolgunk aki képes az igazságból hazugságot, a valóságból valótlanságot varázsolni. Hogyan? Jézus elmondott erről egy példázatot, a A gazdag és a szegény Lázár példázatát. A gazgag mélete minden napján bíborba és patyolatba öltözötten lakomákat tartott a házában, amelynek kapujában Lázár koldult minden nap, azt remélve, hogy jut neki ia a lakodalom morzsáiból, de senki nem adott neki egyetlen falat kenyeret, vagy korty vizet, aki azon a kapunk ki-be járt nap mint nap. Csak az ebek nyalták a koldus Lázár fekélyeit. Miért? Azért, mert aki ennek a gazdagnak az asztaláról evett olyanná vált, mint a ház ura, úgy lépet keresztül Lázáron, mintha ott se lett volna.
Karácsonykor a sötétség fiai, kik ott Jeruzsálemben rettegtek az igaz világosságtól, pontosan olyanok voltak, mint ördögi atyjuk[10] és gazdájuk. Ezeknek a tetteiben nem volt már semmilyen emberi vonás. Sárkány volt Heródes minden megháborodottjával együtt és gyermekvérre szomjazott. Ordító fenevadként érkezett Betlehembe, keresve azt, akit kezdettől fogva el akart nyelni, de az evangélisták feljegyzései szerint is hatalmas erejű angyalok siettek a megoltalmazására.
Megkérdeztem az elsőosztályos hittanosaimat, hogy mit gondolnak Isten miért a legerősebb angyalt Gabrielt küldte el a törékeny názáreti szűzhöz, Máriához, hogy a tudtára adja a mindenható Atya Isten cselekedeteit, hogy előkészítse az Isten Fia világba való eljövetelét? Azonnal rávágták:
-       Azért, mert az angyaloknak meg kellett védeniük Máriát!
A történetet még el sem mondtam, és a gyermekek tudták, hogy Mária a Jézus anyja veszélyben van és meg kell őt védeni.
Az Üdvösség Napja Krisztus felragyogott és az éjszakának, a vele szövetséges sötétségnek minden frontról és területről vissza kell vonulnia. Nos nem fog békésen visszavonulni, mint ahogy ezt a magyar hadsereg tette száz évvel ezelőtt! De nem ám. Fel fog robbantani minden hidat, minden átkelőt, és minden tornyából, és minden még meglévő erődített[11] rejtekhelyéről teljes tűzerővel fog tüzelni és harcolni az ellen, aki hajdani birodalma területére lép.
Máté kétezer évvel ezelőtt Máriával és Józseffel kapcsolatosan ezt írta le:
„Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében (…).”
Károly fogalmazta meg helyesen, mert azt írta, hogy megszületik és nem azt, hogy megszületett. Miért? Azért, mert ez a születés nem ért véget se Máriánál, sem Betlehemnél, mert a Jézus Krisztus által elhozott új élet megszületésének helye többé már nem Betlehem és nem a názáreti szűz, és nem az apostol[12], hanem te és én vagyunk, a gyermekeink és azok, akik még messze vannak. Nem másért, hanem csak azért jövünk erre a világra, hogy a krisztusi új életének helye, élettere és világa legyünk. Mi együtt és külön-külön is egy olyan hajlék vagyunk, amiről Krisztus Urunk ezt mondja:
„Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk!” Jn 14: 23.
Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” Jel 3:20 – 22.
Amikor megszületik Jézus egy szívben, egy bűnös emberi életben, bárkiben, aki hittel fogadja be és szereti Őt, ugyanolyan felháborodást vált ki sokakból, akik a környezetében vannak, mint ahogy egykor Jeruzsálem és Heródes zavarodott meg. A gyűlölet, amit addig az újjászületett ember nem vett észre, mert halott volt a bűnben, most, hogy az Isten Fia Jézus élete kezdődött el benne is, a sötétség minden oldalról, - mint valami veszett ebek, - körülveszi és csahol, belé-belé mar. Erős angyalok oltalmára van ilyenkor szükségünk, amikor ezer ragadozó karom nyúl utánunk, hogy a sötétség halálába húzzon vissza. Ne feledd, akik a gazdag ember asztaláról ettek, mind olyanná váltak, mint az a sötét úr, akinek a szegény Lázár egyáltalán nem volt látható! A Heródest körülvevők is mind olyanná váltak, mint őrült és pszichopata „királyuk”.
Nincs más utunk, csak egy, közelebb és közelebb kerülni Jézus Krisztushoz és világossággá lenni, akkor is ha ezer kilométert kell is gyalogolni érte! Egyedül Krisztus tesz bennünket világossággá, igazakká, fénylő csillagokká. Szívleljük meg az apostol szavait, aki így szól:
„Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket; Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon életnek beszédét tartván eléjük (…).” Fil 2:12 – 16.
Nem lehet senki a világosság gyermeke, ha nincs benne a Krisztus evangéliuma, az Isten Igéje. Világosság és Ige elválaszthatatlanok. Meg van írva:
„Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.” Zsolt 119:105. Vagy:
„Mert te gyújtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.” Zsolt 18:29.
A mi időnk sem különb, vagy más, mint amilyen a József és Mária, a Keresztelő János, vagy az apostolok ideje volt. Küldetésünk sem kevesebb az övekénél. Krisztust hordozó tanúkká kell lennünk. Az Evangéliumot, az Isten igazságát, az élet Igéjét, Krisztust kell az emberek elé élnünk és tárnunk! Létünkkel és lámpásként világító életünkkel élő Urunkra és Istenünkre kell mutatnunk. Ez az Isten akarata, és ezzel az akarattal feszül szembe e világ fejedelmének az akarata. Az apostoloknak is megparancsolta, hogy „hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében!” (ApCsel 4: 18) Vagyis szólhattak és beszélhettek is, még a Jézus nevét is emlegethették, csak éppen a lényeget kellett mindig kihagyniuk, arról szándékosan megfeledkezniük. Arra kaptak parancsot, hogy Jézusról csak és kizárólag vízszintes síkon, minden isteni dimenziójától megfosztva, csakis múltidőben, a mulandóság és halál jegyében, jelen világ keretei közt történjen bármiféle említés. Erre az emberinek látszó sátáni parancsra válaszolta Péter:
-       „Vajon igaz dolog-e Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.” Apcs 4:19-20.
Miért pont Péter mondta ki ezt? Azért, mert ő személyes tapasztalatból, a zsigereiben tapasztalta meg az emberi látszatot öltő Sátán jelenlétét saját magán belül. Emlékezzünk csak vissza a Cezárea-Filippi esetre! Máténál erről ezt olvassuk:
Jézus megkérdezte tehát a tanítványait:
-       Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Ők ezt válaszolták:
-       Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.
-       És ti pedig kinek mondotok engem? – kérdezte Jézus. Erre Simon Péterválaszolt és ezt mondta:
-       Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. Mire Jézus így szólt:
-       Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
Akkor parancsolta meg Jézus a tanítványainak azt is, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Továbbá ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. Akkor Péter magához vonva előfogta őt, és feddeni kezdte, ezt mondván:
-       Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled. Mire az Úr megfordulván, ezt monda akkor Péternek:
-       Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nekem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem (csak) az emberi dolgokra. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak:
-       Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek Fia eljön az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.” Máté 16:13-27.
Péter akkor megrettent, hiszen saját magán belül tapasztalta meg azt, hogy egyik percben Szentlélek szól általa, de már a következő pillanatban nem a Jóna fiaként megszületett ember, hanem személyesen a Sátán beszélt ki belőle. Péter erről a kemény leckéről emlékezett meg pünkösd után, amikor a vizsgálati fogságban hízelgésekkel és fenyegetésekkel vallatták és rettegések közt tartották. Abban a pillanatban Péter felismerte, hogy az alávaló ajánlat, amit a főpapoktól kapott nem a békesség útja, amiről Zakariás pap is prófétált és egyáltalán nem a világosság ösvénye (Lukács 1: 78 – 79.). Ő tehát a napnál világosabban látta be, hogy a hatalmasok képében emberi alakot öltött csúszva mászó Sátánnak, aki gyalázatos „emberi keretek” közé akarja bezárni a krisztusi új teremtményt, a Szentlélekkel betelt új embert, az élő Isten hasonlatosságára Krisztusban ujjáteremtett szabad mennyei embert, ennek a pokolbeli börtönőrnek semmiben sem szabad engedni, egyetlen lépést sem szabad a javára visszahátrálni, sőt az egyetlen lehetséges magatartásunk csak a határozott ellenállás és az offenzíva lehet.
Urunk első eljövetelekor a sötétség fogságában haldokolt a világ. Most is, és egyszerre van éjszakai mély sötétség és ugyanakkor abba virradatként betörő hajnalodás is. Ha csak éjszakáról beszélnék, hazudnék, de akkor is, ha csak sötétség nélküli nappalról szólnék. Nem. Mi a pirkadat és a hajnal gyermekei vagyunk ezen a világon!
Láttam a Rio de Janeiro-i adventi nyitó ünnepséget, ahol a világ legnagyobb fenyőjét öltöztették fényözönbe. Hatásfokozásképpen, mint űrrakéta-kilövéseknél teszik, itt is visszaszámoltak a nagy lámpagyújtás kezdetéig. Nem ítéletként mondom, de szerintem ez ennek a világnak az órája és nem a miénk. A mi óránk nem visszafelé jár, hanem előre megy a teljes délig, amikor a világosság mindenhol teljhatalomra jut. Ahogyan ezt énekeljük is:
„Úr lesz a Jézus mindenütt,
Hol csak a napnak fénye süt,
Úr lesz a messze tengerig,
Hol a hold nem fogy s nem telik.” (Ref. énekeskönyv 398 éneke)
Csak a sötétség órája számol visszafelé a totális és abszolút nulláig. Mi nem látjuk a sötétség idejét mérő órának a kijelzőjét, de a gonosz, aki hajdanán világosság angyala volt, látja, erről pedig ezt mondja nekünk az írás:
„Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.” Jel 12:12.
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be!” 1Pét 5:8 – 9.
„Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. [Ef 5,8-16] Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság
fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben éljünk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. [Ef 4,24; Gal 3,27]” Róma 13: 11 - 14
Rejtély, hogy a sötétség rabjaiból hatalma szavával miként teremti Isten a világosság fiait, a mennyek országa gyermekeit, de pontosan ez történik, szól, hogy legyen világosság, és teremtő szavára a világosság gyermeke előáll. Az Úr igéje itt szól hozzád, hogy Ő általa te is világosság légy. Döntsd el, hogy egyre közelebb és közelebb jössz Jézus Krisztushoz és mindent megteszel, hogy igéjének és szent jelenlétének világosságában maradj. Ámen.


[1] A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Máté 3:10; Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Máté 12:33; Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Luk 3:9
[2] Luther Márton mélysége és magassága Koinónia Kolozsvár 2010. oldal 379.
[3] kavarodás, zűrzavar, zavargás, háborgás, felfordulás 2) nyugtalanság, zavar 3) politikai nyugtalanság, lázongás; felzavarás, felkavarás 2) háborgás, zűrzavar, zavargás
[4] Vö.: „Jézus lelke mélyéig megrendült (ἐμeβριμhsato tw πνεῦμαti).” (Jn 11, 33). L.: Wilhelm Thüsing: Die Erhöhnung und Verherrlichung Jesus im Johannesevangelium (III.2. jegyzet), 79; illetve MP (Mysterium paschale), 109. In. Horváth Imre A János-evangélium képteológiája Kairos Kiadó, Budapest 2015. oldal 214.
[5] Hamvas Béla: Hamvas Béla művei Dúl Antal szerkesztésében 10. Scientia sacra 3.könyv 2.rész A keresztyénség (1960 – 1964) Merdio Kiadó 2015. oldal 143.
[6] Anyja Kypros-i nabateus, apja edomita (idumeus arab)volt. Az edomiták a Jákob iker testvére Ézsau leszármazottjai.
[7] A mai terror szavunk ugyanabból a görög szóból ered, amely az egykori Heródes felháborodását is jelöli a Szentírásban [ταράσσω (tarasszó)]. Tébolyult és teljesen értelmetlen erőszak ez, szakszerű kínzás, szervezett emberírtás, csak azért, hogy Jézus szenvedéseinek kínjaival rettegj.
[8] Vö.: Hamvas Béla: Hamvas Béla művei Dúl Antal szerkesztésében 10. Scientia sacra 3.könyv 2.rész A keresztyénség (1960 – 1964) Merdio Kiadó 2015. oldal 144.
[9] Hamvas Béla: Hamvas Béla művei Dúl Antal szerkesztésében 10. Scientia sacra 3.könyv 2.rész A keresztyénség (1960 – 1964) Merdio Kiadó 2015. oldal 173.
[10] Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. Ján 8:44
[11] „Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak (…).” 2Kor 10:4-5
[12]  Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Gal 2:20.